Reactie op Discussienota Cees Ruijter CTW

Reactie op discussienota ‘efficiënte, moderne bedrijfsvoering’

Kees Ruijter, directeur opleidingen Industrieel Ontwerpen en Werktuigbouwkunde

De notitie is het resultaat van brede discussies in de faculteit CTW. Daarom heb ik gekozen voor de pluralis-stijl (we). Het is echter mijn eigen verwoording van wat hier leeft.

Datum: 13 juni 2006

Inleiding

Wij hebben ons in de faculteit CTW zeer intensief gebogen over de Discussienota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering”. Onze eerste reactie is gemengd.

Natuurlijk is de faculteit er met het CvB sterk voorstander van om alles in het werk te stellen om de middelen zo in te zetten dat de primaire processen onderwijs en onderzoek optimaal kunnen verlopen. Als er nu activiteiten gebeuren die hieraan niet of nauwelijks bijdragen, dan is dat reden die zo snel mogelijk te staken.

Maar lezende de nota wordt nergens een voorbeeld gegeven van de activiteiten die gestaakt kunnen gaan worden. De meeste mensen van de UT doen hun werk met inzet en toewijding. Natuurlijk kan het zijn dat we dat werk niet meer zo cruciaal vinden voor de organisatie. Als dat zo is moeten we dat hardop zeggen en niet versluieren in een reorganisatie. Reorganiseren zal veel tijd, energie vergen en zal naar ons inzicht nooit de beoogde M€ 5,- opleveren. Sterker nog, we voorzien dat het onze faculteit per saldo meer gaat kosten dan opleveren.

Naast deze zorg is de faculteit erg teleurgesteld over de wijze waarop deze nota is gepresenteerd. De suggestie dat er een discussienota ligt (dus iets waarover gediscussieerd gaat worden), wordt volledig overschaduwd door de begeleidende publiciteit over honderd plaatsen die op de tocht staan (met honderden nu ernstig verontruste werknemers) en het succes van de UT dat daar debet aan zou zijn. Natuurlijk kan het succes (met als consequentie teveel geld nodig voor matching als incidenteel probleem) nooit de reden zijn tot een structurele ingreep als nu wordt voorgesteld. We zijn er sterk voor de zaken bij hun werkelijke naam te noemen.

In deze reactie nemen we de noodzaak om M€ 5,- als startpunt. We gaan in op de oorzaken en op mogelijke oplosrichtingen. Daarnaast schetsen we de keerzijde van een aantal oplossingen zoals die in de discussienota worden aangedragen, die in de praktijk nooit zo zullen worden gerealiseerd als ze achter de tekentafel zijn bedacht.

1.

KADER VOOR BEZUINIGEN

Bezuinigen moet ...

Alle universiteiten kampen in meer of mindere mate met financiële problemen. De universiteiten met relatief veel gamma-opleidingen wat minder dan de andere, omdat onderwijs en onderzoek nu eenmaal goedkoper kunnen worden georganiseerd.

Die problemen worden grotendeels veroorzaakt door het achterblijven van de productiviteit van onderwijs (en ook zorg) bij de productiviteit in de industriële en agrarische sectoren. Dit fenomeen is bekend als de ‘wet van Baumol’. Baumol kwam tot de conclusie dat overheden een steeds groter deel van hun middelen zouden moeten gaan besteden in arbeidsintensieve sectoren als onderwijs en zorg omdat de processen daar nu eenmaal moeilijk gemechaniseerd of geautomatiseerd kunnen worden.

Nadat eind jaren 70 onderwijs voor velen gemeengoed werd, begonnen de opeenvolgende regeringen langzaam te beknibbelen op het budget. Geen van de regeringen wilde of durfde met de aankondiging van een verhoging van de belastingen naar de kiezers. Door een ander salarisstelsel, door verandering in bekostigingsgrondslag, door het bevriezen van een groot deel van de bekostiging, door het verleggen van de verantwoordelijkheid (lump sum bekostiging) en door het achterwege laten van de inflatiecorrectie zijn de inkomsten van de universiteit per student de laatste vijftien jaar gehalveerd.

Naast minder geld per student, hebben we ook te maken met meer studenten die moeite hebben met het niveau. Omdat een veel groter deel van de leeftijdscategorie 18-25 jarigen is gaan studeren (van 8% naar 40% van een jaarcohort voor de sector HO), zijn de benodigde inspanningen om die hele groep tot een aanvaardbaar niveau op te leiden aanzienlijk groter geworden. De top-studenten kunnen met veel minder instructie en begeleiding toe, al zullen we ze geen begeleiding onthouden omdat het zo leuk is om te doen. De benodigde staftijd per student is dan ook drastisch hoger geworden. Dit leidt ook tot een lagere productiviteit en bij minder middelen tot of lagere rendementen (en minder inkomsten) of een lager eindniveau van de gediplomeerden.

Daarnaast is onderwijs duurder geworden door systeemwijzigingen: de opsplitsing van de opleiding in een bachelor- en masteropleiding, de opsplitsing van de bacheloropleiding in een major- en een minordeel, de toegenomen zjiwaartse doorstoom maken het organiseren en uitvoeren van het onderwijs duurder. Dit gevoegd bij de verantwoordingsverplichtingen die er bij zijn gekomen (zie Verbrugge en Verbrugge in de NRC van 4 juni 2006 die spreken over ‘het uitdijen van de beleidsmatige schil die de kwaliteit van het onderwijs parten speelt) betekent dat de bedrijfskundige situatie van de universiteit drastisch en blijvend is veranderd.

De laatste jaren is het geloof in marktwerking toegenomen. De universiteiten moeten het tekort aan middelen (dat men niet aan de belastingbetaler wil vragen) uit de markt halen. Adviescommissies bepleiten het drastisch verhogen van de collegegelden omdat een opleiding zich (voor de geslaagde student) altijd terug verdient. De invoering van leerrechten (de student die vertraging oploopt moet de werkelijke kosten gaan betalen van zijn opleiding), is het meest recente voorbeeld hiervan. In de onderzoeksfinanciering zijn we al langer gewend geraakt aan het bijeen sprokkelen van de benodigde middelen.

In een UT-nota over bezuinigingen verwachten we een overweging hoe de UT met de steeds verder teruglopende middelen wil omgaan.

Die teruglopende middelen zullen ons inziens allereerst moeten leiden tot keuzes over wat we nog wel (en met voorrang) zullen doen (ambities) en wat we (noodgedwongen) zullen afbouwen. Dat is pijnlijk maar deze discussie gaat vooraf aan welke beschouwing over de organisatie dan ook.

Het volle besef van de afnemende middelen kan vervolgens worden afgezet tegen de bekostigingsystematiek. Wat levert de UT geld op en wat kost de UT geld? Vragen als ‘’kan de UT het zich veroorloven om te groeien naar 10000 studenten?’’ en, “kan de UT zich veroorloven om onderzoek en onderwijs verder uiteen te trekken?’’ moeten we in het openbaar durven bediscussiëren.

Bezuinigen doet altijd pijn ...

Na de ingrijpende bezuinigingen waar de faculteiten al jaren achtereen mee bezig zijn, is het een goede zaak om nu de centrale dienstverlening onder de loep te nemen. Niet omdat de mensen daar hun werk niet goed doen, maar omdat we het ons niet kunnen veroorloven om al dat werk te blijven doen.

Het moet dan echter wel gaan over het afstoten van taken en niet om het verschuiven van de taken naar collega’s op andere plaatsen. In de faculteit CTW zijn er geen medewerkers onderbezet zijn qua taken. Die belasting zit hem niet in qua omvang volstrekt marginale taken als

de registratie van tentamenresultaten en het beheer van de mailserver maar in essentiële bijdragen aan de primaire processen. Er zijn vast hier en daar taakelementen die ook anders georganiseerd zouden kunnen worden. Maar dat veranderen levert nauwelijks iets op en het veranderingsproces alleen al heeft een groot aantal nadelen en brengt forse kosten mee.

Een veel groter probleem ligt bij de centrale diensten. Doordat faculteiten steeds weer moeten bezuinigen neemt de effectiviteit van de mensen in de centrale diensten af. Als zij komen met interessante ideeën en projecten, lopen ze vast omdat de faculteiten de capaciteit niet hebben om daarin mee te doen. De balans tussen centraal en decentraal is verstoord geraakt.

Dit kan naar ons idee op twee manieren worden opgelost, door:

(i)

de centrale service niet meer te doen, of

(ii)

een deel van de nu centraal geplaatste ‘service’ die essentieel wordt geacht naar de faculteiten te schuiven, waardoor de betreffende medewerkers dichterbij de primaire processen komen te staan en daaraan meer kunnen bijdragen dan alleen de procesbegeleiding van het betreffende project.

In de vorige paragraaf hebben we twee vragen gesteld als voorbeeld om het belang van eenheid in beleid te onderstrepen: als we moeten bezuinigen dan moet dat gevolgen hebben voor de inrichting van onderwijs en onderzoek en de er aan gekoppelde ondersteunende processen. Dat moet in samenhang bekeken worden.

Bijvoorbeeld over de groei naar 10000 echte studenten. Qua benutting van een aantal voorzieningen lijkt een groter aantal studenten wenselijk. Er zijn hier en daar wat schaalvoordelen te behalen. Maar die schaalvoordelen wegen niet snel op tegen de extra kosten die gemaakt moeten worden om die extra studenten te werven of te onderwijzen. Om hier een afweging te kunnen maken is inzicht in de bekostiging van de UT door de overheid onontbeerlijk. Helaas ontbreekt die bij velen, zoals moge blijken uit een uitspraak van een voorlichtingsfunctionaris die onlangs nog beweerde dat “iedere extra student de UT k€ 5 oplevert”. Een mooi staaltje van je rijk rekenen.

De UT ontvangt een basisfinanciering en een resultaatfinanciering. De verhouding is ongeveer 50/50. Iedere extra student maakt de spoeling dus dunner (het gemiddeld beschikbare bedrag per student). Bij veel extra studenten zullen de gemiddelde inkomsten per student onder de kostprijs dalen en draaien we met z’n allen verlies. Ook een voorbeeld van succes dat ons duur komt te staan.

Dit bedrijfskundig inzicht is noodzakelijk om een goede afweging te kunnen maken. Met dit gegeven in het achterhoofd is het vreemd dat we investeren in studenten die duidelijk meer kosten dan de gemiddelde student: leerlingen die hun examen nog niet hebben gehaald, Duitse studenten die extra wervings-, taal- en begeleidingskosten vergen, last minute beslissers enzovoorts. Het binnenhalen van deze studenten brengt extra kosten met zich mee, ze naar een diploma begeleiden ook en de kans dat ze succesvol zijn is ook wat lager dan voor de gemiddelde student. En als ze niet afstuderen derft de UT ook nog het grootste deel van de resultaatgebonden inkomsten.

Bij eenheid van beleid zouden we het ‘werven’ moeten vervangen door voorlichten; voorlichten zodanig dat er erg veel kans is dat we studenten binnenkrijgen die geschikt zijn voor de opleidingen (succesvol zullen zijn) en die niet onevenredig veel extra gaan kosten (door extra werving, extra taalcursus, extra begeleiding etc.). Waarom niet afgesproken dat we alleen buitenlandse studenten toelaten als ze tot de top 25% behoren t.o.v. het reguliere aanbod aan VWO’ers? En waarom werven we EU-studenten en geen studenten van buiten de EU die wel de gehele kostprijs betalen? Zonder zulke kaders weet BC niet waar ze aan toe is. Wat we missen is de discussie over die kaders: deze mag niet aan de diensten worden overgelaten.

Bijvoorbeeld over de koppeling van onderwijs en onderzoek. De afname in middelen voor onderwijs blijft deels onzichtbaar omdat bij een goede organisatie studenten in de afstudeerfase ook productief zijn in het onderzoek, waardoor de totale balans voor de leerstoel kloppend gemaakt kan worden. Bij het verder profileren van de speerpunten in het onderzoek, los van een duidelijke relatie met het onderwijs, kan deze balans snel verstoord raken. Dit heeft repercussies op onderwijs, onderzoek en op de financiën. Waarom spreken we niet we alleen onderzoek doen op gebieden waarin jaarlijks tenminste vijf masterstudenten afstuderen?

Deze twee voorbeelden illustreren dat het doordenken van centrale beleidsuitgangspunten naar de concrete acties als voorlichting, introductieprogramma, scholing en personeelsbeleid, doorstroming HBO-WO en internationalisering en gebouwen noodzakelijk is en wel degelijk kan leiden tot een betere balans tussen activiteiten, uitgaven en inkomsten.

Bezuinigen kan ...

De nota is bedoeld om een structurele bezuiniging van in totaal 5 M€ te realiseren op de overhead. Of dit bedrag op een vergelijkend onderzoek is gebaseerd of een streefcijfer is op grond van andere overwegingen blijkt niet uit de nota. Het maakt natuurlijk wel verschil als er voorbeelden zijn waaraan dit cijfer is ontleend en als de discussie ook kan gaan over de relevantie en toepasbaarheid van die voorbeelden.

Voorbeelden van andere organisatievormen zijn ons genoegzaam bekend. We hebben daar bij de inrichting van de faculteit ook naar gekeken (daarover straks).

Naar onze inschatting is uit reorganisatie van de dienstverlening nooit een bedrag te halen dat in de buurt komt van M€ 5,-.

Substantieel en structureel kunnen we de positie van de UT weer in evenwicht krijgen door te durven kiezen voor het stoppen van activiteiten, die bij lange na niet rendabel zijn en dat de komende tien jaar vermoedelijk ook niet worden. Voorbeelden zijn:

·

stoppen met bacheloropleidingen met een jaarlijkse instroom van minder dan 50 studenten. Deze opleidingen kunnen als een track binnen aanpalende opleidingen worden opgenomen, zodat de masteropleiding op dat terrein wel kan blijven bestaan;

·

stoppen van masteropleidingen met een instroom van minder dan 20 studenten instroom per jaar;

·

het benutten van de 3TU-federatie. Te denken valt aan het versneld overgaan naar een virtuele bibliotheek. Overwegingen: de bibliotheek wordt veel gebruikt als studieruimte, maar dat gebruik neemt af doordat steeds meer studieruimten ontstaan in het O&O-centrum waar onderwijs en studeren wordt gecombineerd. Tijdschrijften zijn vrijwel allemaal online in te zien en/of te krijgen. Het bestellen van boeken bij de UB van de TU-Delft duurt hooguit één dag langer dan bij de UB/UT. Samengaan in één bibliotheek kan naast ruimten en personeel ook veel abonnement- en licentiekosten besparen. Een ander voorbeeld op 3TU-niveau is de voorlichting en werving, nationaal en internationaal. Als we de Technische Universiteit Amsterdam met vestigingen in Delft, Eindhoven en Enschede meer zouden promoten zal dit op de instroom van alle drie vestigingen positieve effecten kunnen hebben, mede vanwege het label; Amsterdam.

·

het grotendeels decentraliseren van diensten als BC, ITBe zodanig dat meer mensen dichter bij het primaire proces komen te zitten en daaraan rechtstreeks bijdragen. De teams per faculteit zullen veel directer bij hun handelen zich laten leiden door de behoeften van de primaire processen. Door dit handig te organiseren hoeven er weinig tot geen mensen versneld af te vloeien maar zullen zo gaandeweg meer taken gaan doen die rechtstreekser bij de primaire processen aansluiten en daarbij bijdragen aan de productiviteit.

·

het heroverwegen van het belang van het hebben van een lerarenopleiding op de UT. We weten dat het zelf opleiden van een leraar heel duur is, door de kleine schaal waarop het gebeurt. We moeten durven vaststellen wat een door ons opgeleide techniekdocent op het VWO ons waard is.

·

het drastisch verhogen van de bezettingsgraad van de ruimten door de grip van de faculteiten er op te verhogen. Als de poolzalen 1,5 keer zo duur zijn dan de eigen ruimten zal de omvang in benodigde m2 voor de UT als geheel dalen.

·

Het toewijzen van middelen aan actieve studenten (auditorensteun) beperken tot die studenten die actief zijn in de context van de opleiding of UT-bestuur. Het deelnemen aan besturen van studentenverenigingen mag zeker gewaardeerd worden maar valt niet onder ‘academische vorming’ en zou van dit soort regelingen kunnen worden uitgesloten.

·

Etc.

Naast deze lastige keuzes is er ook een lijstje te maken van investeringen die zich waarschijnlijk wel snel zullen terugverdienen. Steeds weer gaat het om eenheid in beleid, en het doordenken van de uitgangspunten in de prioriteitsstelling en de organisatie.

2.

BEZUINIGEN OP OVERHEAD

Wat is overhead?

We nemen aan dat onder overhead alles wordt begrepen dat niet rechtstreeks bijdraagt aan de primaire processen.

Maar overhead is niet hetzelfde als onnodig, niet-nuttig of overbodig. Een goede vakgroepsecretaresse en een accurate systeembeheerder dragen er toe bij dat de hoogleraar meer tijd heeft voor de primaire processen. Zowel de secretaresse als de systeembeheerder rekenen we tot overhead, terwijl de tijd die de hoogleraar zou ‘verspillen’ als die ondersteuners er niet waren, geen overhead heet maar wel wordt teruggevonden in een lagere productiviteit.

Goede overhead draagt rechtstreeks bij aan de productiviteit van degenen die wel rechtreeks in de primaire processen worden ingezet. M.a.w. overhead is geen luxe maar een noodzakelijk onderdeel van de ‘productie’. Het verdient allereerst aanbeveling dit zeer expliciet duidelijk te maken naar al die medewerkers die dergelijke taken nu vervullen en in het achterhoofd te houden bij het anders organiseren van de taken van deze mensen.

Of iets overhead is of onderdeel is van de productie en of dat verschil belangrijk is omdat beide essentieel zijn of niet, kan naar onze mening alleen bepaald worden door degenen die rechtstreeks ondersteund worden door de ondersteuners. Deze ondersteunden kunnen beoordelen of de kosten/baten-verhouding acceptabel is. En aangezien ze binnen de faculteit direct zien dat ‘ondersteuners’ geld kosten, is er geen risico dat men hier lichtzinnig over zou oordelen. Het is ons inziens van het hoogste belang dat de ondersteunden binnen het primaire proces gevraagd worden naar wat zou gewenste en noodzakelijke ondersteuning achten.

Niet tot de kerntaken behorend

Er kan ook van een tweede soort overhead sprake zijn, namelijk activiteiten die niet de primaire maar de secundaire processen ondersteunen. Deze activiteiten blijven grotendeels buiten beeld van de faculteiten. Een deel hiervan lijkt ons dan ook overbodig, althans niet van hoge prioriteit.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld een deel van de campusorganisatie, een deel van de beleidsondersteuning (DUB) en een deel van het ITBe. Niet dat we hier lichtvaardig over willen oordelen, maar we willen wel vaststellen dat van uit de faculteit gezien het voor de UT als organisatie niet goed is dat er grote aantallen mensen centraal zijn aangesteld om het beleid of de uitvoering te ondersteunen zonder dat ze zicht hebben op de primaire processen. Het valt ons altijd weer op dat bezoekers van centrale diensten volkomen verrast zijn over hoe bijvoorbeeld het onderwijs tegenwoordig verloopt en wordt georganiseerd. Vandaar dat het ons nuttig lijkt om dit structureel te gaan oplossen.

Ook zijn er processen die opnieuw doordacht kunnen worden. Voorbeelden zijn de garantiebeurs voor snelle studiestakers (past helemaal niet bij ons kwaliteitskenmerk), het toelaten van leerlingen die voor hun VWO-diploma gezakt zijn (idem), vergoedingenregeling voor internet-aansluitingen voor medewerkers (stop dat in de eindejaarstoelage, scheelt een boel administratie), de verrekening van het UT-net (omslaan per medewerker en ingeschreven student) en het onderling versturen van facturen tussen de eenheden onderling, zonder dat die de inkomsten van de UT als geheel vergroten.

Al te vaak wordt het nut van kosten zichtbaar maken verward met het kosten verrekenen.

De extra overhead van al dergelijke activiteiten is vaak disproportioneel en de bijdrage aan de kern van de zaak beperkt. Op dergelijke processen zou kunnen worden bezuinigd, indien we de moed hebben om eerst nieuw beleid op deze punten af te spreken.

Wij is van mening dat in veel gevallen gekozen kan worden om iets niet te doen. Het maken van dergelijke keuzes door het CvB moet vinden wij vooraf gaan aan welke ‘reorganisatie’ dan ook. Het is een illusie te denken dat in een andere structuur vanzelf taken geschrapt gaan worden. Het is zelfs principieel onjuist om dat die diensten zelf te laten beslissen.

3.

REORGANISATIE

De UT-organisatie

De huidige universitaire structuur bestaat nog geen tien jaar (MUB). Bij de invoering van de MUB koos de UT voor integratie van beleid en beheer (uitvoering) in één hand: die van de decaan. Integrale verantwoordelijkheid was het parool. Argumenten daarvoor waren slagvaardigheid, transparantie en accountability (verantwoording kunnen nemen).

Om verschillende redenen is die structuur niet in alle faculteiten op die wijze ingevoerd. En kennelijk is op een gegeven moment geaccepteerd dat sommige faculteiten de oude structuur met aparte beleids- en beheerslijnen handhaafden. Na de fusies van faculteiten is er nu nog maar één faculteit over (CTW) waar de voorgestelde structuur ook werkelijk is geïmplementeerd.

In de discussienota wordt gesuggereerd dat CTW hiermee uit de pas loopt. Dat is een feitelijkheid die in historisch perspectief echter anders benoemd moet worden. Is het zo dat het CvB op dit moment uniformiteit belangrijker dan de slagvaardigheid, transparantie en accountability? Daarover kunnen we ons dan verwonderen, maar het is wel nodig dat dan te benoemen als het nieuwe beleid. Wij vinden het jammer dat de voors en tegens niet zijn bekeken en in deze nota een faculteitsdirecteur al bij voorbaat achter de deur wordt gezet.

Wij zien voor onze faculteit belangrijke nadelen. Allereerst t.a.v. slagvaardigheid en transparantie, en ten tweede omdat dit gevolgen heeft voor de interne structuur en de consequenties voor de andere ondersteunende functies binnen de faculteit. Het risico van meer overhead en de kans op een extra laag in de organisatie is zeer groot.

Wij vinden bovendien dat op UT-niveau beleid en beheer niet uit elkaar getrokken moeten worden maar in samenhang in het UMT aan de orde dienen te komen. Een CCB met een grote vertegenwoordiging van de centrale diensten staat hier haaks op. Het risico dat bij het beheer de primaire processen onvoldoende in beeld zijn is levensgroot aanwezig. Het risico dat er beleid wordt gemaakt op het verkeerde niveau is net zo risicovol.

Een nieuwe functie faculteitsdirecteur leidt aantoonbaar tot extra overheadkosten voor CTW waar geen inkomsten tegenover staan. Onze zorg is dat hiermee het goedgekeurde bezuinigingsplan van de faculteit op de tocht staat.

Reorganisatie van de administratieve ondersteuning

Zoals bekend is er vier jaar geleden een ingrijpende reorganisatie geweest. Het aantal faculteiten werd gehalveerd en de dienstverlening werd ‘gestroomlijnd’.

Voor CTW liepen beide processen precies parallel. Er is toen een gedegen analyse gemaakt van de behoefte aan ondersteuning. De administratieve ondersteuning van de CTW-opleidingen is zo georganiseerd dat zowel de juiste specialistische kennis als de onderlinge vervangbaarheid zijn gerealiseerd.

Bij de toenmalige analyse is gebleken dat de meeste taken van zowel de administratieve als de ICT-ondersteuners kennis van de opleiding/faculteit vereisen en dat voor vele taken ook in de onmiddellijke nabijheid van de ondersteunden (afnemers) noodzakelijk is. De functies waarvoor deze condities gelden zijn binnen CTW ingevuld. Vrijwel de gehele taak vereist specifieke kennis van de opleiding en/of een onmiddellijke nabijheid bij de klant. Natuurlijk zijn er wel taken waar dat niet voor geldt, maar die zijn beperkt in omvang en worden er ‘’tussendoor gedaan’’. Juist de breedte van de functie maakt het mogelijk om vele taken die discontinu aandacht vergen goed te verdelen. Bij een smallere functie zoals service-units die vaak organiseren, doet men minder verschillende taken en is of de capaciteit te groot dan wel geregeld niet-toereikend, waardoor een wachtrij-problematiek ontstaat.

Wij zijn tevreden over de effecten van de toen doorgevoerde reorganisatie. Wij vinden dat de ondersteuning het beste gerealiseerd kan worden onder verantwoordelijkheid van degene die ondersteund wordt, in dit geval de faculteiten. In die configuratie kan een klimaat van betrokkenheid en ownership blijvend worden gerealiseerd en kan worden verwacht dat men voor elkaar waarneemt en tezamen pieken in werkbelasting oplost. Kortom, de mensen die vrijwel geheel voor de faculteit werken in genoemde ondersteunende functies moeten vinden wij ook bij de faculteit in dienst zijn.

Binnen de UT hebben we inmiddels ervaring met een facilitaire dienst en de discussies die steeds weer over de SLA’s (service level agreements) ontbranden. Voor onderwijs en onderzoek kunnen we ons dat niet veroorloven.

Reorganisatie van de ICT-ondersteuning

Bij de reorganisatie in 2002 zijn twee ICT-functies opgeheven binnen de faculteit. Deze bleken binnen zeer korte tijd weer opgevuld te moeten worden, waarvoor toentertijd ITBe’ers zijn aangetrokken. Hiermee werd een maximale koppeling tussen centrale dienst en decentrale uitvoering gerealiseerd. De ervaring leert dat dit wel een dure oplossing is en de toegevoegde waarde beperkt is; er is extra overhead die betaald moet worden en de normen t.a.v. ondersteuning vanuit een centrale dienst leiden eerder tot het aanstellen van meer personeel dan een beperking ervan. Ook binnen de ICT-groep geldt dat de medewerkers ieder verschillende taken binnen hun functie aankunnen, waarmee de benodigde verschillende expertisegebieden zijn afgedekt en men tezamen de piekbelastingen ook aan kan.

De automatisering van de faculteit is stapsgewijs meer gestandaardiseerd waar dat mogelijk was en de medewerkers van de groep Automatisering hebben zowel een relatie tot de leerstoel als tot de faculteit als geheel, waardoor de back-up altijd geregeld is en er capaciteit is om grote klussen aan te kunnen, zoals een notebookuitlevering voor 600 nieuwe studenten binnen twee dagen of het overgaan naar een nieuw operating systeem.

Door de standaardisering en modularisering van systemen (Active Directory platform) is het idee dat er met verdergaande centralisatie nog iets te winnen zou zijn, in feite achterhaald. Decentrale medewerkers zijn heel wel in staat hun bijdrage aan het in stand houden van het grotere netwerk te verlenen. Een taak als ‘mailvoorziening’ er uitlichten geeft onnodige versnippering die juist binnen de faculteiten zelf wordt voorkomen.

Doordat de faculteit op deze punten een hoge mate van efficiëntie heeft bereikt, wordt gevreesd dat centralisatie voor ons in ieder geval duurder zal uitpakken, waardoor we onze bezuinigingstaakstelling niet kunnen halen.

Een voorbeeld hiervan is het wireless-campus project. Vier jaar geleden besloot het CvB van de UT om wireless te gaan. Met een externe subsidie en eigen middelen werd een wireless voorziening uitgerold voor de campus. Dat centrale project wilde geen gebruik maken van de CTW-expertise die gedurende de twee jaar daarvoor was opgebouwd. Daardoor werden dure en achterhaalde oplossingen gekozen waardoor implementatie op UT-niveau trager verloopt dan wenselijk is. Nog steeds vindt bijna al het wireless netwerkverkeer op de UT plaats in of rondom de Horst.

Dit is een voorbeeld van de slagvaardigheid in een faculteit die vaak veel groter is dan in centrale diensten. Dit zou daarom als uitgangspunt voor de organisatie moeten worden genomen.

Benut de vijf grote faculteiten!

Wij zijn van mening dat de samenvoeging van de tien faculteiten tot vijf nieuwe grotere faculteiten nog niet ten volle is doordacht en uitgewerkt in de UT-organisatie.

Waar de discussienota een centralisatietendens ademt, raden we aan juist te starten met decentralisatie van een aantal taken dat nu door centrale diensten wordt gedaan. Voor onderwijskundige ondersteuning, voor ICT-ondersteuning, voor facilitaire ondersteuning en voor communicatieve ondersteuning zou het doorschuiven van een groot deel van de staf naar de faculteiten een veel betere optie zijn dan de paar mensen die er nu zijn in de faculteiten daar nog vandaan halen en centraal plaatsen in een service unit. De functionele argumenten zijn hiervoor al aangegeven.

Uiteindelijk is versterken van het facultaire niveau efficiënter voor de universiteit: faculteiten zien veel beter de samenhang tussen inkomsten en uitgaven, en tussen kosten en kwaliteit en zullen gezamenlijk komen tot een beter resultaat.

De samenwerking van CTW en TNW waar het het gebruik van de faciliteiten, onderwijsruimten en ICT-ondersteuning en de uitwisseling van expertise betreft in de Horst is een goed voorbeeld van een structuur die werkt. De mensen die erbij betrokken zijn, hebben commitment aan de primaire processen en dat is een voorwaarde voor een hoge efficiëntie.

Wij zijn er voorstander van om de verantwoordelijkheid voor centrale taken bij de faculteiten onder te brengen waardoor de koppeling met het primaire proces wordt gewaarborgd. Waarom niet de verzorging van de wireless campus en de uitlevering van notebooks toe te wijzen aan de faculteit CTW, die daar ervaring en breed erkende expertise heeft, en waarom niet het netwerkonderhoud en beheer onder te brengen bij EWI die daar de expertise voor heeft? OP die wijze wordt deskundigheid en betrokkenheid gerealiseerd en kan een facultaire unit aangesproken worden op zijn rol voor de U als geheel. Dit lijkt ons een goede manier om iets aan de UT-cultuur te verbeteren en te beginnen met het implementeren van een wij-wij-gevoel: wij van de faculteit t.b.v. wij van de universiteit.

4.

TEN SLOTTE

Bezuinigen en reorganiseren zijn twee ingrijpende processen. De organisatiekunde leert dat het sterk is af te raden deze te combineren.

Snel willen bezuinigen is een dure oplossing vanwege de zeer hoge frictiekosten, de onvrede en het verlies aan productieve uren, de hoge vertrekpremies die nodig zijn en allerlei andere kwaliteitskosten.

Ingrijpend willen reorganiseren is een dure ingreep. Vele mensen in de organisatie moeten hun weg weer vinden en dat kost tijd en geld. Ook het functioneren van de mensen in de nieuwe functies gaat niet altijd goed en er blijken taken die ten onrechte niet meer vervuld worden.

Wij zijn van mening dat na de vorige ingrepen niemand gebaat is bij een nieuwe opschudoperatie en dat de universiteit zich dat financieel ook niet kan veroorloven. Bezuinigen en reorganiseren tezamen is gewoon te duur.

De faculteit onderkent wel dat er een probleem is qua financiering van onze ambities. Ook visitatiecommissies ondersteunen de stelling dat de student-stafratio’s van onze opleidingen onverantwoord hoog zijn. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt: er moet substantieel gesneden worden in een aantal activiteiten, omdat het onwaarschijnlijk is dat de voorgestelde kaasschaafmethode, ooit kosten-effectief zal zijn. Er is een aantal voorbeelden gegeven van keuzes die wel substantieel effect zullen hebben.

Wij zijn van mening dat het een goede zaak is om te komen tot optimalisering van de centrale dienstverlening binnen de UT. We achten de kans groot dat de voorgestelde plannen met centralisatie en back- and front-offices echter juist een averechts effect zullen hebben. Door de diensten zo te organiseren dat de dagelijkse feedback van de primaire processen niet meer is gegarandeerd, zal de effectiviteit snel achteruitgaan. Een werkelijke oplossing in de structuur kan gevonden worden in versterking van het niveau van de faculteiten.

Wij vinden het een gemiste kans om nu met een bezuinigingsnota te komen zonder enige inhoudelijke overweging terwijl er parallel nota’s verschijnen over beleidsaspecten waarin de consequenties voor de organisatie noch voor de financiën worden meegenomen. Eenheid in beleid en uitvoering zou veel duidelijkheid kunnen brengen.

Wij vrezen dat de nota er toe zal leiden dat de faculteit haar bezuinigingsdoelstellingen niet zal halen. Het versterkt het gevoel dat de faculteit moet boeten voor de ‘brave’ wijze waarop het centrale beleid is geïmplementeerd in facultair beleid.

Wij nodigen het CvB en de opstellers van de discussienota uit om bij ons op de werkvloer poolshoogte te nemen over hoe onze keuzes uitwerken in de organisatie en over de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening. Tegelijkertijd kunnen de andere punten in deze reactie dan aan de orde worden gesteld.