Brief CvB Discussienota

Aan de Universiteitsraad

uw kenmerk

 

behandeld door

Mr. A.H. Smit

ons kenmerk

374.818/PA&O

telefoon

053-489 3946

datum

14 juni 2006

e-mail

a.h.smit@utwente.nl

 

 

 

 

onderwerp

Discussienota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

Zoals met u afgesproken, zal het College van Bestuur in de vergadering van 27 juni aanstaande de discussienota “efficiënte, moderne bedrijfsvoering” met u bespreken. Deze nota is al in uw bezit. U bent ervan op de hoogte dat de discussie over de nota inmiddels in volle gang is. De nota is in het UMT besproken en tijdens twee werkconferenties met medewerkers bediscussieerd. Volgende week vindt bespreking in het CCB plaats. Ook via het internet ontvangt het College reacties op de nota.

Op dit moment worden alle suggesties verzameld en beoordeelt het College welke andere dan wel nadere keuzes ten opzichte van de discussienota worden gemaakt. Het College zal deze keuzes verwoorden in een brief die na de Collegevergadering van 20 juni aanstaande aan de universiteitsraad zal worden aangeboden. In die brief gaan we ook in op de vragen die u in uw brief van 1 juni 2006 (km. UR 06-164) stelt. Wat het college betreft nemen we de nadere en andere keuzes mee in de bespreking van de discussienota met u op 27 juni.

Vervolgens zal de discussienota worden aangepast. De aangepaste nota bieden wij u ter bespreking aan voor een vergadering met uw raad in augustus. Het College is voornemens na de vakantie ook opnieuw een werkconferentie te organiseren over de nieuwe nota. De opdrachten die voortvloeien uit de nota zet het College vanaf 1 juli uit. We kunnen ons voorstellen dat uit een nieuwe discussieronde bijstellingen van die opdrachten kunnen volgen, maar menen dat het goed is als de verschillende projectleiders zo spoedig mogelijk beginnen met de voorbereiding van de uitvoering van de opdrachten.

De deadline voor de uitvoering van de opdrachten is uiterlijk 1 november. Dan zal worden bezien op welke terreinen een reorganisatie noodzakelijk is. Op dit moment verwachten we in ieder geval op het gebied van ICT en op het gebied van onderwijsadministraties een reorganisatie. Aangezien dat UT brede reorganisaties betreffen, is de Universiteitsraad het betrokken medezeggenschapsorgaan. De reorganisatieplannen leggen wij conform de geldende procedure aan uw raad voor.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit