UR 11-202 Agendaformulier Campusvisie

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad

Overlegvergadering d.d. :

Commissievergadering :

Agendapunt : Concept Campusvisie

Bijgevoegde stukken : De Campus van Nederland

Betrokken concerndirectie: SECR paraaf: _____

Secretaris: Van Keulen paraaf: _____

Portefeuillehouder: Flierman paraaf: _____

1.

Status agendapunt:

Rol URaad:

o Ter informatie

o

Ter advisering

o

Ter instemming

ü

Anders: eerst ter bespreking UR, dan ter bespreking in de organisatie, later ter instemming UR

2.

Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB-vergadering
Datum behandeling: 16 en 23 mei

Naam agendapunt: concept Campusvisie

Conclusie toen: ter bespreking door naar de UR

3.

Toelichting/samenvatting: zie uitgebreide aanbiedingsbrief.

4.

(Voorgenomen) besluit CvB:

Het CvB besluit

-

De visie op de campus vast te stellen;

-

De campusmanager opdracht te geven om met de uitvoering van de visie en daarin opgenomen onderzoeksprojecten te starten;

-

De bijgesloten concept visie ter bespreking aan UMT en UR aan te bieden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

o

Nee.

o

Ja, op

Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………