Brief CvB Samenwerkingsovereenkomst valorisatie 3TU

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

 

 

uw kenmerk

 

telefoon

053-489 4899

ons kenmerk

378.764/pw

fax

053-489 2098

datum

24 april 2007

e-mail

p.g.welman@utwente.nl

Bijlage

samenwerkingsovereenkomst

onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Valorisatie 3 TU - STW

Hierbij biedt het College van Bestuur u ter kennisname de Samenwerkingsovereenkomst Valorisatie 3TU - STW aan.

De Technologiestichting STW en 3TU hebben een langdurige relatie van samenwerking, waarbij STW tot nu toe optrad als financier van onderzoek dat door de 3TU werd uitgevoerd. STW nam vervolgens de taak op zich, waar mogelijk, onderzoeksresultaten te octrooieren en deze octrooien te exploiteren. 3TU en STW zijn beiden actief in het (laten) doen van onderzoek, onderzoekmanagement en de valorisatie van onderzoeksresultaten. Uit een inventarisatie is gebleken dat 3TU en STW verschillende complementaire maar soms ook overlappende competenties in huis hebben en dat het samenbrengen en beter op elkaar afstemmen van deze competenties een completer en effectiever instrumentarium biedt voor het decentrale kennisexploitatie en valorisatie proces. Daarnaast vraagt de kenniseconomie zowel van 3TU als van STW een andere organisatie van de aanpak van valorisatie. Kernwoorden hierbij zijn kennis delen, openheid en samenwerking. Daarom willen STW en 3TU hun onderlinge samenwerking met betrekking tot valorisatie intensiveren en een meer structureel karakter geven, opdat een groter innovatief vermogen verkregen wordt. De aanpak en uitvoering van deze samenwerking is nader geregeld in bijgaande Samenwerkingsovereenkomst Valorisatie 3TU - STW.

STW en 3TU zullen per case een gezamenlijk valorisatieteam opzetten, waarin de voor het valorisatie proces benodigde competenties zo optimaal mogelijk aanwezig zijn. Het valorisatieteam heeft in eerste instantie tot taak nieuwe vindingen uit STW/3TU onderzoek op octrooieerbaarheid te beoordelen en te evalueren. Het team moet eveneens een besluit nemen of er een octrooiaanvraag wordt ingediend. In het geval van een positief besluit zal vanuit het valorisatieteam primair hierin STW de lead hebben. Indien een octrooiaanvraag is/wordt ingediend dan dient er een exploitatieplan/business development plan met milestones te worden opgesteld; in deze activiteit zal vanuit het valorisatieteam vooral de desbetreffende TU (vanuit het Innovation Lab) de lead hebben. Tot slot is het team gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van dit exploitatieplan.

De Samenwerkingsovereenkomst wordt op korte termijn ondertekend.

Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de universiteit