Brief 3TU.M conceptbesluit Bestuursreglement en Statuten (december 2006)

Aan: de Voorzitters van de Colleges van Bestuur van de TUD, TU/e en UT

Van: de centrale medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s t.w. OR&SR (TUD), UR (TU/e en UT)

Betreft 3TU.Federatie

Delft-Eindhoven-Enschede, 14 november 2006

Geachte CvB-voorzitters,

Met genoegen stellen we vast dat tijdens het overleg in Den Haag op 10 november jl. de 3 CvB-voorzitters van de 3TU’s en de 3TU.M (afvaardigingen van de medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s) de besluitvorming over de oprichting van de Stichting 3TU.Federatie nu afdoende hebben voorbereid. Binnen dit overleg is volledige overeenstemming bereikt over de gewenste aanpassingen in statuten en bestuursreglement..

In afwachting van de definitieve teksten zenden we u, geheel in overeenstemming met de statuten van de federatie een in 3TU.M -verband afgestemd, concept-besluit toe. Dit concept-besluit kan bij elk van de 3TU’s dienen als basis van overleg met en besluitvorming van de betrokken MR(-en).

Concept-besluit t.b.v. de besluitvorming in de MR-en van de TUD, de TU/e en de UT

De [OR / SR / UR]

Gezien

·

De concepten d.d. 10 november jl. van de “Gemeenschappelijke Regeling 3 Technische Universiteiten- fase 2” en van de statuten en het bestuursreglement Stichting 3 TU.Federatie.

·

De reactie d.d. 08 november jl. van het 3TU.-Voorzittersoverleg op de vragen en opmerkingen van de 3TU.M.

Gehoord de beraadslagingen.

Gehoord de toezegging van het Voorzittersoverleg namens de CvB’s van de 3 TU’s dat:

·

de geconstateerde onevenwichtigheid in de mate van detaillering van de bestuurscommissies door middel van een statutenwijziging zal worden gecorrigeerd, zodra de organisatorische uitwerkingen van de 3TU.Graduate School (GS), het 3TU.Innovation Lab en de 3TU Bedrijfsvoering voldoende concreet zijn.

·

3 TU.M geïnformeerd zal worden over de resultaten van het bestuurlijke overleg in het DB van de 3TU.Federatie middels een communiqué (via de Secretaris van de 3TU.) en de besluitenlijst;

·

3TU.M de agenda en vergaderstukken uiterlijk twee weken voor het gezamelijke overleg toegestuurd krijgt.

Adviseert positief t.a.v.:

1.

Gemeenschappelijke Regeling 3 Technische Universiteiten- fase 2;

2.

De oprichting van de ’Stichting 3TU.Federatie Samenwerkende Universiteiten’;

3.

Het Bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie.

Namens de centrale medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s.

OR / SR / UR / UR

[NAAM]