Bijlage model 3TU.GS OER Uitvoeringsregeling 2008-2009

BIJLAGE BIJ MODEL 3TU.GS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

UITVOERINGSREGELING

2008-2009

3TU MASTEROPLEIDING

.....................................

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UNIVERSITEIT TWENTE

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

Artikel 1 - Studielast

(lid 1: invullen)

( lid 2: invullen wat van toepassing is: voltijd, deeltijd en/of duaal)

1. De studielast van het masterexamen voor de opleiding ............... is 120 studiepunten. Van deze 120 studiepunten mogen geen studiepunten deel uitmaken die tot een eerder behaald bachelorexamen hebben behoord.

2. De opleiding wordt in ................ verzorgd.

Artikel 2 – Samenstelling van het studieprogramma

(lid 1: invullen, aanvullen of schrappen overeenkomstig hetgeen van toepassing is)

(lid 2: nader invullen)

1.

Het studieprogramma is als volgt samengesteld:

a. Kernprogramma, X studiepunten, zoals beschreven in artikel 3,

b. Specialisatiegebonden vakken, X studiepunten, zoals beschreven in artikel 4,

c. Keuzevakken, X credits, zoals beschreven in artikel 5,

d. Stage, X studiepunten, zoals beschreven in artikel 6,

e. Project, X studiepunten, zoals beschreven in artikel 7,

f. Convergentievakken, zoals beschreven in artikel 8,

g. Specialisiegebonden afstudeerwerk, X studiepunten, zoals beschreven in artikel 9.

2. Studenten die tot de opleiding worden toegelaten op grond van een bachelordiploma dat is behaald aan een Nederlandse instellling voor hoger beroepsonderwijs, moeten naast het in lid 1 genoemde programma bij voorkeur binnen een jaar na aanvang van de studie bovendien een schakelprogramma afronden dat uit de volgende vakken is samengesteld:

Aan de Technische Universiteit Delft:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aan de Universiteit Twente:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

De drie schakelprogramma's zijn uitwisselbaar.

Artikel 3 – Kernprogramma

(nader invullen)

Studenten moeten een van de drie onderstaande kernprogramma's van in totaal ......... studiepunten afronden. De drie kernprogramma's zijn uitwisselbaar.

Aan de Technische Universiteit Delft:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aan de Universiteit Twente:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Artikel 4 – Specialisies en specialisatiegebonden vakken.

(schrappen indien niet van toepassing of invullen wat van toepassing is en zo nodig aanvullen voor meer specialisaties)

1. Aan de Technische Universiteit Delft wordt/worden de volgende specialisatie(s) aangeboden: ..............

Voor de specialisatie ...... dienen de volgende vakken met een totaal van ..... studiepunten te worden gedaan:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

2. Aan de Universiteit Twente wordt/worden de volgende specialisatie(s) aangeboden: ..............

Voor de specialisatie ...... dienen de volgende vakken met een totaal van ..... studiepunten te worden gedaan:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

3. Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt/worden de volgende specialisatie(s) aangeboden: ..............

Voor de specialisatie ...... dienen de volgende vakken met een totaal van ..... studiepunten te worden gedaan:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Artikel 5 – Keuzevakken

(nader invullen)

Voor een totaal van ....... studiepunten dienen keuzevakken uit de onderstaande lijsten van de drie universiteiten te worden gekozen.

Aangeboden aan de Technische Universiteit Delft:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aangeboden aan de Universiteit Twente:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Aangeboden aan de Technische Universiteit Eindhoven:

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten

- ..., X studiepunten.

Artikel 6 – Stage

(schrappen indien niet van toepassing danwel wijzigen/aanvullen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. Studenten dienen een stage af te ronden van ......... studiepunten.

2. Aan de stage mag pas worden begonnen als de student:

- het kernprogramma genoemd in artikel 3 heeft afgerond,

- in het geval een schakelprogramma moet worden gedaan als genoemd in artikel 2 lid 2, dit schakelprogramma is afgerond,

- indien van toepassing, het bachelorexamen genoemd in artikel 4 lid 1 Onderwijs- en examenregeling, is behaald.

Artikel 7 – Project

(schrappen indien niet van toepassing danwel wijzigen/aanvullen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. Studenten dienen een project af te ronden van ......... studiepunten.

2. Aan het project mag pas worden begonnen als de student:

- het kernprogramma genoemd in artikel 3 heeft afgerond,

- in het geval een schakelprogramma moet worden gedaan als genoemd in artikel 2 lid 2, dit schakelprogramma is afgerond,

- indien van toepassing, het bachelorexamen genoemd in artikel 4 lid 1 Onderwijs- en examenregeling, is behaald.

Artikel 8 – Convergentievakken

(nader invullen)

Indien de vooropleiding van een tot de opleiding toegelaten student niet geheel op de opleiding aansluit, kunnen door de toelatingscommissie aanvullende vakken met een totaal van ten hoogste ....... studiepunten worden opgedragen die in de plaats komen van de keuzevakken als genoemd in artikel 5.

Artikel 9 – Afstudeerwerk

(aanvullen/wijzigen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. Studenten doen een afstudeerwerk van ...... studiepunten dat verband houdt met de specialsatie die zij hebben gekozen aan de Technische Universiteit, de Universiteit Twente of de Technische Universiteit Eindhoven.

2. Het afstudeerwerk bestaat uit een afstudeerproject, een afstudeerverslag, een samenvatting van het verslag en een presentatie.

3. Aan het afstudeerwerk mag pas worden begonnen als de student:

- alle overige onderdelen van het examenprogramma heeft afgerond,

- in het geval een schakelprogramma moet worden gedaan als genoemd in artikel 2 lid 2, dit schakelprogramma is afgerond,

- indien van toepassing, het bachelorexamen genoemd in artikel 4 lid 1 Onderwijs- en examenregeling, is behaald.

Artikel 10 – Examenprogramma

(aanvullen/wijzigen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. Alvorens aan het afstudeerwerk te beginnen dienen studenten hun examenprogramma op te stellen en samen met de samenstelling van hun afstudeercommissie ter goedkeuring aan de examencommissie voor te leggen.

2. Iedere wijziging in een goedgekeurd examenprogramma of een goedgekeurde afstudeercommissie dient opnieuw ter goedkeuring aan de examencommissie te worden voorgelegd.

Artikel 11 – Vrij studieprogramma

1. Studenten kunnen zelf een studieprogramma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Het studieprogramma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de examencommissie en moet geheel of in hoofdzaak bestaan uit onderdelen die aan een van de drie universiteiten door of ten behoeve van de opleiding worden verzorgd en kan worden aangevuld met onderdelen die door of ten behoeve van andere opleidingen worden verzorgd.

2. De voorafgaande goedkeuring genoemd in lid 1 wordt door de student met een gemotiveerd verzoek aan de examencommissie gevraagd.

Artikel 12 – Practica

(aanvullen/wijzigen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. Practica als omschreven in artikel 1 sub f Onderwijs- en examenregeling worden gegeven op de wijze zoals in de studiegids bij het betreffende vak wordt vermeld.

2. Practica moeten zijn voltooid voordat aan het tentamen mag worden deelgenomen tenzij in de studiegids bij het betreffende vak anders is vermeld.

Artikel 13 – Vorm van de tentamens

(aanvullen/wijzigen naar hetgeen gewenst wordt geacht)

1. De tentamens worden afgelegd op de wijze zoals in de studiegids bij het betreffende vak is aangegeven.

2. Tentamens die door een andere opleiding ten behoeve van een andere opleiding worden verzorgd, worden afgelegd op de wijze die in of krachtens de Onderwijs- en examenregeling van die andere opleiding is bepaald.

Artikel 14 – Frequentie, tijdvakken en volgtijdelijkheid tentamens

(leden 2 en 3 aanpassen en invullen overeenkomstig hetgeen aan de universiteit wordt gewenst)

1. Schriftelijke en mondelinge tentamens worden aansluitend aan de onderwijsperiode waarin het onderwijs wordt verzorgd, afgenomen.

2. De hertentamens voor schriftelijke tentamens worden afgenomen als volgt:

- tentamen na onderwijsperiode 1: hertentamen na onderwijsperiode .....

- tentamen na onderwijsperiode 2: hertentamen na onderwijsperiode .....

- tentamen na onderwijsperiode 3: hertentamen na onderwijsperiode .....

- tentamen na onderwijsperiode 4: hertentamen na onderwijsperiode .....

3. Aan practica kan worden deelgenomen overeenkomstig de hiertoe opgestelde roosters.

Artikel 15 – Overgangsregelingen

(-nog- niet van toepassing of invullen wat als overgangsregeling wordt gewenst)

Zak-slaagregeling masterexamen (uit de Regels en richtlijnen examencommissie)

(door de examencommissie te besluiten)

1. De student is voor het masterexamen geslaagd wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

- ...

- ...

- ...

2. Voor de student moet duidelijk zijn hoe de uitslag tot stand is gekomen.

3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat wordt afgeweken van het bepaalde in lid 1. Zonodig stelt zij daartoe alternatieve eisen.

Zak-slaagregeling schakelprogramma voor studenten met een bachelordiploma van een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs (uit de Regels en richtlijnen examencommissie)

(door de examencommissie te besluiten)

1. De student is voor het schakelprogramma geslaagd wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

- ...

- ...

- ...

2. Voor de student moet duidelijk zijn hoe de uitslag tot stand is gekomen.

3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat wordt afgeweken van het bepaalde in lid 1. Zonodig stelt zij daartoe alternatieve eisen.