Korte samenvatting bijeenkomst UR–FR's–DR's 2006-06-13

Korte samenvatting van de bijeenkomst UR – FR's – DR's inzake de discussienota "Efficiënte, moderne bedrijfsvoering" d.d. 13-06-2006

De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst van de UR met vertegenwoordigers van de FR-en van EWI en BBT en van de DR-en van FB, ITBE en stafdiensten zijn:

Presentatiewijze van de plannen: de betrokkenen in diensten en faculteiten ervaren de presentatie van de plannen als strijdig met de “good governance”-voornemens van het college. Het college toont zich hiermee niet het betrouwbare, zorgvuldige en op draagvalk gerichte bestuur, dat zij wil zijn.

De plannen komen "uit de lucht vallen" en volgen te snel op de vorige reorganisatie. Er wordt voorbijgegaan aan het persoonlijke/menselijke/sociale aspect in voorliggende plannen

De UR zou met het college de volgende verdere procesgang moeten afspreken om alsnog vertrouwen en draagvlak te creëren:

·

De daadwerkelijke opdrachten tot organisatieveranderingen dienen voorafgegaan te worden door een goede analyse van de gewenste verbeterpunten, waarbij een evaluatie van de doelen en uitgangspunten van de vorige reorganisatie wordt meegenomen.

·

Tevens moet onderbouwd worden hoe men een bezuiniging van M€ 5 wil behalen. Dit bedrag dient niet als absolute voorwaarde te gelden bij het verbeteren van de efficiëntie of het schrappen in het dienstverleningspakket.

·

De plannen moeten eerst nader uitgewerkt worden voordat inhoudelijke discussie hierover mogelijk is. Op basis van deze discussienota wordt het "gissen" wat er binnen de diensten c.q. dienstverlening in de faculteiten gaat gebeuren.

·

De evaluatie/analyse per werkveld, met bestuurlijke conclusies ten aanzien van gewenste organisatieveranderingen en haalbaarheid van bezuinigingen, worden eerst ter advies voorgelegd aan de decentrale raden en vervolgens ter instemming aan de UR.

·

De meesten willen wel meewerken en meedenken over een efficiëntieslag, maar voor zover dat leidt tot organisatieveranderingen en opheffen van functies is een goede onderbouwing hiervan is noodzakelijk.

Vanuit de verschillende eenheden zijn ook nog specifieke opmerkingen gemaakt over werkvelden, reacties van het personeel en de houding van het management, maar valt buiten het algemene karakter van dit verslag.

De UR-voorzitter heeft de raden toegezegd de belangrijkste conclusies uit deze discussie aan de UR als geheel voor te leggen en de raad te verzoeken in zijn besluitvorming hiermee ernstig rekening te houden. De UR zal de decentrale raden daarover informeren en t.z.t. een vervolgbijeenkomst beleggen, waarschijnlijk in het najaar.

Afspraken over het vervolgtraject:

1. Vorming werkgroepen op de belangrijkste eenheid overstijgende gebieden in de plannen van het college: ICT, onderwijsondersteuning, studentenvoorzieningen en Student Union, beleidsvoorbereiding. Mede afhankelijk van de besluitvorming voor de vakantie zouden deze werkgroepen gevormd kunnen worden door afvaardiging van de meest betrokken raden. Tevens kunnen deskundigen hiervoor gevraagd worden.

2. De UR zal bij het maken van afspraken over de medezeggenschapsprocedure (ook bij reorganisaties) aandacht besteden aan de tijdige en noodzakelijke input van de decentrale raden.

3. Professionalisering/scholing medezeggenschap op het gebied van reorganisaties. De dienstraden hebben al een scholing in september afgesproken met als thema reorganisaties. Bezien wordt of het algemene deel breder getrokken kan worden (ook FR en UR erbij betrekken?) of dat separaat een gerichte scholingsbijeenkomst wordt georganiseerd.