verslag 3TU. 13-02-2008

Concept-verslag vergadering 3TU-DB met 3TU-M d.d. 13 februari 2008

Aanwezig namens 3TU-M: Maubach, Van Weert, Degenkamp, Kraaikamp, Nederstigt, Meijer, Terpoorten en Lammers

Aanwezig namens 3TU-DB: Lundqvist, Van Luijk, Van den Berg, Flierman, Bult-Spiering, Luijten-Lub, Dekker, Sparreboom en Donders

1. Opening en vaststelling agenda

Lundqvist introduceert de nieuwe voorzitter van het CvB-TUD (m.i.v. 1 maart a.s.), Dirk Jan van den Berg.

2. Vaststelling verslag vergadering 3TU-DB met 3TU-M van 7 november 2007

Blz. 3 regel 18 onderwijsbegroting moet zijn OC&W-begroting. Het verslag wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het gestelde in het verslag over de overheveling van 100 M€ van de universiteiten naar NWO geeft Lundqvist aan dat gesproken is met VSNU, VNO-NCW, Minister OC&W en Tweede Kamer over het probleem dat deze overheveling voor de 3TU’s kan gaan betekenen en de wens onze fair share terug te krijgen. Het overleg is nog gaande. In juni a.s. maakt het NWO-bestuur een ronde langs alle universiteiten.

Bij het indienen van pre-proposals van KICs in het kader van het EIT zijn consortia waarin de TU/e participeerde op de gebieden Energie en Mobiliteit succesvol geweest. De TU/e treedt hierbij op als front-office voor 3TU.

3. Voortgangsrapportage november 2007-februari 2008

Lundqvist gaat in op een aantal personele wisselingen. Een organigram waarin e.e.a. verwerkt is, wordt rondgedeeld en is bij het verslag gevoegd. Recent is door het DB bijgepraat met zowel de Voorzitters van de RvT’s als met het AB. De samenwerking gaat een nieuwe fase in. Veel zaken zijn gerealiseerd, maar het is zaak nu niet tevreden achterover te hangen. Gestart is met de opstelling van een strategieplan voor de periode 2008-2012. Bij de Bestuurscommissies is het volgende aan de orde:

Graduate School

·

Laatste 3TU master, Science Education en Communication kan van start per 1.9.2008 (Groen licht gekregen 25 januari jl.)

·

Gemeenschappelijke regeling 3TU masters vastgesteld door CvB’s, komt nu ter informatie naar MZR-en

Vanuit 3TU-M wordt hier opgemerkt dat de term opleidingscommissie in de GR vermeden had moeten worden, het gaat slechts om een afstemmingsplatform. OER-en worden per faculteit vastgesteld met inbreng vanuit de lokale opleidingscommissie. Lundqvist beaamt dat er besluitvorming per faculteit dient plaats te vinden, wel is er een 3TU model OER vastgesteld. Een CvB kan een aanwijzing geven in de vorm van een richtlijn.

·

Werving ook met 3TU-foldermateriaal

·

Liggen voorstellen voor ICT in het onderwijs bij MOCW, willen geld master Nano die niet doorgaat voor gebruiken

·

Gelijke minimumeisen Engels voor docenten overeengekomen

·

Uniform jaarrooster per 2009-2010 in besluitvormingstraject

·

3TU-BKO onderdeel landelijke regeling

Institute of Science and Technology

·

Werving hoogleraren CoE’s weer stap verder (update wordt rondgedeeld en is bij het verslag gevoegd), geconstateerd is o.a. door de voorzitters RvT dat het nu eenmaal tijd kost om voor zoveel posities te werven en het niet allemaal buitenlandse toppers zullen zijn

·

CoC’s werken aan meerjarenplannen, Flierman rapporteert kort uit de IST-vergadering die hij bijgewoond heeft over dit onderwerp, hij geeft aan dat er een aantal transfers geweest tussen de TU’s, dat is prima als dat meer focus en massa oplevert

·

Bureau Bartels gestart met omgevingsanalyses

·

Draaiboeken onderzoeksvisitaties binnenkort rond, komen daarna ter informatie naar MZR-en

·

Benchmarkstudie klaar (3TU 1.43 t.o.v. Nederland 1.31 en Europa 1.03), de 3TU’s behoren hiermee tot de top van Europa

·

Citatiestudie per onderzoeker loopt, de belangrijkste resultaten van benchmark- en citatiestudie zullen gezamenlijk worden gepubliceerd

·

3TU-datacentrum van start, eerst pilot binnen een CoE

Bedrijfsvoering

·

Veel praktische zaken geregeld t.b.v. landelijke masters en CoE’s m.n. ICT-zaken

Kennisvalorisatie

·

Randvoorwaarden stapsgewijs geregeld voor meer inhoudelijke samenwerking

4. Mededelingen

Op verzoek van 3TU-M gaat Lundqvist nader in op een aantal punten.

Inzake Iraanse studenten en medewerkers zal MOCW komen met specifieke regelgeving gebaseerd op basis van input van een groepje inhoudelijk deskundige hoogleraren. Hij constateert dat dat eigenlijk meteen had moeten gebeuren en veel discussie en onduidelijkheden had voorkomen.

TUD voert m.i.v. studiejaar 2010-2011 de harde knip in. UT en TU/e hebben hier geen plannen toe. Dit is ook geen punt van 3TU-afstemming. Lundqvist verwacht zelf dat we landelijk in de richting van een harde knip gaan op termijn, met daaraan gekoppeld meerdere instroommomenten per jaar. Bij landelijke 3TU-masters is er nu bij een overgang van instelling sprake van een harde knip.

Flierman gaat in op het gebied Health. Momenteel wordt met de gezamenlijke UMC’s gesproken over raakvlakken en mogelijke samenwerking op dit terrein. De 3TU’s inventariseren momenteel hun eigen activiteiten. Bij de UT gaat het bijv. om een kwart van de leerstoelen. In de loop van 2008 komt er een congres met de UMC’s om de samenwerkingsmogelijkheden nader te verkennen.

5. Presentatie richtlijnen communicatie door Raymond Sparreboom

De gepresenteerde sheets zijn bij het verslag gevoegd.

6. Presentatie strategieproces door Mirjam Bult-Spiering

Er wordt een hand-out uitgedeeld, die ook bij het verslag is gevoegd.

7. Uniform 3TU-jaarrooster

Lundqvist geeft aan dat het voorliggende voorstel geen triviale zaak is en m.n. bij de TU/e de nodige voeten in de aarde heeft gehad. Hij verzoekt 3TU-M te komen met een gezamenlijk standpunt t.b.v. de behandeling van het voorstel binnen de afzonderlijke instellingen. 3TU-M zal zo spoedig mogelijk met een dergelijk standpunt komen.

8. Rondvraag en sluiting

Vanuit 3TU-M wordt gevraagd naar de zienswijze inzake tenure tracks. Binnen alledrie de instellingen wordt nagedacht over deze vormen van tijdelijke aanstelling om de geschiktheid voor een vaste aanstelling op een hoger niveau te toetsen. Men probeert van elkaar te leren.

Verder wordt vanuit 3TU-M geïnformeerd naar de financiering van de 3TU-masters. De ontwikkeling is gefinancierd vanuit een OC&W-subsidie. De verdere financiering is gelijk aan die van het overige onderwijs. Afspraken voor verrekening binnen en tussen de 3TU’s moeten nog deels gemaakt worden.

BD 25.2.2008