Gezamenlijk reactie DiSC op Dicussienota

DiSC

Gezamenlijke reactie

op

Discussienota “Efficiënte. Moderne bedrijfsvoering”

van

Management Team DiSC, Dienstraad DiSC en Bestuur Student Union

13 juni 2006

Aandachtspunten

1.

Invoeren van Shared Service Centres is een positief punt. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste bezuinigingen.

2.

De Nota geeft onvoldoende aandacht voor aansturing van uitvoeringsprocessen vanaf de ‘werkvloer’ en/of door ‘klanten’ die daarmee geen eenduidig kanaal meer hebben.
Voorbeelden van negatieve effecten hiervan bij DiSC:

a.

Verval van eenduidige aansturing door faculteiten van toelatings- en inschrijfproces in samenwerking met CSA, Admission Office en IO.

b.

Verval van eenduidige aansturing door de Student Union van delen van DiSC: Cultuur, Sport en woon- en leefomgeving van internationale studenten.

c.

Sport en Cultuur zijn van een wezenlijk andere aard zijn dan de andere activiteiten die Dienst Faciliteiten (DF) - zoals in de Nota voorzien - zal gaan uitvoeren. Het betreft ook voorzieningen die een belangrijke rol spelen in de uitstraling van de UT en dus in de (internationale werving).
De sectoren Sport en Cultuur hebben vooral een inhoudelijk karakter. Het gaat niet zozeer om het beheer van de faciliteiten maar om wat er inhoudelijk gebeurt. Als de DF namens de SU de Uniongebouwen gaat beheren is DF klant (namens SU) en leverancier tegelijk. Een zeer ongewenste situatie.

3.

De Nota geeft onvoldoende aandacht voor bestaande goed werkende clustering van onderling samenhangende dienstonderdelen die uit elkaar worden gehaald en over allerlei andere eenheden verstrooid.
Voorbeelden van negatieve effecten hiervan bij DiSC:

a.

De nauwe samenwerking tussen CSA, Admission Office, International Office Roomservice en Studentenbegeleiding wordt moeilijker omdat deze eenheden over drie diensten worden verdeeld.

b.

De rechtstreekse dienstverlening aan studenten die niet via de faculteit loopt en die grotendeels geclusterd is in DiSC, valt uiteen.

c.

De gewenste clustering van DiSC-beheer en Student Union-beheer komt op losse schroeven te staan.

4.

De vraag is of het Bureau van de Universiteit in de voorgestelde vorm niet te groot wordt en teveel los komt te staan van de uitvoerders.
Bovendien worden allerlei puur uitvoerende elementen in het BvdU geplaatst dat er in de eerste plaats zou moeten zijn voor het strategisch beleid.
Voorbeelden van betrokken uitvoerende onderdelen DiSC:

a.

Grootste deel van IO.

b.

Studentenbegeleiding.

c.

Hoewel de nota daar niets over zegt, gaat het ook om: Griffie CVA, Studentenplein Enschede (pastoraat), de moskee, gezondheidszorg voor studenten en de Wetenschapswinkel.

5.

Voor het DiSC-personeel is niet helder waarom de beoogde bezuinigingstaakstelling een zo grote ingreep in de organisatie nodig maakt, welke ingreep een aantal goed lopende en samenhangende processen uit elkaar trekt, zonder dat duidelijk wordt aangegeven welke verbeteringen daar van worden verwacht.

Suggesties

1.

Maak een scheiding tussen strategisch beleid enerzijds (BvdU) en uitvoering anderzijds, waarbij uitvoerende eenheden op zodanige wijze worden geclusterd, dat:

a.

Vanuit de werkvloer/klanten eenduidige aansturing van samenhangende processen kan (blijven) plaatsvinden,

b.

Onderdelen die intensief samenwerken en waarvan de processen nauw verweven zijn, bij elkaar worden geplaatst.

c.

Bestaande goedlopende processen en samenwerking behouden blijven. In dit verband lijkt het t.a.v. DiSC logisch de sectoren zelf niet op te knippen.

2.

Veel aandacht is nodig voor de goede afstemming en samenwerking tussen uitvoerende eenheden (of clusters daarvan) onderling en met de ‘klanten’: faculteiten, diensten en studenten. DiSC wil hier graag over meepraten.

3.

Als alle strategische beleidsvorming in het BvdU wordt geplaatst, moet veel aandacht worden gegeven aan het contact met de werkvloer en klanten (studenten, faculteiten, uitvoerende eenheden).