Overdrachtsdocument 3TU proces intern (september 2007)

3TU.Medezeggenschap –overdrachtsdocument t.b.v. UR 2007-2008

Wat

Sinds enkele jaren krijgt de samenwerking van de 3 technische universiteiten vorm, eerst binnen de federatie in oprichting, maar sinds februari 2007 binnen de 3TU.federartie. De samenwerking betreft onderwijs (gezamenlijke master, wederzijdse doorstroming studenten etc.), onderzoek (centers of excellence en competence), valorisatie (utilisatie, octrooien) en bedrijfsvoering (ICT, bieb e.d.). Naast deze stichting bestond er reeds een stichting “Financieel Beheer 3TU-federatie” die subsidiegelden voor de 3 TU.federatie verdeelt.

De 3TU.federatie heeft geen aparte “macht”: in 3TU.verband worden besluiten genomen die aan elk van de 3 medezeggenschapsorganen moeten worden voorgelegd. Om het overleg met de medezeggenschap te stroomlijnen is besloten dat de MR-en regelmatig onderling overleggen en over besluiten die in 3TU.verband door de colleges zijn voorbereid gezamenlijk met de collegevoorzitters overleg te plegen. Dit overleg kan worden gezien als een commissieoverleg voor de UR in Twente, kan een belangrijke functie vervullen maar heeft geen formele status in de besluitvormingsprocessen.

Wie

Leden van medezeggenschapsraden uit Delft, Eindhoven en Twente in 3TU.M in het jaar 2006-2007 waren:
Eindhoven: Laurent Nelissen, extern voorzitter UR TU/e, personeelslid Jos Maubach en student Bart Laarhoven.

Delft: Kees Daleboudt, voorzitter OR en voorzitter 3TU.M (omdat Delft momenteel het 3TU-overleg voorzit), Cor Kraaijkamp en twee studenten uit Delft, L.L. Lie en Michel Holper.

Nanette van de Luitgaarden (secretariaat SR) verzorgt agenda en verslag

Enschede: Wouter Andringa en Dick Meijer.

In het 3TU.voorzittersoverleg wordt gesproken met de 3 CvB-voorzitters, Lundqvist (TU/e), voorzitter van Luijk (TUD) en Flierman (UT). De ondersteuning bestaat uit de federatiesecretaris (vacature- Hans Bronneman vertrok na 2 manden al weer), Jacqueline Dekker (verslag) en vaak beleidsondersteuners van de CvB-voorzitters (Anneke Luijten-Lub voor de UT)

Wanneer en waar

3TU.M: laatste vrijdag van de maand, 15.00 uur, NH Hotel in Utrecht (vlakbij station, bij uitgang jaarbeurs), tenzij niets te bespreken.

Het 3TU.voorzittersoverleg is vaak in Delft, één maal per kwartaal, tenzij er niets te bespreken is.

Achtergrond 3TU

3TU is opgericht om samen sterker te staan in binnen- en buitenland. Het idee is dat iedere universiteit sterke unieke punten behoudt en zwakke overlappende punten afstoot. Op onderwijsgebied is een 5-tal gezamenlijke 3TU-masters gestart of aangevraagd, waarvoor het Rijk 2 jaar geleden een subsidie van 6 miljoen heeft toegekend. Op onderzoeksgebied zijn 5 Centers of Excellence (CoE) opgericht. Voor de afstemming op deze onderzoeksgebieden is een subsidie van 50 miljoen aangevraagd en verkregen. Hiervoor worden o.m. in totaal 30 “top”-hoogleraren aangenomen. Na 5 jaar is de 50 miljoen subsidie van het Rijk op en zullen andere hoogleraren (onderzoeksgebieden) moeten zijn “verdrongen”. Of de afstemming binnen de federatie echt dit soort negatieve gevolgen (opheffen van leerstoelen of opleidingen) zal hebben, is nog niet duidelijk. Bacheloropleidingen blijven wel overal behouden zo staat in het Sectorplan “Slagkracht in innovatie” (maart 2004) (zie www.utwente.nl/uraad/themas/3tu-proces/ ) vanwege de regionaal gebonden instroom. Vanuit het UT-bestuur is regelmatig op een fusie aangedrongen, maar voor Delft en Eindhoven is dat momenteel niet bespreekbaar

Afgelopen jaar

In februari is de federatie opgericht (zie: http://www.3tu.nl/ ). Daarvoor is een aparte stichting “3TU.federatie” opgericht. De statuten en het bestuursreglement zijn uitgebreid besproken met de 3TU.M en uiteindelijk hebben alle raden positief geadviseerd. Voor het eerst heeft de 3TU.federatie ook een financieel jaarverslag van de stichting “Financieel Beheers 3TU.federatie” uitgebracht. In de kaderstelling is een meerjarenoverzicht van de te verwachten 3TU-inkomsten opgenomen.

Daarnaast is de bestuurlijke agenda 2007-2008 besproken: deze bevatte niet veel nieuwe zaken. De vraag is of de federatie ook zonder subsidie hoog op de bestuurlijke agenda’s blijft staan. Het vorig jaar (begin 2006) door 3TU.M opgestelde wensenlijstje geeft een goed beeld van mogelijke voordelen, die de 3TU samenwerking kan hebben voor de student. Het college heeft er indertijd positief op gereageerd maar veel moet er nog van worden gerealiseerd.

Er zijn van tevoren maandelijkse vergadermomenten voor 3TU.M gepland, een deel daarvan is niet doorgegaan vanwege het ontbreken van te bespreken onderwerpen. Het voorzittersoverleg heeft 3 maal plaatsgehad, maar de collegevoorzitters beperken zich meestal tot het agenderen van zaken waarover formele besluitvorming nodig is: de medezeggenschap moet voortdurend zelf vragen om overleg en relevante onderwerpen aandragen.

Een van de voordelen van regelmatig overleg tussen de 3TU-raden is dat men elkaar snel weet te vinden over zaken die voor raden van belang zijn, ook buiten de federatie om.

Verwachting aankomend jaar

De collegevoorzitters hebben een “Code of Conduct” aangekondigd voor het besturen van de federatie; deze zal spoedig worden besproken. Verder wil men een visie ontwikkelen op de verdere ontwikkeling van de federatie (aangekondigd voor eind 2007). Zolas gezegd is het de vraag of zonder ministeriële subsidies de vaart in de 3TU- samenwerking zal worden gehouden. Men zal op onderwijsgebied moeten aangeven of (en wanneer) men in 3TU iets wil met de “harde knip” (wordt wel ingevoerd in Delft), uitwisseling van minoren, oplossingen wiskundehiaat, jaarindeling, collegegelden, faciliteren van doorstromers in 3TU-verband etc. Op onderzoekgebied is de vraag of de centers of competence (CoC) gevolgen zal hebben voor leerstoelen van de 3 TU’s.

Wat betreft de CoE is het de vraag of men erin slaagt de vacatures voor tophoogleraren op adequaat niveau te vervullen en of het ministerie de (al dan niet aangepaste) besteding van de 6 en 50 miljoen voor resp. onderwijs en CoE’s zal accepteren.