Reactie op Discussienota MT ITBE

 

 

 

Home Universiteit Twente

 

 

Inbreng MT ITBE Discussienota "Efficiënte, moderne bedrijfsvoering"

 

 

 

 

 

 

 

 

College van Bestuur

 

 

 

 

uw kenmerk

 

Telefoon

053-489 2330

ons kenmerk

ITBE/06/10268/bkx

Fax

053-489 2383

datum

9 juni 2006

e-mail

sir.bakx@utwente.nl

bijlage(n)

 

 

cc.

 

 

onderwerp

Inbreng MT ITBE discussienota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

 

De discussienota “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering” is binnen ITBE, zowel in verschillende werkoverleggen als in een plenaire bijeenkomst als in het MT, uitgebreid besproken. Naar aanleiding daarvan wil het MT ITBE het College het volgende onder de aandacht brengen.

Normen en waarden

De wijze waarop tot nu de discussienota tot stand is gekomen wordt als strijdig ervaren met de waarden en normen die door het College eerder zijn gecommuniceerd. Daarin spreekt het College over vertrouwen, gezamenlijkheid, openheid en respect. Door in besloten kring de discussienota op te stellen wordt het vertrouwen en de openheid niet herkend. Naar de mening van het MT ITBE had grotere betrokkenheid in ruimere kring meer recht gedaan aan genoemde waarden. Ook in de opzet van de georganiseerde werkconferenties heeft het MT ITBE onvoldoende de voorgestane normen en waarden herkend.

Kwalitatieve inbreng

Een grotere betrokkenheid had naar de mening van het MT ITBE tevens geleid tot een kwalitatief betere discussienota, met een uitgebreidere analyse van wat er nu goed gaat, wat er beter kan en beter moet. Verder had beter met specifieke factoren uit het verleden rekening gehouden kunnen worden bij het doorvoeren van de verbeteringen. Het MT ITBE hoopt deze waarden meer in het nu te doorlopen traject van nieuwe werkconferenties en uitwerking van de deelopdrachten te zullen herkennen. De expertise van ITBE is daarvoor alsnog vanzelfsprekend beschikbaar.

Onderling vertrouwen

Het MT ITBE ervaart het gebrek aan vertrouwen tussen de faculteiten en de diensten als een fundamenteel probleem op de UT. Een risico is daarom dat niet genoeg wordt voldaan aan een essentiële voorwaarde voor het succesvol zijn van een shared service centre, namelijk de bereidheid tot samenwerking in het belang van de UT. Alleen een herschikking van taakvelden en mensen zal hier weinig in veranderen. Aan het verankeren van deze waarde (samenwerking dus) zal in het kader van de deelopdrachten nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed. Gezamenlijke betrokkenheid bij de deelopdrachten van de faculteiten en diensten is hierin van het grootste belang. Het implementeren van de shared service centres zal een zorgvuldig traject moeten zijn met een doorlooptijd van een á twee jaar. Daarbij zullen huidige werkzaamheden en innovatieve bijdragen niet aan kwaliteit moeten inboeten.

Bezuiniging ingrijpend

Het MT ITBE mist de onderbouwing van het te bezuinigen bedrag van M€ 5,0 ten behoeve van onderwijs en onderzoek en veronderstelt dat die wel bestaat. Dat geldt ook voor het bezuinigingsbedrag van M€ 2,5 op de ICT-ondersteuning. Naar mening van het MT ITBE leidt een zorgvuldige onderbouwing van zulke getallen en bedragen in dit verband tot betere acceptatie en voorkomt het onzekerheid en speculatie. Gezien de onzekerheid die het bedrag oproept bij de medewerkers en de bedreiging die daarvan uit gaat, is het jammer dat het College in een toelichting op de nota spreekt van máár 16/17% op ICT. De bezuiniging wordt als erg ingrijpend ervaren.

Vertrouwen in bestuur

Waar een vorig College stelde dat niet meer bezuinigd zou worden op de dienstverlening, gebeurt dat na drie jaar toch. Dat vermindert het vertrouwen in het universitaire bestuur bij de dienstverlenende medewerkers. Mogen we over een aantal jaren weer een significante bezuiniging op de dienstverlening verwachten? Wanneer met de bezuiniging een matching-probleem voor onderzoek wordt opgelost is dat geen ondenkbaar scenario. Waarom wordt het financiële probleem niet daar opgelost waar het veroorzaakt wordt, namelijk in de matching problematiek?

Noodzakelijk niveau van dienstverlening

De Discussienota heeft als een van de doelstellingen het komen tot bezuinigingen op de dienstverlening. Daarbij worden taakstellende bedragen genoemd. Fundamenteel uitgangspunt is dus niet de vraagkant. Startend vanuit de vraagkant is van belang welke dienstverlening we als UT nu echt nodig hebben, welke resources daarvoor nodig zijn, hoe de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk georganiseerd moet worden om die tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding te leveren en wat kost dat dan. Als de aldus gerealiseerde besparing achterblijft bij het noodzakelijke zullen andere besparingen elders gezocht moeten worden, respectievelijk geeft dit de grenzen aan van mogelijke bezuinigingen in de balans tussen een kwalitatief verantwoord primair proces en de daarbij noodzakelijke dienstverlening.

Niet genoemde groepen van medewerkers

In de Discussienota bestaat onbalans tussen de mate van gedetailleerdheid waarin de respectievelijke taakvelden worden behandeld. Het taakveld ICT-dienstverlening komt uitgebreid aan de orde. Zowel voor wat betreft de bestaande als voor wat betreft de te realiseren situatie. Wel is daarin sprake van onvolledigheid. Hele onderdelen van het huidige ITBE worden niet benoemd: een klein deel van de groep Werkplekbeheer & Gebruikersondersteuning (W&G), een aanzienlijk deel van de groep Telecommunicatie & Systemen (T&S), Informatievoorziening & Automatisering (I&A) komt in het geheel niet aan de orde. Door deze onderdelen van ITBE in de definitieve versie van de nota wel te behandelen wordt in ieder geval onnodige ongerustheid bij betreffende medewerkers voorkomen.

Wat I&A betreft is het opknippen in kleinere eenheden, of versnipperen ervan over andere eenheden, niet aan de orde. De formatieomvang is daarvoor te gering. Het ontwikkelen en in productie brengen van applicaties geschiedt verder in directe afstemming met systeembeheerders en database administrators van T&S. I&A dient daarom samen met heel T&S ondergebracht te worden in het ICT shared servcie centre.

Informatiemanagement

Bij het voornemen om het informatiemanagement onder te brengen in het nieuw te vormen Bureau van de Universiteit meent het MT ITBE dat een goede verbinding tussen het informatiemanagement en I&A absoluut noodzakelijk is. Het ligt voor de hand de inrichting van de informatiemanagement-functie te baseren op de informatiearchitectuur-benadering. Belangrijk onderdeel daarin is de vaststelling van de belangrijkste bedrijfsprocessen op de UT, het aanwijzen van proceseigenaren en deze integraal verantwoordelijk stellen voor het goede verloop van de bedrijfsprocessen. De expertise van I&A is onontbeerlijk voor de analyse en beschrijving van bedrijfsprocessen, en vervolgens de realisatie van goede ICT ondersteuning van deze processen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van workflowtoepassingen.

Deze goede verbinding is om analoge redenen ook absoluut noodzakelijk voor ICT in Onderwijs en Digitale Bibliotheek.

Positie UB

Voor efficiënte realisatie van een moderne, onderscheidende digitale leer- en werkomgeving wordt voortgezette of anderszins nader uit te werken structurele samenwerking tussen UB, I&A en ICTO noodzakelijk geacht. Als ITBE wordt opgesplitst, zoals voorgesteld in de discussienota, is plaatsing van de UB in de nieuwe organisatie analoog aan PA&O goed verdedigbaar. Indien dat efficiënter blijkt te zijn is plaatsing bij het Bureau van de Universiteit ook een goede optie. Daarmee wordt recht gedaan aan de positie van wetenschappelijke informatie als ‘brandstof’ voor onderwijs en onderzoek en de bijdrage aan informatievaardigheden als deel van de academische vorming. Belangrijk blijft dat de informatiespecialisten bij de faculteiten werken.

Nieuwe kansen

Al in het Implementatieplan van ITBE is het doel vastgelegd om de ICT-dienstverlening op gemeenschappelijke basis in te richten. Het MT ITBE ziet het concept van shared service centre dan ook als hernieuwde mogelijkheid om de kwaliteit van de ICT-dienstverlening van de UT te verbeteren tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Het MT ITBE ziet ook nieuwe kansen voor de onderwijskundige dienstverlening in het nieuwe interfacultair instituut met ELAN. In de opdracht van de decaan GW is vooral de lerarenopleiding als startpunt genomen. Het vervolg zal ook recht moeten doen aan een volwaardige positie voor de onderwijskundige dienstverlening aan faculteiten en opleidingen. De thema’s die de faculteiten en opleidingen daarbij centraal wensen zijn nog niet zo lang geleden vastgesteld en volgens ons meer dan actueel in het licht van de bestuurlijke agenda. Gelet op de relatie met alle faculteiten geeft het MT ITBE voor de onderwijskundige ondersteuning de voorkeur aan de interfacultaire positie boven onderbrengen bij GW, met invloed op het beleid vanuit de gehele UT. Een waterdichte scheiding tussen beleid en uitvoering acht het MT ITBE overigens niet mogelijk. Beleidsvoorbereiding zonder voeling met de praktijk kan niet succesvol zijn. Omgekeerd kan de onderwijskundige dienstverlening ook niet opereren zonder voeling met de externe en interne beleidsomgeving. Kortom, goede banden tussen ‘staffers’, ‘onderwijskundigen’ maar ook ‘pa&o/hrm-ers’ blijven van belang.

Nieuwe winst?

Het MT ITBE stelt vast dat een van de doelen van de reorganisatie van 2002/2003 was om winst te boeken op strategische terreinen door samenvoeging van de drie taakvelden IT, B en E in ITBE. Dit wordt door deze nieuwe reorganisatie na drie jaar voortijdig doorkruist. Splitsingen en nieuwe samenvoegingen worden voorgesteld. Welke winst daarmee beoogd wordt is in de Discussienota onduidelijk.

Het MT ITBE wijst ook op het risico van een verhoogde bureaucratie bij het invoeren van de shared service centres.

Om de effectiviteit op kosten en kwaliteit te meten van de reorganisatie wordt aangeraden een nulmeting uit te voeren en de vergelijking met andere universiteiten te maken. Op basis hiervan kan na een of twee jaar geëvalueerd worden welke resultaten geboekt zijn en welke niet.

Borgen van innovatiekracht

Met de voorstellen ziet het MT ITBE grote risico’s voor de innovatiekracht van de ondersteuning van het primaire proces, een innovatiekracht die onontbeerlijk is voor datzelfde primaire proces. Bij het onderbrengen van de ICT expertise in een shared service centre dienen er bij de organisatorische inrichting van de dienstverlening waarborgen ingebouwd te worden om de innovatieve slagkracht op ICT gebied te behouden. Een belangrijke winst van ITBE is namelijk het onder één dak aanwezig zijn van de expertisegebieden nodig voor de innovatieve toepassing van ICT in onderwijs en onderzoek, een van de speerpunten uit het meerjarenplan van de UT.

In het loskoppelen van strategisch beleid en uitvoering en het volledig concentreren van de strategische beleidsondersteuning bij het Bureau van de Universiteit schuilt het gevaar dat besluitvorming over innovatiemogelijkheden onnodig complex verloopt en hiermee de invoering van innovatie in de weg staat.

Specifiek voor ICT in Onderwijs zijn de ontwikkelingen rond Sakai en MyCampus belangrijk in het kader van het onderwijsbeleid van de UT. In het innoveren naar een digitale leer- en werkomgeving voor medewerkers en studenten kan de UT zich onderscheiden. De digitale bibliotheek is daarvan een van de bouwstenen. Ook in de nieuwe organisatie zal de integrale ondersteuning van dergelijke projecten overeind moeten blijven. Daar zit immers de winst die ITBE geboekt heeft. Een versnippering van expertise en capaciteit over meerdere kleinere eenheden houdt risico’s in ten aanzien van afstemming en eindverantwoordelijkheid.

Het strategische belang van de wetenschappelijke informatievoorziening en de bibliotheek vertaalt zich in de noodzaak tot innovatie van de digitale leer- en werkomgeving voor onderzoekers, docenten en studenten, zoals eerder genoemd, maar ook in het zichtbaar maken van de wetenschappelijke output van de UT. Het laatste levert een bijdrage aan het verhogen van de impact van de UT en ondersteunt kennisvalorisatie.

Voor de innovatie van de ICT-infrastructuur ten behoeve van onderzoek is verkleining van de afstand tot de onderzoekers een punt van aandacht.

Een hierop gerichte projectorganisatie zal nodig zijn om deze noodzakelijke innovatiekracht te waarborgen.

Bijdrage ITBE

Het MT ITBE hecht er tot slot aan te melden dat zij met de ITBE-medewerkers en hun verschillende expertises klaar staan om een deskundige en constructieve bijdrage te leveren in het vervolg op de discussienota, in het bijzonder bij de uitwerking van de deelopdrachten die nog volgen.

Het Managementteam van ITBE,

Sir Bakx,

Jan Beijering,

Jan van der Veen,

Jan Evers,

Peter Daalmans

Gert Meijerink,

Karel Nelissen,

Adrie van Dorst.