Samenwerkingsovereenkomst Valorisatie 3TU-STW

Partijen

de Technische Universiteit Delft, gevestigd te Delft, ten dezen vertegenwoordigd door de heer ir. G.J. van Luijk, Voorzitter College van Bestuur

de Technische Universiteit Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, ten deze vertegenwoordigd door de heer ing. A.H. Lundqvist, Voorzitter van het College van Bestuur en

de Universiteit Twente, gevestigd te Enschede, ten dezen vertegenwoordigd door de heer dr. A.H. Flierman, Voorzitter van het College van Bestuur,

hierna 3TU___________________________________________________________

en

De Technologiestichting STW , Van Vollenhovenlaan 661, 3502 GA Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. ir. A. A. J. M. Franken, algemeen directeur;

hierna STW __________________________________________________________

Overwegende dat:

·

STW onderzoek financiert aan de 3TU en het tot haar missie behoort waar mogelijk de daarbinnen gegenereerde vindingen te octrooieren en deze octrooien te (doen) exploiteren;

·

De 3TU het Innovation Lab hebben opgericht met als doel de bevordering van kennisoverdracht aan derden in het bijzonder aan het bedrijfsleven alsmede het verwerven van inkomsten voor de TU en/of betrokkenen;

·

STW en 3TU hun samenwerking willen versterken en een structureel karakter willen geven om zodoende exploitatiemogelijkheden van nieuwe (beschermde) kennis te vergroten;

Zijn het volgende overeengekomen:

1. Opzet en inhoud samenwerking

1.1 Valorisatieteam

·

STW en 3TU gaan samenwerken in een Valorisatieteam.

·

Het Valorisatieteam wordt per case samengesteld, waarin in ieder geval de TU- projectleider cq. uitvinder(s), STW programofficer en project jurist, vertegenwoordiger Innovation Lab van de betreffende TU, eventueel externe deskundige en/of vertegenwoordiger betrokken bedrijf.

·

Elke TU wijst een vaste contactpersoon vanuit het Innovation Lab aan (hierna ILC, innovationlab contactpersoon).

1.2 Taak

·

Taak van het Valorisatieteam is het evalueren van vindingen uit STW onderzoek bij de 3TU, het besluiten tot al dan niet octrooiering, het opzetten van een exploitatieplan voor een eventuele octrooiaanvrage, het uitvoeren van het exploitatieplan en het monitoren van de exploitatie.

1.3 Werkwijze

·

STW informeert zo spoedig mogelijk de betreffende ILC over elke vinding die in STW-onderzoek bij de TU gedaan wordt.

·

Bijeenkomst en samenstelling Valorisatieteam wordt in overleg met ILC door STW gepland uiterlijk binnen zes maanden na melding van de vinding, tenzij beide partijen in gezamenlijk overleg hiervan afzien.

·

STW zorgt dat alle leden van het Valorisatieteam de volgende informatie voor de eerste bijeenkomst van het Valorisatieteam hebben gekregen: verslag van het oordeel van de gebruikerscommissieleden m.b.t. de vinding, het invention disclosure formulier en het OCN search rapport.

·

Het Valorisatieteam evalueert de vinding op technische octrooieerbaarheid en op commercieel interessante toepassingen, waarna een besluit tot al dan niet aanvragen van octrooi wordt genomen.

·

Het Valorisatieteam stelt een exploitatieplan op. In het exploitatieplan wordt aangegeven welke taken door wie uitgevoerd zullen worden binnen welke termijn.

·

Voor een adequate monitoring van het exploitatieplan worden door het Valorisatieteam milesstones geformuleerd.

·

Per vinding wordt in het valorisatieteam besloten wie van beide partijen de lead neemt bij het uitvoeren van het exploitatieplan.

·

Degene die de lead heeft houdt de andere partij tijdig van alle relevante informatie op de hoogte.

1.4 Octrooien

·

Octrooiaanvragen worden op gezamenlijke naam STW-TU en voor gezamenlijke rekening aangevraagd.

·

Procedure en beheer octrooiaanvragen worden vooralsnog door STW gedaan.

1.5 Overeenkomsten

·

Overeenkomsten betreffende eigendoms/gebruiksrechten op een octrooi dienen de instemming van beide partijen te hebben en worden door beide partijen ondertekend.

·

De uitgangspunten van het STW kennishandelbeleid, waaronder het octrooibeleid, cq. de EU regelgeving, worden in acht genomen.

·

Door STW reeds gemaakte afspraken met derden op het project (gebruikerscommissieleden) worden gerespecteerd.

1.6 Vergoedingsregeling

·

Uitgangspunt van STW bij de huidige vergoedingsregeling met betrekking tot de revenuen die verkregen worden bij overdracht of licentiering van een octrooiaanvrage/octrooi, dan wel uit een andere exploitatievorm is dat deze revenuen met name ten goede komen aan onderzoek en de onderzoekers.

·

De vergoedingenstructuur zoals neergelegd in de thans vigerende regeling m.b.t. octrooien en vindingen 3TU onderschrijft dit uitgangspunt en zal in het kader van de samenwerking 3TU –STW worden gehanteerd.

·

STW zal wanneer het valorisatieteam besluit tot het indienen van een octrooiaanvrage aan de uitvinder(s) een bonus van totaal €1500,- per vinding betalen.

2. Organisatie

·

Elke partij stelt ten behoeve van deze samenwerking een contactpersoon aan. De beide contactpersonen zullen minimaal 2 x per jaar, te weten één keer in het eerste en één keer in het derde kwartaal, onderling overleg hebben over de samenwerking.

·

De contactpersoon voor STW is mevrouw mr. M.M.L.Konings, hoofd IP& Licensing ; de contactpersoon voor 3TU is de heer ir. C.J.M. Eijkel, directeur Innovation Lab Twente.

·

Het overleg in het eerste kwartaal wordt tevens gebruikt voor evaluatie van de samenwerking in het voorafgaande jaar. Voorstellen voor aanpassing en/of uitbreiding van de samenwerking, dan wel verandering van de werkwijze kunnen slechts met wederzijdse goedkeuring van partijen worden geaccepteerd en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Duur en tussentijdse evaluatie

·

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen.

·

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en zal telkens in het eerste kwartaal van elk jaar geëvalueerd worden op basis waarvan de overeenkomst in onderling overleg kan worden aangepast, dan wel worden verlengd of eventueel worden beëindigd.

4. Toepasselijk recht

·

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

·

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

Aldus in viervoud overeengekomen op …………………..2007,