Verslag 3TU.M overleg 2007-05-11

logo 3TU

CONCEPT Verslag van de vergadering van 3 TU-M met 3TU-DB d.d. 11 mei 2007

Aanwezig:

Namens 3 TU-M: B. Laarhoven (UR-TU/e), L. Nelissen (UR-TU/e), K. Daleboudt (OR-TUD), M. Holper (SR-TUD), C. Kraaikamp (OR-TUD), L. Lie (SR-TUD), D. Meijer (UR-UT), N. van de Luitgaarden (ondersteuning 3 TU-M, TUD)

Namens 3TU-DB: G.J. van Luijk (CvB-TUD), A.H. Lundqvist (CvB-TU/e), A. Luijten-Lub (ondersteuning DB-overleg-UT), B.C. Donders (ondersteuning DB-overleg-TU/e), J.K. Dekker (ondersteuning DB-overleg-TUD, verslag).

Verhinderd: A.H. Flierman (CvB-UT), J. Maubach (UR-TU/e)

1.

Opening en vaststelling van de agenda

Op verzoek van 3TU-M worden aan de agenda twee punten toegevoegd:

- Mobiliteitsvoorziening

- Jaarindeling

Het verslag van de vergadering van 10 november 2006 is reeds eerder verspreid en vastgesteld in verband met de afhandeling van de statuten en het bestuursreglement.

2. Mededelingen

Van Luijk deelt het volgende mee:

- Op 7 februari 2007 is de 3TU.Federatie officieel opgericht.

- De per 1 februari 2007 aangestelde federatiesecretaris, Hans Bronneman, is inmiddels al weer vertrokken. Zijn verwachtingspatroon bleek niet overeen te komen met de feitelijke werkzaamheden. Het DB wil de vacature opnieuw invullen, maar laat de wijze waarop en het tempo waarmee mede afhangen van de uitkomsten van de eerste fase van de strategiediscussie.

- De voorzitters brengen eind mei een bezoek aan de University of California, een federatie van 10 universiteiten. Het DB zal 3 TU-M op de hoogte brengen van de bevindingen, met name daar waar deze leiden tot nieuwe inzichten. Dit bezoek moet worden gezien als een verdiepingsslag.

- Enige jaren geleden hebben de algemene universiteiten (evenals 3TU) sectorplannen vervaardigd. Nu is dit initiatief nieuw leven ingeblazen en zijn recent twee rapporten uitgekomen, nl. het sectorplan natuurkunde en het rapport van de regiegroep chemie. Het laatste plan is geschreven door personen uit het bedrijfsleven (o.a. Jacques Joosten, DSM). De algemene universiteiten hebben voor de uitvoering van de plannen een bijdrage van 165 MEuro aan OCW gevraagd. OCW heeft aangegeven dat beide plannen geïntegreerd moeten worden. Een stuurgroep o.l.v. Cees Blom, vm. rector van de Radbouduniversiteit, buigt zich hierover. Op 21 mei komt de stuurgroep weer bijeen. 3TU is gevraagd een afgevaardigde te sturen, maar de status van 3TU in de discussie is onduidelijk.

- Het DB vervaardigt een Code of Conduct voor de 3TU.Federatie. De 3TU Code of Conduct bevat een beperkt aantal regels waarin de “do’s and don’ts” tussen de drie partijen zijn vastgelegd. Het DB wil deze Code met de medezeggenschap bespreken waarbij eventuele aanvullingen welkom zijn. Op korte termijn zal de Jaarrekening 2006 van de stichting Financieel Beheer van de 3TU.Federatie (ter informatie) aan de medezeggenschap worden voorgelegd.

Naar aanleiding van de mededeling over het bezoek aan de University of California en de beoogde verdiepingsslag verwijst van Luijk naar de Bestuurlijke Jaaragenda en hetgeen daarin is gesteld ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de CoC’s en de leerstoelenstrategie etc. De voorzitters willen nagaan hoe een overkoepelend orgaan als bijvoorbeeld de University of California omgaat met dergelijke ontwikkelingen en tevens hoe men omgaat met concurrentie etc.

3. 3TU Bestuurlijke Jaaragenda 2007-2008

Van Luijk geeft aan dat in de komende periode het accent ligt op het implementeren en uitvoeren van de aangekondigde en reeds gestarte projecten en processen. Parallel daaraan zal worden nagedacht over de verdere ontwikkeling van de 3TU.Federatie. Het is zaak nu eerst de eerder uitgesproken ambities daadwerkelijk vorm te geven.

Wanneer de voorliggende agenda wordt vergeleken met de vorige Bestuurlijke Jaaragenda 2005-2006, dan kan worden geconstateerd dat reeds afgeronde projecten uiteraard niet meer in de versie 2007-2008 voorkomen, maar ook dat de agenda zich beperkt tot activiteiten met een projectmatig en een bestuurlijk karakter.

Daleboudt constateert dat men zich inderdaad focusseert op implementatie, maar dat het verder ontwikkelen van een visie wat achterwege gebleven is. Hij wil de jaaragenda nu bezien op zijn merites en daarna zien wat 3TU-DB voor ogen staat met het verdere proces.

3TU Graduate School

Van Luijk licht toe dat bij de projecten van 3TU Graduate School (GS) het project

m.b.t. de landelijke masteropleiding Nanoscience & Technology is gestopt: geconstateerd is dat er onder studenten, maar ook onder de potentiële partners, geen of weinig animo bestaat voor een dergelijke master. Aan OCW zal worden voorgesteld het daardoor ontstane restant van de Impulssubsidie te mogen realloceren ten behoeve van de ontwikkeling van de andere gezamenlijke masters (ICT ontwikkeling). Daarnaast is OCW verzocht de subsidietermijn te verlengen met een jaar tot 31 december 2008.

Meijer constateert dat het projecten aansluiting VWO-WO en HBO-WO niet meer zijn opgenomen in de agenda. Hij geeft aan dat meer druk, geld en sturing aan/op deze activiteiten nodig is. De activiteiten zouden meer gestructureerd in 3TU-verband moeten worden opgepakt, met name met het oog op het eigen onderwijs aan de 3 TU’s.

Vanuit 3TU-DB wordt opgemerkt dat twee 3TU-werkgroepen zich met deze problematiek bezig houden. Deze werkgroepen richten zich vooral op de best practices. Met name de aansluiting HBO-WO is een activiteit die opgepakt wordt met locale/regionale partners en waar bijvoorbeeld wordt gewerkt aan schakelprogramma’s. Nelissen waarschuwt voor het effect dat een gezamenlijke 3TU-aanpak op de locale partners kan hebben: zij zouden daardoor kunnen worden afgeschrikt.

3TU-DB zal het bovenstaande voorleggen aan 3TU.Graduate School, het gaat 3TU-M met name om het gezamenlijk vormgeven van de inhoud van aansluitingsvakken.

Vanuit 3TU-M wordt aangegeven dat bij het project Kwaliteitszorg en accreditatie ook aandacht moet worden besteed aan de kwaliteitszorg van de minoren. UT heeft daarvoor al normen opgesteld.

Ook dit punt zal worden voorgelegd aan 3TU.Graduate School.

3TU.Institute of Science and Technology

In december heeft de minister van OCW de beschikking voor de subsidie van 50 Meuro uit FES-middelen voor de realisatie van de vijf Centres of Excellence (CoE’s) getekend. De subsidie wordt uitgekeerd over de periode 2007 t/m 2011. De wervingscampagne voor het aantrekken van nieuwe (top)hoogleraren voor de CoE’s is begin december van start gegaan. De advertenties (vacatures gebundeld per CoE) zijn in december (met een uitloop naar begin januari) in landelijke dagbladen en internationale vaktijdschriften verschenen. Gemeld wordt dat voor een aantal vacatures de eigen netwerken aangesproken moeten worden.

De IST-agenda wordt in grote mate bepaald door het verder vormgeven en implementeren van de CoC’s en de CoE’s.

Het project Onderzoekslandkaart is inmiddels afgerond. Nu is men van start gegaan met het vervolg daarop: het verrichten van een citatie-onderzoek door het CWTS naar de impact en internationale zichtbaarheid van de onderzoeksoutput van de drie instellingen. Hier komen ook sterktes en zwaktes aan het licht, en mede op basis daarvan kunnen we komen tot zwaartepuntvorming in 3TU-verband. Het onderzoek wordt samen met STW gedaan. De resultaten zullen niet aan iedereen op medewerkersniveau zichtbaar worden gemaakt. In verband met dit citatie-onderzoek naar de impact van de ISI-publicaties (1997 t/m 2006) van het vast WP zal eind mei een communiqué worden verstuurd naar al het vast WP van de 3TU’s. Dit zal ook worden meegedeeld aan de medezeggenschapsorganen.

Daarnaast zal een internationale benchmark worden verricht met zo’n 25 topuniversiteiten. De lijst met deze universiteiten zal aan 3TU-M worden verzonden.

3TU InnovationLab

De activiteiten van 3TU Innovation Lab hebben vaak een locaal karakter.

Inmiddels is de raamovereenkomst met Holst getekend en binnenkort worden de overeenkomsten met o.a. Shell, Philips en TNO getekend.

Nelissen heeft geconstateerd dat sommige bedrijven de universiteiten tegen elkaar uitspelen. De 3 TU’s zitten als één contractpartner (3TU) aan tafel, aldus Lundqvist.

Er zit wel “spanning” op het systeem (bijvoorbeeld omdat men liever een lager tarief wil met meer ruimte voor het aanstellen van PhDs).

3TU Bedrijfsvoering

Van Luijk deelt mee, dat de in de nu voorliggende versie van de jaaragenda opgenomen ICT-projecten de status van “voornemens” hebben. Besluitvorming moet nog plaatsvinden, met name met het oog op de (hoge) kosten van de verschillende deelprojecten.

3TU.Federatie

Daleboudt vraagt hoe de gezamenlijke leerstoelenstrategie zich verhoudt tot het leerstoelenplan, daarbij verwijzend naar de IST-projecten waarin wordt gesproken over SWOT-analyses, zwaartepuntvorming etc. Meijer vraagt of het niet beter is te spreken van afstemming van zwaartepunten. Een leerstoelenplan is het eindproduct van een strategiediscussie.

Van Luijk geeft aan dat de consequentie van het bepalen van zwaartepunten het vervaardigen van een leerstoelenplan is. De leerstoelen worden expliciet genoemd om te voorkomen dat ieder na het bepalen van zwaartepunten weer zijn eigen weg gaat. Het gaat hier om het inrichten van leerstoelen binnen een domein.

Op de vraag van Meijer of alle leerstoelen in een Centre of Competence worden gepositioneerd, antwoordt Van Luijk dat dit nog een punt van discussie is. Het is niet de bedoeling alles “ dicht te timmeren”. Logisch is wel dat het gehele veld wordt beschreven. Dit zou in de visie meegenomen kunnen worden.

Daleboudt mist een aantal activiteiten op het gebied van marketing en communicatie in de jaaragenda. Veel van de M&C-activiteiten ondersteunen en faciliteren de 3TU.Federatie en zijn derhalve niet opgenomen in de jaaragenda. Van Luijk meldt dat momenteel een discussie over branding wordt gevoerd. In een van de volgende overleggen met 3TU-M zal een presentatie worden gehouden over de 3TU marketing en communicatie.

4. Mobiliteitsvoorziening

Daleboudt geeft aan dat zowel bij de TU Delft als bij UT de organisatie ten behoeve van de mobiliteitsvoorziening opnieuw wordt ingericht. Hij heeft onlangs een presentatie van de heer Robben (EUFLEX, TU/e) bijgewoond en acht dit een goed concept: EUFLEX is een BV in eigendom van TU/e, waarin alle voorzieningen op het gebied van mobiliteit zijn geïntegreerd. Hij vraagt zich af of deze faciliteit tot 3TU-niveau kan worden uitgebreid.

Lundqvist geeft aan zeer tevreden te zijn over EUFLEX, ook vanwege de functie die EUFLEX heeft in de regio. Hij vraagt zich wel af of het zinvol is deze faciliteit uit te breiden naar 3TU-niveau. Dit heeft ook juridische consequenties, daar het een aparte BV is. Het is ook mogelijk dat de beide andere TU’s het model overnemen.

Meijer geeft aan dat een argument voor het uitbreiden naar 3TU-niveau is, dat bij herplaatsing gekeken wordt over de grenzen van een TU heen (3TU). Nelisssen merkt op, dat ook studenten staan ingeschreven bij EUFLEX en dat dit aantrekkelijk is voor de industrie in de regio.

TUD en UT zullen zich eerst verdiepen in EUFLEX.

5. Jaarindeling

Het College van Bestuur van TU/e heeft besloten per september 2009 over te gaan op een jaarindeling in vier blokken. Nelissen geeft aan dat 3TU op de goede weg zit daar waar het gaat om afstemming van de jaarindelingen. Dit is goede PR richting studenten. Toch vraagt Nelissen aandacht voor de geringe discrepantie die nog bestaat tussen de jaarindelingen van de drie TU’s. Lundqvist meldt dat TU/e toewerkt naar een systeem van 2x2 blokken per september 2009, maar hij is voorstander van wat flexibiliteit tussen de systemen. Hij verzoekt de UR van TU/e de geconstateerde pijnpunten aan te geven bij het Eindhovense College.

6. Rondvraag en sluiting

Van Luijk geeft aan dat in het 3TU bestuursreglement is bepaald dat het DB elk kwartaal vergadert met 3TU-M. Daarnaast heeft het DB aan 3TU-M toegezegd per DB-vergadering een besluitenlijst/communiqué te vervaardigen. Bij nader inzien wil het DB de vergaderfrequentie laten afhangen van de onderwerpen op de agenda. De inhoud zou sturend moeten zijn voor de vergaderfrequentie.

Daleboudt geeft aan dat de ervaring leert dat het zinvol is om de overleggen wel te plannen, maar afhankelijk van de te agenderen onderwerpen te bezien of vergaderen zinvol is. Hij doet de suggestie dat de voorzitter van 3TU-M in overleg met het DB twee weken voorafgaand aan een ingeplande vergadering beziet of vergaderen zinvol is. Van Luijk geeft aan dat het DB in elk geval twee maal per jaar overleg met 3TU-M wil. Flierman vult aan dat de secretaris van het DB dan ter voorbereiding op de overlegvergadering een rapportage kan maken over de onderwerpen die in de voorafgaande periode in het DB aan de orde zijn geweest.

Afgesproken wordt dat de overlegvergaderingen van het DB met 3TU-M op jaarbasis worden ingepland en dat twee weken voor de vergaderdatum in overleg met de voorzitter van 3TU-M wordt bezien of er voldoende substantiële onderwerpen op de agenda staan.

De secretaris van het DB vervaardigt ten behoeve van de overlegvergadering een rapportage uit het DB op hoofdlijnen.