Brief UR inzake discussienota

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500

Aan het college van Bestuur

Uw kenmerk

 

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-164

Fax

 

Datum

1 juni 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Discussienota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

Geacht college,

Het presidium van de URaad heeft met belangstelling kennis genomen van de discussienota en de daarin vermelde (voorgenomen) organisatieveranderingen. Alleszins een discussie waard, hetgeen een belangrijk onderwerp voor het overleg van 27 juni as. zal zijn.

Toch heeft het presidium van de UR er behoefte aan om nu al een belangrijk aspect onder uw aandacht te brengen. Een evaluatie van de doelstellingen en van de organisatorische en financiële resultaten van de vorige reorganisatie van de dienstverlening kan ons (en het bestuur en de betrokkenen) veel informatie geven over de wenselijkheid en inhoud van mogelijke nieuwe maatregelen. Wij verzoeken u dan ook (nogmaals) om deze evaluatie op te stellen en te bespreken met de UR alvorens plannen voor een nieuwe reorganisatie te maken.

Wij kunnen ons zich geen zinvolle bespreking van deze nieuwe plannen of een overtuigend verhaal richting de direct betrokkenen voorstellen zonder gedegen evaluatie van de reorganisatie UT uit januari 2003.

Met vriendelijke groet,

namens het presidium van de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter