Overdrachtsdocument 3TU proces intern (september 2006)

3TU.Medezeggenschap (3 TU.M)

Wie

Leden van medezeggenschapsraden uit Delft, Eindhoven en Twente in 3TU.M. In het 3TU.voorzittersoverleg zitten de 3 CvB-voorzitters en eventuele ondersteuning.

Eindhoven: Laurent Nelissen, extern voorzitter UR TU/e. Studente Marloes van Driel.

Delft: Cees Daleboudt, voorzitter OR en meestal voorzitter 3TU.M (omdat Delft momenteel het 3TU-overleg voorzit), twee studenten uit Delft (in 2005-2006 Hans Beukers [ORAS] en Xavier Gautier [AAG]). Let op: Delft mag de grootste zijn maar dat wil niet zeggen dat ze het meeste te zeggen hebben.

Enschede: Vic en Dick

Waar

NH Hotel in Utrecht (vlakbij station), 3TU.voorzittersoverleg meestal in Delft.

Wanneer

3TU.M laatste vrijdag van de maand, tenzij niets te bespreken. 3TU.voorzittersoverleg: 2 of 3 maal per jaar.

Achtergrond 3TU

3TU is opgericht om samen sterker te staan in binnen- en buitenland. Het idee is dat iedere universiteit sterke unieke punten behoudt en zwakke overlappende punten afstoot. Hiertoe zijn Centers of Excellence opgericht voor bepaalde onderzoeksgebieden, hierin worden in totaal 30 nieuwe hoogleraren aangenomen. Na 5 jaar is de 50 miljoen subsidie van het Rijk op en zullen andere hoogleraren (onderzoeksgebieden) moeten verdwijnen. Het onderwijs zal het onderzoek volgen; bepaalde masteropleidingen zullen straks alleen nog in bepaalde steden worden aangeboden. TW, CT en TN zijn basisdisciplines die overal zullen blijven. Bacheloropleidingen blijven wel overal behouden zo staat in het Sectorplan “Slagkracht in innovatie” (maart 2004) (zie www.utwente.nl/uraad/themas/3tu-proces/) vanwege de regionaal gebonden instroom.

Uiteindelijk zullen de 3TU’s nauw samenwerken in een federatie, maar fuseren zullen ze niet. Afgezien van de aanvraag van een 5-tal gezamenlijke 3TU-opleidingen, gebeurt er nog niet veel op het gebied van onderwijs, het is vooral onderzoek wat de klok slaat. Maar wanneer er onderwijsveranderingen zullen optreden is niet duidelijk, het blijft opletten geblazen dus.

Doel

De collegevoorzitters informeren de medezeggenschap over de ontwikkelingen rondom 3TU aan de hand van nieuwe stukken en ontwikkelingen en een stand van zaken op lopende projecten. Hier vindt een eerste peiling plaats van hoe ontwikkelingen vallen bij de medezeggenschap. Door de lastige bestuursstructuur is het noodzakelijk dat alle raden instemmen met hetzelfde stuk anders kan er niets ondernomen worden. Dit vergt enorme afstemming. 3TU.M is opgericht om te voorkomen dat met verschillende stukken wordt ingestemd, raden tegen elkaar uitgespeeld of onder druk gezet worden. 3TU.M heeft geen officiële status; formeel vormen de 4 raden apart de medezeggenschap over besluiten in 3TU verband.

Afgelopen jaar

3TU.M is structureel opgezet:

Er is een centrale griffie, nu de griffie van de SR van Delft aangezien Delft voorzitter 3TU is momenteel.

Iedere raad stuurt notulen en agenda’s van raadsvergaderingen via de griffie door naar de anderen.

Er worden van tevoren vergadermomenten gepland.

Zodra 3TU dingen spelen zoekt men contact met elkaar

Er is een wensenlijstje aan de voorzitters overhandigd, dit geeft een goed beeld van wat voor voordelen 3TU samenwerking kan hebben voor de student. De plannen voor de Centers of Excellence zijn doorgenomen, van positief advies voorzien en 3TU heeft de subsidie van 50 miljoen euro toegekend gekregen. Eerder (voor 2005/2006) was al een subsidie van 6 miljoen toegekend voor wat meer organisatorische zaken. Er zijn een paar gemeenschappelijke masters ingesteld.

Alle documenten omtrent 3TU. kun je vinden op http://www.3tu.nl/nl/publicaties/ of op de URaad-site van de UT (zie www.utwente.nl/uraad/themas/3tu-proces/)

Verwachting aankomend jaar

Er is tijdens het voorzittersoverleg van 7-4-2006 gesproken over harmonisatie van harde knip, minoren, oplossingen wiskundehiaat, jaarindeling en collegegeld. Het item harde knip kan zeer belangrijk worden als Delft de rest ervan overtuigt deze ook in te voeren. Verder is het zeer vreemd dat Eindhoven onlangs een afwijkend minorsysteem (lintminor) heeft ingevoerd, maar voorlopig valt hier weinig tegen te doen.

Over het algemeen lijkt het erop dat er nog lang niet overal een stevige steun voor het 3TU proces is. Door veel mensen wordt het gezien als een middel om extra financiering van het ministerie los te krijgen (wat dus nu gelukt is) en wat verder vooral zo min mogelijk impact moet hebben. In Enschede zijn we over het algemeen redelijk vooruitstrevend geweest.

De belangrijkste onderwerpen en aandachtspunten van het 3 TU-overleg zijn naar verwachting:

De daadwerkelijke oprichting van de federatie in het voorjaar 2007 en de juridische vorm waarin dat wordt gegoten. De statuten van de reeds opgerichte “Stichting financieel beheer Federatie 3TU i.o.” zal daarbij waarschijnlijk aangepast worden. Aandachtspunt voor de medezeggenschap is dat er geen bevoegdheden naar stichting(bestuur) worden overgeheveld, waardoor daarop geen medezeggenschap kan worden toegepast.

het (wel of niet!) afstemmen van het onderwijs van de 3 TU’s (jaarindeling, onderwijsprogramma’s, minoren, harde knip, promotie opleidingen etc.).

Bestuurlijke uitbouw van Centers of Competence (CoC, deze zijn breder dan de Centers of Excellence, CoE) als gezamenlijke “onderzoekinstituten” (?) en de bestuurlijke organisatie daarvan.

(Inzicht in) de verdeling van de verworven ministeriële subsidiegelden (50 miljoen voor de CoE en 6 miljoen voor het onderwijs).