Voortgangsnotitie 3TU Graduate School (september 2006)

Notitie:

Voor: 3TU medezeggenschap

Van: Paul Rullmann

Datum: 13 september 2006

Onderwerp: voortgang 3TU Graduate School en procesaanpak

Inleiding

Op 7 april 2006 is door 3TU.M een wensenlijst opgesteld met betrekking tot de 3TU samenwerking op onderwijsgebied. De lijst bevat een groot aantal onderwijs gerelateerde onderwerpen waarop de raden graag spoedige afstemming tussen de 3 TU-en zouden zien.

Als eerste gelegenheid tot overleg over de genoemde onderwerpen was 21 september 2006 voorzien. Voor de 3TU Graduate School is deze datum echter net te vroeg, hetgeen hieronder wordt uitgelegd. Ook wordt hierna een alternatieve procesaanpak uitgewerkt.

Het bestuur van de Graduate School ziet het belang van de onderwerpen die door 3TU.M naar voren zijn gebracht. Tegelijkertijd heeft het bestuur ook in de afgelopen tijd ervaren dat samenwerken op onderwijsgebied - ondanks goede intenties – weerbarstig is en dat soms structuurverschillen tussen de drie instellingen voor de hand liggende harmonisaties voor jaren kunnen blokkeren.

Het bestuur heeft zich daarbij gerealiseerd dat de uitgangspunten in het sectorplan "Slagkracht in innovatie!" een goede leidraad zijn, maar niet altijd voldoende specifiek om dit soort barrières te slechten. Daarom leeft ook binnen de Graduate School zelf, in bestuur en ontwikkel-, project- en werkgroepen, de behoefte om het perspectief van de samenwerking tussen de drie TU-en aan te scherpen en na te gaan welke veranderingen daarvoor noodzakelijk zijn.

Procesafspraken

Het bovenstaande heeft tot de volgende procesafspraken geleid:

1.

Er wordt door het bestuur van de Graduate School, en binnen de kaders van "Slagkracht in innovatie", een strategische discussie gevoerd over het onderwijsperspectief van 3TU. Centraal in deze discussie staat de vraag in hoeverre de 3TU-en streven naar één onderwijsgemeenschap. Hiervan afgeleid komen ook vragen op de verschillende deelgebieden aan de orde over de stappen die (nog) gezet moeten worden, welke convergenties nodig zijn en hoe een en ander in de tijd uitgezet kan worden (voorzien oktober 2006).

2.

Er wordt een conferentie gehouden met alle betrokkenen uit de ontwikkel-, project- en werkgroepen van de Graduate School om de strategie toe te lichten en verder uit te werken en op die wijze de vervolgactiviteiten richting en zonodig een aangepast tijdpad mee te geven (voorzien 16 november).

3.

Daarna is de Graduate School in een fase waarin ze graag met 3TU.M in overleg treedt.

Om de medezeggenschap niet zo lang in het ongewisse te laten, nodigt het 3TU GS bestuur 3TU.M van harte uit aanwezig te zijn bij de conferentie. Het bestuur denkt daarbij aan twee waarnemers vanuit 3TU.M per instelling. Anne Smit (J.E.Smit@tudelft.nl) ontvangt graag op korte termijn de namen en contactgegevens van de beoogde 3TU.M waarnemers op 16 november.

Voortgang in (o.a.) wensenlijst 3TU.M

De strategische discussie is bedoeld om de gezamenlijke ontwikkeling meer vaart en scherpte te geven. Daarmee is het een logische vervolgstap in de reeks van activiteiten die de afgelopen periode zijn verricht (zie kwartaalrapportage). De Graduate School is op vele terreinen actief en heeft daarop ook resultaten geboekt, zoals moge blijken uit onderstaande opsomming. Veel van de onderwerpen stemmen overeen met die in de wensenlijst van 3TU.M:

·

Doorstroommatrix: de matrix is gevormd en is per instelling toegankelijk. Er ligt een voorstel in vergevorderd stadium om een gemeenschappelijke site in te richten.

·

Internationalisering: de tarieven voor buitenlandse studenten zijn op elkaar afgestemd. Waar ze nog niet gelijk zijn, is een (kort) tijdpad voor convergentie afgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over de taaleisen die aan studenten worden gesteld. Voor docenten is daartoe een tijdpad uitgezet in afwachting van de evaluatie van de Engelse taaltoets die dit jaar onder Delftse docenten plaats vindt.

·

Inschrijving: besloten is dat alle studenten die aan een landelijke master deelnemen direct worden ingeschreven met één hoofdinschrijving en (één of) twee neveninschrijvingen.

·

Regelgeving: een gemeenschappelijk algemeen deel van de Onderwijs- en examenregeling is vrijwel klaar.

·

Communicatie: wat de communicatie betreft zijn op voorstel de werkgroep Marketing en Communicatie de eerste lijnen door het voorzittersoverleg uitgezet. Wervingsmateriaal gaat in de huisstijl van de afzonderlijke universiteiten. Daarbij is zowel het 3TU-logo zichtbaar, als ook de afzonderlijke brands van de drie TU’s.

·

Kwaliteit en accreditatie: er is geregeld overleg en afstemming op dit terrein. In een groeimodel wordt gestreefd naar een niveau van interne kwaliteitszorg in één systeem voor de landelijke masters, een systeem dat echter op dit moment wettelijk niet is toegestaan. Ook voor de niet landelijke opleidingen wordt een vergaand niveau van gezamenlijkheid en uniformering nagestreefd. Tenslotte is onlangs een interessant boekje uitgebracht: "Ervaringen van de 3TU's, zelfstudie, visitatie en accreditatie".

·

Uniformering ICT: er zijn pilots ELO (elektronische leeromgeving) uitgezet bij de landelijke masters Embedded Systems en Construction Management and Engineering; 3TU GS is hierbij nauw betrokken. De pilots zijn erg belangrijk omdat a) een goede ELO hét instrument is om binnen een landelijke master met drie "uitschenkpunten" doelmatig te opereren, en b) uitkomsten van de pilots de opmaat kunnen vormen voor verdergaande toegankelijkheid van het 3TU-onderwijsassortiment.

·

Aansluiting VWO: hier vindt vooral uitwisseling plaats van ervaringen rondom instellingsgebonden praktijken. Activiteiten rondom het "wiskundehiaat" worden ontplooid in landelijke verband (via WO-sprint en SURF)

·

Aansluiting HBO: ook hier vooral uitwisseling van instellingsgebonden best practices.

·

Overige onderwijsafstemming: het harmoniseren van minors en een gelijke jaarcirkel vragen om een fasering in de tijd. Dit is een lange termijn zaak daar een van de universiteiten heeft vastgelegd niet vóór 2011-2012 te zullen veranderen.

Stand van zaken landelijke masters

Verder is in de Graduate School veel aandacht gericht geweest op het ontwikkelen van de voorziene landelijke masters. De stand van zaken is daar thans:

·

Embedded Systems: goedgekeurd door de NVAO en OCW, start september 2006.

·

Sustainable Energy: goedgekeurd door de NVAO, in behandeling bij OCW, start voorzien september 2007.

·

Construction management and Engineering: ingediend bij de NVAO, site visit eind september, OCW?, start voorzien september 2007.

·

Systems and Control: in te dienen bij de NVAO dit najaar.

·

Science Education and Communication: in te dienen bij de NVAO dit najaar.

·

Technische lerarenopleiding Informatica: goedgekeurd door de NVAO en OCW; wordt straks onderdeel van Science Education and Communication, start september 2006.

·

NanoScience: voorlopig wordt geen aanvraag voor een landelijke master voorzien; de bestaande afzonderlijke masters in Delft/Leiden en Twente blijven bestaan. Van landelijke bundeling wordt vooralsnog afgezien a) vanwege de beperkte instroom en b) gelet op het feit dat geïnteresseerde masterstudenten meestal kiezen voor een nanovariant bij een andere discipline. Overigens hebben de pogingen om tot een landelijke master te komen wel een vruchtbaar samenwerkingsplatform doen ontstaan, waarin ook de universiteiten van Groningen, Nijmegen en Leiden participeren.