Statuten en Bestuursreglement Stichting 3TU (december 2006)

Concept zoals besproken 10-11-2006

OPRICHTING 

STICHTING 3TU FEDERATIE SAMENWERKENDE TECHNISCHE UNIVERSITEITEN

Heden, ## tweeduizend zes/zeven, verscheen voor mij, mr. Steven van der Waal, notaris met plaats van vestiging ‘s-Gravenhage:

1. de heer ir. Gerard Johan van Luijk, wonende te (2514 HG) ’s-Gravenhage, Mauritskade 55, geboren te Enschede op negenentwintig maart negentienhonderddrieënveertig, te dezen handelend als Voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, gevestigd te Delft, hierna te noemen: "Technische Universiteit Delft", en als zodanig op grond van artikel 9.2.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), deze instelling rechtsgeldig vertegenwoordigend;

2. de heer ing. Amandus Hjalmar Lundqvist wonende te (5621 PS) Gilze, Altenaweg 2, geboren te Rotterdam op elf mei negentienhonderdvijfenveertig, te dezen handelend als Voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen: "Technische Universiteit Eindhoven", en als zodanig op grond van artikel 9.2.3 van de WHW, deze instelling rechtsgeldig vertegenwoordigend;

3. de heer dr. Anne Herman Flierman, wonende te ##, geboren te Emmen op twaalf november negentienhonderdvijfenvijftig, te dezen handelend als Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, gevestigd te Enschede, hierna te noemen: "Universiteit Twente", en als zodanig op grond van artikel 9.2.3 van de WHW, deze instelling rechtsgeldig vertegenwoordigend;

- de onder 1 tot en met 3 genoemde instellingen hierna ook tezamen te noemen: de "Technische Universiteiten" of de "TU's".

OPRICHTING STICHTING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden een stichting op te richten met de navolgende statuten:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Tenzij uit de context anders blijkt wordt in deze statuten verstaan onder:

a. Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;

b. Algemeen Bestuur: het voltallige bestuur;

c. Dagelijks Bestuur: het deel van het bestuur dat gevormd wordt door de voorzitters van de Colleges van Bestuur;

d. Bestuurscommissie: een commissie bestaande uit leden van het bestuur die belast zijn met een bepaalde portefeuille;

e. Centre of Competence: een door de 3 TU's gevormd en als zodanig herkenbaar multidisciplinair centrum van vakgenoten op een onderscheiden onderzoeksterrein;

f. Centre of Excellence: een binnen een Centre of Competence ingebed onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met specifieke onderzoeksprojecten en - programma's;

g. Technische Universiteiten: de drie instellingen die bij de stichting zijn aangesloten, te weten de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente;

h. Colleges van Bestuur: de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten;

i. Bestuursreglement: het door het Dagelijks Bestuur vast te stellen reglement waarin nadere bepalingen ter uitwerking van deze statuten zijn opgenomen.

j. Stichting: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

k. Voorzitter: de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

2.1 De stichting draagt de naam: Stichting 3TU Federatie Samenwerkende Technische Universiteiten, bij verkorting genaamd: 3TU.Federatie .

2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft.

DOEL

Artikel 3.

3.1 De stichting is een samenwerkingsverband van de drie Technische Universiteiten, opgericht om bij te dragen aan het doel door samenwerking binnen een Federatie in onderwijs en onderzoek gezamenlijk tot de absolute top in Europa te behoren en door het afleveren van uitstekend geschoolde personen (BSc’s, MSc’s, PhD’s en PDEng’s) en door het genereren van innovaties de dynamiek en concurrentiepositie van de Nederlandse kenniseconomie te versterken.

3.2 De afzonderlijke Technische Universiteiten behouden hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs en onderzoek. De stichting zal niet tornen aan de eigen identiteit van elk van de drie TU's noch aan de mogelijkheid van elk van hen om met andere universiteiten in binnen- en buitenland samen te werken. Er vindt geen overheveling plaats van enige wettelijke aan de drie TU's of haar organen opgedragen taken en/of bevoegdheden naar de stichting.

3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.4 Behoudens voor wat betreft de kosten verbonden aan de oprichting, het bestuur en beheer van de stichting mogen de middelen van de stichting nimmer worden aangewend voor andere doeleinden dan omschreven in dit artikel.

GELDMIDDELEN

Artikel 4.

4.1

De geldmiddelen van de stichting worden beheerd door de Stichting financieel beheer 3TU.Federatie, gevestigd te Delft, opgericht de dato 18 oktober 2005.

AANGESLOTEN INSTELLINGEN

Artikel 5.

5.1. De bij de stichting aangesloten instellingen zijn de drie Technische Universiteiten te weten:

- de Technische Universiteit Delft;

- de Technische Universiteit Eindhoven;

- de Universiteit Twente.

5.2. Uittreding van één van de drie Technische Universiteiten heeft onmiddellijke ontbinding van de stichting tot gevolg.

5.3. Aanvullende bepalingen bij deze Statuten worden opgenomen in het Bestuursreglement van de Stichting.

BESTUUR: SAMENSTELLING; BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 6.

6.1 De stichting heeft een Bestuur, ook genaamd Algemeen Bestuur.

6.2 Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door alle leden van de drie (3) Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten.

6.3 Het Bestuur kent naast het Algemeen Bestuur een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de drie (3) Voorzitters van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten, dan wel - ingeval van belet of ontstentenis - de plaatsvervangend Voorzitters of Vice-voorzitters van bedoelde Colleges, dan wel een ander lid van bedoelde College’s.

6.4 Het voorzitterschap van het Bestuur berust bij een Voorzitter die zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als voorzitter van het Dagelijks Bestuur is. De Voorzitter wordt gekozen door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden volgens een door het Dagelijks Bestuur op te stellen systeem van roulerend voorzitterschap. Het roulatiesysteem voorziet in een zittingstermijn van twee (2) jaar, waarna een ander lid van het Dagelijks Bestuur voor een periode van twee (2) jaar tot Voorzitter zal worden benoemd. Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid van deze werkwijze af te wijken.

6.5 Indien een lid van het College van Bestuur van een Technische Universiteit wordt geschorst, is hij daarmee tevens geschorst als lid van het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur van de stichting. Wordt zodanige schorsing opgeheven, dan is daarmee ook de schorsing als bestuurslid van het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur opgeheven.

6.6 Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur eindigt:

a. door overlijden;

b. door vrijwillig aftreden;

c. doordat het betreffende lid surséance van betaling aanvraagt, doordat hij failliet wordt verklaard, of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;

d. doordat het betreffende lid onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

e. doordat het betreffende lid geen deel meer uitmaakt van het College van Bestuur van een van de Technische Universiteiten;

f. door ontslag door de rechtbank om gewichtige redenen.

6.7 Ingeval de Voorzitter tijdens zijn zittingstermijn aftreedt, zal het Dagelijks Bestuur in onderling overleg in de tussentijdse vervulling van de vacature voorzien.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN; BEZOLDIGING

Artikel 7.

7.1 Het Dagelijks Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het DB besluit over voorstellen en adviezen van de Bestuurscommissies onderzoek, onderwijs, valorisatie en bedrijfsvoering. Het geeft goedkeuring aan plannen, begrotingen en verantwoording van besturen CoC’s, CoE’s, op advies van de Bestuurscommissies. Besluiten van het Dagelijks Bestuur hebben binnen de aangesloten instellingen de status van “voorgenomen” besluit. In het Bestuursreglement zijn daaromtrent nadere bepalingen opgenomen.

7.2 Het Algemeen Bestuur stelt op voorstel van het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan, het jaarplan en het jaarverslag van de stichting vast.

7.3 Het Bestuur is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten als bedoeld in artikel 2:291, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

7.4. Aan leden van het Bestuur kan geen beloning, vacatie- of presentiegeld, worden toegekend.

Kosten die leden van het Bestuur in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 8.

8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur.

8.2 De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door de Voorzitter of door twee leden van het Dagelijks Bestuur gezamenlijk.

8.3 Buiten de gevallen genoemd in dit artikel 8 zijn geen andere personen bevoegd de stichting te vertegenwoordigen, tenzij bij duidelijk omschreven en schriftelijke volmacht verleend met inachtneming van de vorige leden van dit artikel.

SECRETARIAAT

Artikel 9.

9. Het Dagelijks Bestuur voorziet in een secretariaat van de Stichting.

DAGELIJKS BESTUUR: BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10.

10.1 Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (hierna: “DB-vergaderingen”) worden ten minste één maal per maand gehouden met uitzondering van het zomerreces.

10.2. DB-vergaderingen worden door de Voorzitter (of namens deze door de Secretaris) bijeengeroepen, zo dikwijls als de Voorzitter dit wenselijk acht of op schriftelijk verzoek van een lid van het Dagelijks Bestuur.

10.3. De oproeping geschiedt per brief, per telefax of per elektronische mail of met enig ander gangbaar (tele)communicatiemiddel dat op schrift ontvangen wordt en vermeldt plaats, datum, aanvangstijdstip van de vergadering of wijze van telefonisch vergaderen.

10.4 Tenzij geen der leden van het Dagelijks Bestuur bezwaar maakt tegen een kortere oproepingstermijn, bedraagt de termijn van oproeping ten minste zes (6) dagen (of ten minste drie (3) dagen ingeval van een telefonische vergadering), de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

10.5 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

10.6 Tot de DB-vergaderingen dienen te worden opgeroepen de in functie zijnde leden van het Dagelijks Bestuur. Voorts hebben toegang tot de vergadering zij die daartoe door het Dagelijks Bestuur zijn uitgenodigd.

10.7 De vergadering vindt plaats in Delft, Eindhoven of Enschede in een van de gebouwen van de drie Technische Universiteiten of zodanige andere plaats in Nederland als vermeld in de oproepingsbrief. Indien alle in functie zijnde leden van het Dagelijks Bestuur aanwezig zijn, kan de vergadering ook elders gehouden worden.

10.8 De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter, zal de vergadering worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen lid van het Dagelijks Bestuur.

10.9 Het Dagelijks Bestuur besluit met algemene stemmen tenzij anders bepaald in deze statuten. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft één (1) stem. Bij ontbreken van unanimiteit komt geen besluit tot stand.

10.10 Ingeval de vergadering niet tot een unaniem besluit komt, zal het Dagelijks Bestuur de procedure toepassen zoals beschreven in het Bestuursreglement.

10.11 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

10.12 Het Dagelijks Bestuur kan ook geldige besluiten nemen in een telefonische vergadering, indien alle leden van het Dagelijks Bestuur tijdig in kennis zijn gesteld van het voorstel en geen der leden van het Dagelijks Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Na het houden van een telefonische vergadering is ieder lid van het Dagelijks Bestuur verplicht een schriftelijke bevestiging van de door hem uitgebrachte stemmen te verzenden aan de Voorzitter. De Voorzitter zal een relaas opmaken van aldus genomen telefonische besluiten en daaraan de bevestigingen waaruit van het nemen van zodanige besluiten blijkt aanhechten. Na ondertekening door de Voorzitter zullen gemelde stukken worden bewaard ten kantore van de stichting.

10.13 Het Dagelijks Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, per telefax of per elektronische mail of met enig ander gangbaar (tele)communicatiemiddel dat op schrift ontvangen wordt geschiedt en alle leden van het Dagelijks Bestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De Voorzitter zal een relaas doen opmaken van het aldus genomen schriftelijke besluit en daaraan de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt aanhechten. Na ondertekening door de Voorzitter zullen gemelde stukken worden bewaard ten kantore van de stichting.

VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 11.

11.1 Vergaderingen van het Algemeen Bestuur (hierna: “AB-vergaderingen”) vinden ten minste één (1) maal per jaar plaats en voorts zo dikwijls het Dagelijks Bestuur dit wenselijk acht, of indien ten minste twee (2) leden van het Algemeen Bestuur afkomstig uit twee (2) Technische Universiteiten daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de Voorzitter hun verzoek richten.

Indien de Voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de AB-vergadering wordt gehouden binnen zes (6) weken na het verzoek, zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering van het Algemeen Bestuur bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

11.2 De oproeping tot een AB-vergadering geschiedt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, door de Voorzitter op een termijn van ten minste vijftien (15) dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van schriftelijke oproepingen. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van vergadering, de te behandelen onderwerpen.

11.3 Op de wijze van oproeping van, deelname aan en besluitvorming binnen AB-vergaderingen, alsmede de wijze van besluitvorming buiten vergadering is het bepaalde in artikel 10 omtrent DB-vergaderingen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

BESTUURSCOMMISSIES

Artikel 12.

12.1 De stichting heeft de volgende Bestuurscommissies:

a. de Bestuurscommissie Onderzoek belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op onderzoeksgebied, ook genaamd: "3TU Institute of Science and Technology" of "IST", welke onder meer vorm zal krijgen in de Centres of Competence en Centres of Excellence zoals hierna ook omschreven in Artikel 14;

b. de Bestuurscommissie Onderwijs belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de gezamenlijke Technische Universiteiten op onderwijsgebied, ook genaamd: "3TU Graduate School";

c. de Bestuurscommissie Kennisvalorisatie belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op het gebied van kennisvalorisatie, ook genaamd: "3TU Innovation Lab";

d. de Bestuurscommissie Bedrijfsvoering belast met het gestalte geven aan en toezicht uitoefenen op de samenwerking en planvorming van de Technische Universiteiten op het gebied van bedrijfsvoering (onder meer: bibliotheken, inkoop, ICT, vastgoed), ook genaamd “3TU Bedrijfsvoering”.

12.2 De Bestuurscommissies verschaffen het Dagelijks Bestuur tijdig en regelmatig informatie en adviezen met betrekking tot hun portefeuille.

12.3 De Bestuurscommissies stellen ten minste één (1) keer per jaar een nota op betreffende de stand van zaken en de voortgang van de samenwerking op hun gebied.

12.4 In de Bestuurscommissie Onderzoek hebben zitting de portefeuillehouders Onderzoek van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Omtrent de vervulling van het voorzitterschap van de commissie zijn bepalingen opgenomen in het Bestuursreglement.

12.5 In de Bestuurscommissie Onderwijs hebben zitting de portefeuillehouders Onderwijs van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Omtrent de vervulling van het voorzitterschap van de commissie zijn bepalingen opgenomen in het Bestuursreglement.

12.6 In de Bestuurscommissie Kennisvalorisatie hebben zitting de portefeuillehouders Kennisvalorisatie van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Omtrent de vervulling van het voorzitterschap van de commissie zijn bepalingen opgenomen in het Bestuursreglement.

12.7 In de Bestuurscommissie Bedrijfsvoering hebben zitting de portefeuillehouders Bedrijfsvoering van de Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten. Omtrent de vervulling van het voorzitterschap van de commissie zijn bepalingen opgenomen in het Bestuursreglement.

VERGADERINGEN VAN BESTUURSCOMMISSIES

Artikel 13.

13.1 Iedere Bestuurscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter van de Bestuurscommissie dit wenselijk acht of op schriftelijk verzoek van twee (2) commissieleden afkomstig uit twee (2) Technische Universiteiten die hiertoe de voorzitter van de desbetreffende Bestuurscommissie schriftelijk verzoeken.

13.2 Indien de voorzitter van de Bestuurscommissie aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen drie (3) weken na ontvangst van het verzoek, zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

13.3 Vergaderingen van de Bestuurscommissies worden geleid door de voorzitter van de desbetreffende Bestuurscommissie.

13.4 Op de wijze van oproeping van, deelname aan en de besluitvorming binnen vergaderingen van Bestuurscommissies, alsmede de wijze van besluitvorming buiten vergadering is het bepaalde in artikel 10 omtrent DB-vergaderingen zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

CENTRES OF EXCELLENCE. CENTRES OF COMPETENCE

Artikel 14.

14.1 De Bestuurscommissie Onderzoek heeft tot bijzondere taak het toezien op het functioneren van door de Technische Universiteiten gezamenlijk te vormen Centres of Competence en Centres of Excellence en hun besturen.

14.2 In de Centres of Competence:

- bundelen als zodanig herkenbare vakgenoten van de 3 TU's hun krachten en stemmen hun inspanningen en zwaartepunten op elkaar af,

- kunnen ook vakgenoten van andere universiteiten of instituten meewerken;

- worden - met uitzondering van het Centre for Ethics and Technology - de Centres of Excellence ingebed die zich op bijzondere onderzoeksprojecten en - programma's binnen het desbetreffende vakterrein richten.

14.3 Als eerste vijf Centres of Competence zullen worden gevormd:

- CoC High Tech Systems;

- CoC Netherlands Institute of Research on ICT ("NIRICT");

- CoC University Research Group on Sustainable Energy Technologies ("URGENT");

- CoC Applications of NanoTechnology;

- CoC Fluid and Solid Mechanics.

14.4 Als eerste zes Centres of Excellence zullen worden gevormd:

- 3TU.Centre for Intelligent Mechatronic Systems;

- 3TU.Centre for Dependable ICT Systems;

- 3TU.Centre for Sustainable Energy Technologies;

- 3TU.Centre for Multiscale phenomena;

- 3TU.Centre for Bio-Nano Applications:

- 3TU.Centre for Ethics and Technology.

14.5 Ieder Centre of Competence heeft een bestuur dat wordt gevormd door de decaan van elk van de drie TU's die het meest betrokken bij het desbetreffende vakgebied is. Voorts heeft ieder Centre of Competence een wetenschappelijk directeur die de werkzaamheden binnen het Centre of Competence met inbegrip van de daarbinnen bestaande Centres of Excellence coördineert en het bestuur terzake adviseert.

14.6 Het CoC-bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Deze voorzitter is niet werkzaam bij dezelfde Technische Universiteit als de wetenschappelijk directeur van het Centre of Competence.

14.7 Het bestuur van een Centre of Competence is tevens bestuur van de Centres of Excellence binnen het desbetreffende Centre of Competence.

14.8 Het CoC-bestuur stelt de precieze afbakening van het Centre of Competence voor aan het IST, doet voorstellen voor nieuwe programma's en ontwikkelt een voorstel voor een leerstoelenstrategie.

14.9 Het CoC-bestuur stelt de voorstellen vast met unanimiteit van alle in functie zijnde leden. Ieder lid van het CoC-bestuur heeft één (1) stem. Bij ontbreken van unanimiteit komt geen voorstel tot stand en zal het CoC-bestuur het onderwerp voorleggen aan de Bestuurscommissie Onderzoek (IST).

14.10 Voorstellen van de besturen van de Centres of Competence/Centres of Excellence ten aanzien van de volgende onderwerpen worden aan de Bestuurscommissie Onderzoek voorgelegd:

- de bestuurlijke inrichting van de CoC's en CoE's;

- afbakening van de CoC-domeinen;

- de leerstoelenstrategie;

14.11 De Bestuurscommissie Onderzoek zal de in het vorige lid genoemde voorstellen van advies voorzien en neerleggen bij het Dagelijks Bestuur. Het advies is in unanimiteit opgesteld.

CODE OF CONDUCT

Artikel 15.

15.1 Het Dagelijks Bestuur ontwerpt een gedragscode ("Code of Conduct") omtrent uitgangspunten voor gedragingen van bij de stichting betrokkenen binnen en jegens de stichting.

15.2 De Code of Conduct wordt van kracht nadat het door de de AB-vergadering bij volstrekte meerderheid, met in achtneming van het daaromtrent gestelde in het bestuursreglement, is goedgekeurd.

15.3 De Code of Conduct mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

15.4 Omtrent het proces van totstandkoming van de Code zijn nadere bepalingen opgenomen in het Bestuursreglement.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16.

Voor de onderwerpen boekjaar, jaarrekening en verantwoording wordt verwezen naar de Statuten van de Stichting financieel beheer 3TU.Federatie, gevestigd te Delft en opgericht de dato 18 oktober 2005.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

17.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd, met in achtneming van het daaromtrent gestelde in het bestuursreglement, te besluiten de statuten te wijzigen.

Bij de oproeping tot een AB-bestuursvergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

17.2 De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand

komen.

17.3 De procedure tot wijziging van Statuten en Bestuursreglement is nader omschreven in

het Bestuursreglement.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18.

18.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd, met in achtneming van het daaromtrent gestelde in het bestuursreglement, de stichting te ontbinden.

18.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.

18.3 De vereffening geschiedt door het Dagelijks Bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

18.4 Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

18.5 De bestemming van een eventueel overschot na vereffening van de stichting wordt zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting door de vereffenaars vastgesteld.

18.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door het bestuur is aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 19.

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien beslist het Algemeen Bestuur met in achtneming van het daaromtrent gestelde in het bestuursreglement.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarden de comparanten:

a. dat het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de stichting in eerste samenstelling bestaat uit de volgende leden van de Colleges van Bestuur van de drie Technische Universiteiten:

1. de heer ir. G.J. van Luijk, Voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft;

2. de heer ing. A.H. Lundqvist, Voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven;

3. de heer dr. A.H. Flierman, Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente;

4. de heer prof.dr.ir. J.T. Fokkema, lid van het College van Bestuur en rector magnificus van de Technische Universiteit Delft;

5. de heer prof.dr. ir. C.J. van Duijn, lid van het College van Bestuur en rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven;

6. de heer prof.dr. W.H.M. Zijm, lid van het College van Bestuur en rector magnificus van de Universiteit Twente,

7. de heer drs. P.M.M. Rullmann, lid van het College van Bestuur en Vice President for Education van de Technische Universiteit Delft;

8. de heer prof.dr. P.H.A.M. Verhaegen, lid van het College van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven.

9. de heer ir. K.J. van Ast, lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

b. dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend zeven;

c. dat het eerste adres van de stichting is: C. Drebbelweg 9, 2628 CM Delft.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te ‘s-Gravenhage, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparanten mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en hen daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De comparanten hebben daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Concept zoals besproken 10 november 2006

BESTUURSREGLEMENT STICHTING 3TU.Federatie

Nadere bepalingen bij de Statuten van de Stichting

Artikel 1

Het Dagelijks Bestuur

1.1. Het Dagelijks Bestuur heeft als belangrijkste taak de organisatie van de samenwerking tussen de Technische Universiteiten en de regie over de in gang gezette processen d.m.v. in ieder geval:


* het bepalen van de doelen en randvoorwaarden waarbinnen het proces van afstemming,
focussering en prioritering plaatsvindt;

* het goedkeuren van de jaarplannen en jaarverslagen van de Bestuurscommissies van de 3TU.

* het voorzitterschap van de Bestuurscommissies kan rouleren. Het Dagelijks Bestuur bepaalt, rekening houdend met een evenredige verdeling van de voorzitterschappen over de instellingen welke portefeuillehouder optreedt als voorzitter van elk der Bestuurscommissies;

* het nemen van voorgenomen besluiten over de onderwerpen die ter finale besluitvorming worden voorgelegd aan de resp. Colleges van Bestuur, al of niet in een gezamenlijke
vergadering van de drie Colleges; de Colleges van Bestuur kunnen hiervan alleen om zwaarwegende redenen, gemotiveerd, afwijken. Als zwaarwegende reden kan de visie
van een medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 3 onder 2 gelden, indien daaruit
blijkt van zwaarwegende redenen om het voorgenomen besluit af te wijzen;

1.2. Besluiten kunnen in het Dagelijks Bestuur alleen worden genomen indien alledrie de TU’s
vertegenwoordigd zijn. Besluiten worden met unanimiteit genomen.

1.3. Wanneer het Dagelijks Bestuur er niet in slaagt over een majeur onderwerp tot een eensgezind standpunt of besluit te komen, verplicht zij zich om binnen drie maanden een terzake competente en onpartijdig persoon te vragen als bemiddelaar voor dat concrete probleem op te treden.

1.4. De bemiddelaar brengt een advies uit aan het Dagelijks Bestuur.

1.5. Wanneer het Dagelijks Bestuur er op basis van dit advies nog niet uitkomt, legt zij de
kwestie, inclusief het advies van de bemiddelaar, voor aan de voorzitters van de Raden van
Toezicht van de drie TU’s.

1.6. Alvorens de kwestie en het advies van de bemiddelaar worden voorgelegd aan de voorzitters van de Raden van Toezicht van de drie TU’s, spreekt het Dagelijks Bestuur opiniërend met de vertegenwoordiging van de centrale medezeggenschapsorganen van de resp. instellingen. Het verslag van deze bespreking wordt gevoegd bij de stukken voor de voorzitters van de Raden van Toezicht.

1.7.De voorzitters van de Raden van Toezicht delen vervolgens hun gezamenlijk standpunt over de kwestie mee aan het Dagelijks Bestuur/ de CvB- voorzitters. De leden van het Dagelijks Bestuur zullen dit standpunt als voorzitters van de resp. Colleges van Bestuur als een voor hen persoonlijk bindende uitspraak aanvaarden.

1.8. De CvB-voorzitters verplichten zich hiermee om zich in te zetten om het advies vervolgens als voorgenomen besluit volgens de geldende procedures, inclusief eventuele beroepsprocedures, in hun eigen instelling (CvB, RvT, Medezeggenschapsraad) door te voeren.

1.9.Indien de voorzitters van de Raden van Toezicht niet tot een eensluidend standpunt komen
wordt er geen besluit genomen.

Artikel 2

Het Algemeen Bestuur/het overleg van de drie Colleges van Bestuur.

2.1. Het voorzitterschap van het Algemeen bestuur wordt vervuld door de voorzitter van het DB.

2.2.

Het Algemeen Bestuur kan geen besluiten nemen behalve die, welke in artikel 7.2, van

de statuten zijn genoemd. De in artikel 15.2 , 17.1,18.1 en 19 genoemde besluiten behoeven de goedkeuring van ieder van de Colleges van Bestuur.

2.3.

De Colleges van Bestuur voeren periodiek gezamenlijk overleg en hebben in ieder geval

tot taak:

- Te besluiten over de onderwerpen die door het Dagelijks Bestuur worden voorgelegd. Besluiten kunnen in dit overleg alleen worden genomen indien van alledrie de Colleges ten minste twee leden aanwezig zijn. Besluiten worden met unanimiteit genomen. De besluiten worden vervolgens bevestigd volgens de geldende procedures binnen de aangesloten instellingen.

- Horizontaal af te stemmen tussen de Bestuurscommissies van de 3TU een maal per jaar het afgelopen jaar te evalueren, mede aan de hand van hun jaarverslagen van , en, aan de hand van hun, de voortgang te bespreken.

Artikel 3

Invulling van de medezeggenschapsfunctie

3.1.De medezeggenschap zal volgens de per instelling gebruikelijke wijze verlopen.

3.2.De door het Dagelijks Bestuur genomen voorgenomen besluiten worden voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsorganen van de instellingen, die hierop kunnen reageren. Een dergelijke reactie dient binnen 6 weken ontvangen te zijn, tenzij in onderling overleg een andere termijn werd overeengekomen. In dit stadium wordt nog geen formeel advies of formele instemming gevraagd.

3.3.De CvB’s dragen er zorg voor dat voorgenomen besluiten die betrekking hebben op de samenwerking tussen de drie TU’s en die voor advies c.q. instemming worden voorgelegd, inhoudelijk in overeenstemming zijn.

3.4.Zo vaak als nodig, maar minimaal eenmaal per kwartaal vergadert het Dagelijks Bestuur met een vertegenwoordiging van de centrale medezeggenschapsorganen van de resp. instellingen. De CvB’s komen overeen om bij hun medezeggenschapsorganen er op aan te dringen om te komen tot eensluidende standpunten (advies c.q. instemming).

3.5. Voorgenomen wijzigingen van Statuten, Bestuursreglement en een nader op te stellen Code of Conduct, alsmede voorgenomen wijzigingen daarvan worden voor advies voorgelegd aan de medezeggenschaporganen van de aangesloten instellingen.

Artikel 4.

Betrokkenheid van de Raden van Toezicht

4.1. De Raden van Toezicht zullen volgens de per instelling gebruikelijke wijze betrokken worden bij aangelegenheden die de samenwerking tussen de drie TU’s betreffen.

4.2. De CvB’s dragen er zorg voor dat besluiten die betrekking hebben op de samenwerking
tussen de drie TU’s en die voor goedkeuring c.q. instemming worden voorgelegd inhoudelijk
in overeenstemming zijn.

4.3. De CvB’s komen overeen dat zij zich zullen inspannen het akkoord (goedkeuring c.q.
instemming) te verkrijgen van hun resp. Raden van Toezicht op hun gezamenlijke besluiten.

4.4. Het Dagelijks Bestuur bespreekt de gang van zaken in de 3TU.Federatie met de voorzitters van de Raden van Toezicht ten minste eenmaal per jaar en voorts wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5.

Harmonisering/afstemming van regelingen en beleidsuitgangspunten.

5.1.De drie TU’s harmoniseren zoveel als mogelijk is de regelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

5.2.Het Dagelijks Bestuur bepaalt welke regelingen na harmonisatie het predikaat 3TU-regeling krijgen; hiervan wordt een register bijgehouden.

5.3.Benoemingen van hoogleraren op een terrein waarop samengewerkt wordt, worden aan het Dagelijks Bestuur gemeld.

5.4.In hun contacten met externe instanties stemmen de drie TU’s zoveel mogelijk hun beleidsuitgangspunten c.q. standpunten op elkaar af.

Artikel 6.

Gezamenlijke accreditatie en visitaties

6.1.De drie TU’s zullen maximaal samenwerken bij het proces van accreditatie van hun opleidingen.

6.2.De drie TU’s zullen hun gelijksoortige opleidingen gezamenlijk laten visiteren volgens een zelfde protocol.

6.3.De drie TU’s zullen hun gelijksoortige onderzoeksdisciplines gezamenlijk laten visiteren volgens een zelfde protocol. Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt:
* het Dagelijks Bestuur formuleert de extra vragen die aan de visitatiecommissie worden voorgelegd;
* er wordt tenminste één vraag gesteld over de macrodoelmatigheid m.b.t. het onderwijs resp. het onderzoek en één vraag over hoe om te gaan met kennisvalorisatie m.b.t. het onderwijs resp. het onderzoek;
* het advies van de commissie over macrodoelmatige verdeling van onderwijs c.q. onderzoek wordt als zwaarwegend beschouwd, m.a.w. de CvB’s kunnen er alleen gemotiveerd van afwijken;

* bij een onderzoeksvisitatie zullen de scores van de gevisiteerde groepen een belangrijke rol spelen bij besluiten over een macrodoelmatige verdeling van het zwaartepuntonderzoek over de drie TU’s.

Artikel 7.

Nieuwe opleidingen

7.1. Wanneer een TU wil beginnen met een nieuwe bacheloropleiding wordt dit gemeld aan het
Dagelijks Bestuur.

7.2. Een aanvraag voor een nieuwe masteropleiding wordt, voor die wordt ingediend, voor advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur; het Dagelijks Bestuur geeft dit advies niet alvorens
het kennis heeft genomen van het standpunt van het bestuur van de 3TU Graduate School.

7.3. Het CvB van de betrokken universiteit beschouwt het advies van het Dagelijks Bestuur als
zwaarwegend, m.a.w. het CvB kan er alleen gemotiveerd van afwijken.

7.4. Met een nieuwe MSc-opleiding of een MSc-track wordt niet begonnen alvorens aangetoond
kan worden dat een jaarlijkse instroom van minimaal 20 studenten verwacht wordt, tenzij
zwaarwegende argumenten doen besluiten van dit criterium af te wijken; wanneer een
bestaande MSc-opleiding of een MSc-track gedurende drie jaar jaarlijks een instroom van
minder dan 20 studenten heeft, wordt deze opleiding c.q. track gestopt, tenzij zwaarwegende
argumenten anders doen besluiten.

Artikel 8.

Onvolkomenheden

a.

Bij eventuele onvolkomenheden van dit Bestuursreglement, dan wel van de Statuten en de Code of Conduct verplichten partijen zich in de daarvoor noodzakelijke hoedanigheid van CvB, Algemeen bestuur of Dagelijks Bestuur tot het maken van aanvullende regels en/of afspraken. Daarbij worden de hiervoor uiteengezette procedures gehandhaafd.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRIE TECHNISCHE UNIVERSITEITEN –fase 2

de Technische Universiteit Delft, gevestigd te Delft, ten dezen vertegenwoor­digd

door de heer ir. G.J. van Luijk, Voorzitter van het College van Bestuur,

de Technische Universiteit Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, ten dezen vertegenwoor­digd door de heer ing. A.H. Lundqvist, Voorzitter van het College van Bestuur en

de Universiteit Twente, gevestigd te Enschede, ten dezen vertegenwoor­digd

door de heer dr. A.H. Flierman, Voorzitter van het College van Bestuur,

hierna gezamenlijk ook de 3TU’s te noemen,

Overwegingen

-

Op 5 juli 2005 hebben de 3TU’s een samenwerkingsovereenkomst gesloten, genaamd Gemeenschappelijke regeling drie Technische Universiteiten, ter nadere uitwerking van het Sectorplan Wetenschap & Technologie.

-

Het streven was daarbij te komen tot de vorming van één Federatie van Technische Universiteiten in Nederland in 2010.

-

Dit streven is in een stroomversnelling gekomen door de toekenning door de Rijksoverheid van middelen voor 3TU.Centres of Excellence waardoor versneld met de samenwerking op onderzoeksgebied gestart kan worden.

-

Derhalve is besloten nu reeds de samenwerking onder te brengen in een aparte rechtspersoon, hierna 3TU.Federatie genoemd.

-

De statuten en reglementen van de op te richten rechtspersoon en de statuten van de reeds bestaande Stichting financieel beheer 3TU.Federatie zullen in de plaats treden van de oorspronkelijke Gemeenschappelijke Regeling.

Komen het volgende overeen

1.

De 3TU’s verplichten zich ten opzichte van elkaar om de regels en verplichtingen, zoals neergelegd in de statuten en het bestuursreglement van de 3TU.Federatie en de statuten van de Stichting financieel beheer 3TU.Federatie na te leven en die regels te beschouwen als verbintenissen die de onderlinge rechtsverhouding tussen de 3TU’s mede regelen.

2.

De statuten en het bestuursreglement van de 3TU.Federatie en de statuten van de Stichting financieel beheer 3TU.Federatie zullen als bijlagen aan deze overeenkomst worden gehecht en gelden als hier herhaald en overgenomen. Wijzigingen van statuten en bestuursreglement gelden als wijzigingen van deze Gemeenschappelijke Regeling.

3.

Op het moment van oprichting van de 3.TU Federatie geldt de Gemeenschappelijke Regeling als gesloten op 5 juli 2005 als geëindigd.

4.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.

Toetreding, uittreding, wijziging en vereffening

i.

Andere universiteiten kunnen met instemming van de CvB’s van de drie TU’s tot deze gemeenschappelijke regeling toetreden. Een afschrift van de desbetreffende overeenkomst wordt bij deze gemeenschappelijke regeling gevoegd en is daar onderdeel van.

ii.

Deze gemeenschappelijke regeling eindigt door uittreding van een van de drie Colleges van Bestuur.

iii.

Elk College van Bestuur kan een voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling indienen bij de beide andere Colleges van Bestuur. De overeengekomen wijziging wordt aan deze gemeenschappelijke regeling gehecht en is daarvan een onderdeel.

iv.

Ingeval van ontbinding en/of beëindiging van deze gemeenschappelijke regeling wijzen partijen ieder één vereffenaar aan. De bepalingen van deze gemeenschappelijke regeling alsmede van de op basis van deze gemeenschappelijke regeling gesloten nadere gemeenschappelijke regelingen en/of afspraken, blijven van toepassing zolang voor de
vereffening van de samenwerking nodig is.

6.

Bij eventuele onvolkomenheden van deze gemeenschappelijke regeling verplichten partijen zich tot het maken van aanvullende schriftelijke afspraken, die overeenstemmen met de strekking van deze gemeenschappelijke regeling.

CONCEPT dd 14 november 2006

Verslag van de vergadering van 3TU-M met de 3TU Voorzitters d.d. 10 november 2006

Aanwezig:

Namens 3TU-M: M. Holper (SR-TUD), B.J.A. Laarhoven (UR-TU/e), L. Lan Lie (SR-TUD), L. Nelissen (UR-TU/e), K. Daleboudt (OR-TUD), D. Meijer (UR-UT), S. van Nierop (UR-UT), C. Kraaikamp (OR-TUD), N. van de Luitgaarden (ondersteuning 3TU-M, TUD)

Namens CvB’s 3TU: G.J. van Luijk (CvB-TUD), A.H. Flierman (CvB-UT), A.H. Lundqvist (CvB-TU/e), J. Vrolijk (adviseur 3TU), A. Luijten-Lub (ondersteuning VC-overleg-UT), B.C. Donders (ondersteuning VC-overleg-TU/e), J.K. Dekker (ondersteuning VC-overleg-TUD, verslag).

1.

Opening en vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Verslag van de vergadering van 21 september 2006

Het verslag van het overleg d.d. 21 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

Op pag. 2 is vermeld dat leden van 3TU-M zijn uitgenodigd voor de GS-conferentie d.d. 16 november. Daleboudt merkt op, dat daarbij helaas een maximum is gesteld van 3 maal 2 leden, terwijl er meer belangstellenden zijn vanuit 3TU-M (circa 8 personen). Hij geeft aan dat er weliswaar verschillende medezeggenschapsculturen zijn bij de instellingen, maar dat nu lijkt te worden gekozen voor de

“magere variant”. Van Luijk antwoordt, dat 3TU pragmatisch omgaat met zulke kwesties. Voor wat de GS-conferentie betreft is gekozen voor een dergelijke verdeling om een goede balans te verkrijgen tussen participanten en medezeggenschap. Een deelname van 8 personen uit 3TU-M moet echter geen probleem zijn.

Dekker zal dit meedelen aan de organisatoren van de dag.

3.

Statuten en bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie

Van Luijk geeft aan dat de volgende stukken zijn verspreid:

- concept-statuten van de stichting 3TU.Federatie

- concept-bestuursreglement

- concept Gemeenschappelijke Regeling drie Technische Universiteiten-fase 2

- statuten van de Stichting financieel beheer.

De door 3TU-M ingediende vragen en opmerkingen worden puntsgewijs doorlopen (hier wordt deels de tekst van de aanbiedingsnotitie van het 3TU Voorzittersoverleg aan 3TU-M dd 8 november 2006 aangehouden; in cursief de beantwoording vanuit het 3TU Voorzittersoverleg).

Inleidend

3TU.M wil uitgelegd zien wat de juiste redenen zijn voor het oprichten van de tweede stichting. De voorkeur van 3TU.M gaat uit naar één stichting voor zowel de inhoudelijke als de financiële samenwerking: maximale bestuurlijke transparantie.

In het verlengde hiervan is de vraag of er door de federatie wellicht een BTW-risico wordt gelopen vanwege de toegekende M€ 50 voor de Centres of Excellence?

Oorspronkelijk was het idee de Stichting financieel beheer om te bouwen tot Federatiestichting. Ook het 3TU Voorzittersoverleg is voorstander van een “minimale” bestuursvorm. De Federatiestichting krijgt echter de beschikking over een beperkt aantal eigen personeelsleden. Dat personeel komt in dienst bij een van de TU’s en wordt gedetacheerd. Op dat moment is een BTW-risico aan de orde. Ter voorkoming van niet alleen mogelijk BTW-risico over personeel bij de Stichting financieel beheer, maar ook over de gelden van de overheid die via de Stichting financieel beheer lopen, is besloten de Stichting financieel beheer te laten wat hij nu is, namelijk een kasstichting om subsidies van de overheid te ontvangen en verder te verdelen over de instellingen. Er is dus een kasstichting en een

“ bestuurlijke stichting”.

Het 3TU Voorzittersoverleg volgt hierin overigens het advies van een extern deskundige (Bird&Bird).

Wordt bij handhaven van het voorstel voor twee stichtingen de toevoeging “i.o.” geschrapt uit de naam van de stichting financieel beheer?

Uit de naam van de Stichting financieel beheer wordt “‘i.o.” geschrapt.

3TU.M wil graag inzage in de brief van het ministerie van OCW waarin de subsidievoorwaarden inzake de M€ 50 voor de Centers of Excellence staan toegelicht.

Wat zouden bij het inrichten van de stichting mogelijke consequenties van de subsidievoorwaarden kunnen zijn?

Het overleg met OCW en EZ over de subsidieregeling is afgerond. Inzage is uiteraard mogelijk, zodra de regeling door de Minister is getekend en verzonden.

Er zijn geen consequenties voor het inrichten van de Stichting 3TU.Federatie.

Is het behouden van eigen identiteit van de afzonderlijke TU’s niet strijdig met verregaande samenwerking? Wat gebeurt er als er tegenstrijdigheden in de Instellingsplannen staan, hoe gaan de CvB’s hiermee om?

Hieruit voortvloeiend ziet 3TU.M graag een precisering van de gebieden waarop men wil samenwerken tegemoet.

3TU.M stelt het op prijs om dit inhoudelijk met de CvB’s te bespreken.

Zoals reeds eerder gesteld door het CvB van de UT is de kracht van de 3TU samenwerking dat de eigen identiteit van de drie instellingen een meerwaarde biedt in de samenwerking. Iedere instelling draagt bij aan de samenwerking vanuit zijn eigen sterktes. Belangrijk is wel dat je de eigen

‘ branding‘, de eigen reputatie niet verliest (zowel intern als extern). Een precisering van de gebieden waarop al wordt samengewerkt resp. zal worden samengewerkt, is te ontlenen aan de Bestuurlijke Agenda’s. Uiteraard is het mogelijk dit inhoudelijk te bespreken.

Tegenstrijdigheden in Instellingsplannen etc moeten worden vermeden. In het bestuursreglement is aangegeven dat de 3TU’s zoveel als mogelijk streven naar harmonisatie, maar we hanteren daarbij verschillende termijnen/tempi waarop harmonisatie kan plaatsvinden. Overigens moeten ook verschillen in het beleid mogelijk zijn.

De 3TU-samenwerking zal in de op te stellen Bestuurlijke Jaaragenda 2007-2008 nader worden gedefinieerd.

Statuten

Artikel 2.1: op verzoek van 3TU.M is gekozen voor 1 naam, namelijk 3TU.Federatie.

Artikel 6.1 en 6.2 zijn onduidelijk en lijken samengevoegd te kunnen worden tot één artikel. Daarnaast lijkt het 3TU.M raadzaam over te gaan tot een andere woordkeuze, omdat de hier gehanteerde formulering verwarrend is.

De tekst is op dit punt aangepast in:

6.2 Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door alle leden van de drie (3) Colleges van Bestuur van de Technische Universiteiten

Artikelen 7.2 en 16: Is een koppeling van jaarplan (van de federatie) en de jaarlijkse begroting (van de stichting financieel beheer) niet wenselijk? Idem voor de jaarverslagen. 3TU.M ziet deze documenten graag gekoppeld aan haar gepresenteerd.

Het jaarplan van de federatie kan meer activiteiten omvatten dan die gefinancierd door de Stichting financieel beheer. Er is geen 1:1 koppeling. De genoemde documenten zullen t.z.t. ter kennisneming worden aangeboden.

Artikel 7.4: aan “ bestuurders” dient te worden toegevoegd “Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (AB & DB)”.

De tekst is op dit punt aangepast.

Artikel 8.2: 3TU.M acht vertegenwoordiging door één persoon onwenselijk en stelt voor deze mogelijkheid in dit artikel te schrappen.

Het 3 TU Voorzittersoverleg neemt dit punt niet over. Ook de instellingen zelf kunnen door één persoon, de voorzitter van het College van Bestuur, worden vertegenwoordigd. De Voorzitter van de 3TU.Federatie moet ook zo kunnen acteren. Het gaat hier uitdrukkelijk om het vertegenwoordigen van 3TU en niet om het aangaan van commitments. Voor dit laatste is een mandaat nodig (en derhalve een unaniem besluit van het DB).

Artikel 9: dit artikel is niet ingevuld (PM).

Het artikel krijgt als titel “ Secretariaat” en de tekst van het artikel zal als volgt luiden:

Het Dagelijk Bestuur voorziet in een secretariaat van de Stichting.

Artikel 12.1.d : wordt gewijzigd in “3TU Bedrijfsvoering” (“soverleg” geschrapt)

De algemene indruk bij de statuten was dat de nadruk sterk lag op onderzoek. Zo is artikel 14 geheel gewijd aan het uitweiden over de bestuurscommissie onderzoek. 3TU.M zou graag zien dat de overige bestuurscommissies genoemd onder artikel 12.1, in de statuten ook meer vorm krijgen.

In de Gemeenschappelijke Regeling worden de verschillende 3TU-bestuurscommissies al genoemd (m.u.v. de bestuurscommissie bedrijfsvoering). Zij worden nu ingebracht in de statuten, omdat ze een onderdeel zijn van de 3TU-organisatie. De Centres of Excellence en de Centres of Competence werden niet genoemd als 3TU-entiteiten in de GR en krijgen nu een plaats in de statuten. Een aantal van de in de GR genoemde artikelen zijn overgenomen in het bestuursreglement omdat de GR wordt beëindigd.

3TU-M vraagt zich af of “ de Centres” eventueel uit de statuten kunnen, zodat het geheel evenwichtiger wordt.

Van Luijk antwoordt dat de statuten in dat opzicht wat onevenwichtig zijn, maar dat de Centres een fundamenteel en nieuw onderdeel zijn in de 3TU-samenwerking waar veel geld naar toe gaat. Ze een plaats geven in het bestuursreglement zou niet gepast zijn. De 3TU-masteropleidingen vallen bestuurlijk gezien qua bevoegdheden en verantwoordelijkheden onder de separate instellingen.

Bij artikel 14.10, 2e en 3e streepje staat ‘ vaststelling van de CoC-domeinen’ en ‘vaststelling van de leerstoelenstrategie’. ‘Vaststelling’ is onjuist en dient naar de mening van 3TU.M ‘afstemming’ te zijn.

De tekst is op dit punt aangepast.

Bestuursreglement

Het lijkt 3TU.M zinnig om de artikelen 1.5 en 1.6 van het bestuursreglement om te draaien.

De tekst zal worden aangepast. (in de oorspronkelijke volgorde gebeurt 1.6 in de tijd wel voor 1.5 maar er moet eerst wel sprake van “een kwestie” zijn).

Nieuwe tekst:

1.5. Wanneer het Dagelijks Bestuur er op basis van dit advies nog niet uitkomt, legt zij de
kwestie, inclusief het advies van de bemiddelaar, voor aan de voorzitters van de Raden van
Toezicht van de drie TU’s.

1.6. Alvorens de kwestie en het advies van de bemiddelaar worden voorgelegd aan de voorzitters van de Raden van Toezicht van de drie TU’s, spreekt het Dagelijks Bestuur opiniërend met de vertegenwoordiging van de centrale medezeggenschapsorganen van de resp. instellingen. Het verslag van deze bespreking wordt gevoegd bij de stukken voor de voorzitters van de Raden van Toezicht.

Het 3 TU Voorzittersoverleg heeft Artikel 4.2. aangepast in: “ De CvB’s dragen er zorg voor dat besluiten die betrekking hebben op de samenwerking tussen de drie TU’s en die voor goedkeuring c.q. instemming worden voorgelegd inhoudelijk in overeenstemming zijn.” (“ identiek” wordt vervangen door “ inhoudelijk in overeenstemming”).

Bij artikel 6.3, laatste bullit staat vermeld: “ bij een onderzoeksvisitatie zullen de scores van de gevisiteerde groepen een belangrijke rol spelen bij besluiten over een macrodoelmatige verdeling van het zwaartepuntenonderzoek over de 3TU’s”.

Wat wordt hier precies mee bedoeld en wat mag 3TU.M hierbij verwachten?

Een aantal artikelen in het bestuursreglement is ontleend aan de eerdere Gemeenschappelijke Regeling, waaronder artikel 6.3, gewijd aan visitatie van onderzoek. Inmiddels is ook het 3TU-onderzoek-visitatieprotocol tot stand gekomen. Afgesproken is bij afstemming op onderzoekgebied het onafhankelijke oordeel te betrekken van de visitatiecommissies ten aanzien van zowel kwaliteit als maatschappelijke relevantie. Waar nodig zal 3TU.M terzake geïnformeerd worden.

Als scores van de gevisiteerde onderzoeksgroepen een belangrijke rol spelen zoals hierboven aangegeven, dan lijkt het logisch dat hetzelfde geldt voor de uitkomsten van de onderwijsvisitatie. Het lijkt 3TU.M daarom logisch om de tekst van artikel 6.3, laatste bullit, eveneens toe te voegen aan artikel 6.2.

De werkwijze bij de visitatie van onderwijs is een andere dan die bij onderzoek.

Bij 6.3 is al aangegeven dat de visitatiecommissie onderzoek wordt gevraagd naar de macrodoelmatige verdeling van zowel onderzoek als onderwijs.

Algemeen

Omdat de CvB’s overeenkomen aan te dringen bij de centrale medezeggenschapsorganen om tot eenduidige standpunten te komen, lijkt het niet meer dan logisch om 3TU.M hiertoe een aantal middelen ter beschikking te stellen.

Het 3TU Voorzittersoverleg geeft aan dat de middelen van de separate medezeggenschapsgremia hiertoe, indien nodig, zullen worden opgehoogd (t.b.v. reiskosten, vergaderkosten).

3TU.M verzoekt de CvB’s maximale openheid te betrachten en vraagt agenda’s en besluiten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te mogen ontvangen. De vergaderingen van AB en DB vergelijkbaar met CvB-vergaderingen. De stukken worden derhalve niet toegezonden. Besloten wordt dat de agenda van de AB- en DB-overleggen (voor zover niet vertrouwelijk, zie analogie met CvB vergadering) en een besluitenlijst en een communiqué n.a.v. de separate overleggen zullen worden verstuurd aan 3TU-M.

Ook verwacht zij de voortgangsnota’s van de Graduate School, bestuurscommissies, etc., zoals bijv. genoemd in artikel 12.3 van de statuten, te mogen ontvangen. Deze stukken zullen u t.z.t ter kennisneming worden toegezonden.

Daarnaast gaat zij ervan uit dat de stukken, die bij de vergadering van het DB met 3TU.M zullen worden besproken, tijdig worden aangeleverd, zodat 3TU.M de mogelijkheid heeft hierover te overleggen en er een eenduidige (voorlopig) standpunt geformuleerd kan worden ten behoeve van de besluitvorming in de afzonderlijke universiteiten. Uiteraard zullen de stukken tijdig worden aangeleverd. Hiervoor wordt een streeftermijn afgesproken van 10 werkdagen voorafgaand aan het overleg.

Gemeenschappelijke Regeling fase 2

Van Luijk licht toe, dat

- de concept-Gemeenschappelijke Regeling is bijgevoegd op advies van onze externe juristen (Bird & Bird). Zij achten een Gemeenschappelijke Regeling nodig omdat de statuten en reglementen van de stichtingen 3TU.Federatie en Stichting Financieel beheer alleen de interne gang van zaken binnen de stichtingen regelen maar niet de verplichtingen van de 3TU’s ten opzichte van elkaar. Daarvoor is aanvullend deze korte overeenkomst tussen de 3TU’s opgesteld. Aan deze overeenkomst worden vervolgens de statuten en het bestuursreglement als bijlagen gehecht.

-

Artikel 5 van de GR-fase 2 een standaard juridische verwoording bevat.

Verdere procesgang

De nu voorliggende stukken zullen worden aangepast naar aanleiding van de bespreking van vandaag en zullen zo spoedig mogelijk worden gestuurd aan 3TU-M en de Colleges van Bestuur. De Colleges van Bestuur nemen in de weken van 13 en 20 november een voorgenomen besluit en sturen vervolgens de statuten etc. voor een formele adviesaanvraag aan de medezeggenschapsgremia(TUD: 14/11; TU/e: 16/11; UT:21/11).

Vanuit 3TU-M wordt aangegeven dat zij uiterlijk 17 november een concept van het gezamenlijk opgestelde advies zullen sturen aan de Secretaris van het 3TU Voorzittersoverleg. Dit advies kan dan worden gevoegd bij de stukken voor het overleg van de drie CvB-voorzitters met de drie voorzitters van de Raden van Toezicht (28 november).

De medezeggenschapsgremia zullen per gremium een formeel advies uitbrengen.

Tot slot

Op een vraag vanuit 3TU-M naar de stand van zaken m.b.t. de secretaris 3TU-M meldt Van Luijk dat men bezig is met het aantrekken van een secretaris, die niet per se full time in dienst hoeft te zijn. De indiensttreding (detachering vanuit TU Delft) zal vermoedelijk plaatsvinden op het tijdstip van het formeel oprichten van de Federatie. De secretaris wordt ondersteund door een Bureau.

Het 3TU Bureau zal zich bezig houden met administratieve taken en mogelijk taken op het gebied van marketing en communicatie. Dit Bureau zal i.o.m. de secretaris worden ingericht.

4.

Rondvraag en sluiting.

Geen rondvraag.

Van: 3TU Voorzittersoverleg

Aan: 3TU.M

Betreft: Concept statuten en concept bestuursreglement Stichting 3 TU.Federatie

DD: 8 november 2006

Bijgaand gelieve u, naar aanleiding van de door u naar voren gebrachte punten, bijgestelde versies aan te treffen van de concept-statuten van de stichting 3TU.Federatie en het concept-bestuursreglement. Verder is aanvullend een concept Gemeenschappelijke Regeling drie Technische Universiteiten-fase 2 bijgevoegd, alsmede voor de volledigheid de statuten van de Stichting financieel beheer.

De concept-Gemeenschappelijke Regeling is bijgevoegd op advies van onze externe juristen (Bird & Bird). Zij achten een Gemeenschappelijke Regeling nodig omdat de statuten en reglementen van de stichtingen 3TU.Federatie en Stichting Financieel beheer alleen de interne gang van zaken binnen de stichtingen regelen maar niet de verplichtingen van de 3TU’s ten opzichte van elkaar. Daarvoor is aanvullend deze korte overeenkomst tussen de 3TU’s opgesteld. Aan deze overeenkomst worden vervolgens de statuten en het bestuursreglement als bijlagen gehecht.

Na de discussie met u op 10 november a.s. zal formeel advies worden gevraagd binnen elk van de drie instellingen op de concept-Gemeenschappelijke Regeling, de concept-statuten van de stichting 3TU.Federatie en het concept-bestuursreglement. Inzake de statuten van de Stichting financieel beheer wordt advies gevraagd inzake de naamswijziging. De stukken zullen daartoe door de Colleges van Bestuur worden vastgesteld (TUD: 14/11; TU/e: 16/11; UT:21/11) en voor advies voorgelegd aan hun Raad of Raden.

In het navolgende wordt ingegaan op uw vragen en opmerkingen bij de eerdere versies van de concept-statuten 3TU.Federatie en het concept-bestuursreglement.

·

Graag wil 3TU.M uitgelegd zien wat de juiste redenen zijn voor het oprichten van de tweede stichting. De voorkeur van 3 TU.M gaat uit naar één stichting voor zowel de inhoudelijke als de financiële samenwerking: maximale bestuurlijke transparantie.

In het verlengde hiervan is de vraag of er door de federatie wellicht een BTW-risico wordt gelopen vanwege de toegekende M€ 50 voor de Centers of Excellence?

Wordt bij handhaven van het voorstel voor twee stichtingen de toevoeging “i.o.” geschrapt uit de naam van de stichting financieel beheer?

Oorspronkelijk was het idee de Stichting financieel beheer om te bouwen tot Federatiestichting. De Federatiestichting krijgt echter de beschikking over een beperkt aantal eigen personeelsleden. Dat personeel komt in dienst bij een van de TU’s en wordt gedetacheerd. Op dat moment is een BTW-risico aan de orde. Ter voorkoming van niet alleen mogelijk BTW-risico over personeel bij de Stichting financieel beheer, maar ook over de gelden van de overheid die via de Stichting financieel beheer lopen, is besloten de Stichting financieel beheer te laten wat hij nu is, namelijk een kasstichting om subsidies van de overheid te ontvangen en verder te verdelen over de instellingen. Deze Stichting zal ook worden gebruikt om bijdragen vanuit de TU’s voor federatieprojecten en het federatiebureau in te storten en van daar uit te verdelen. Uit de naam van de Stichting financieel beheer wordt ‘i.o.’ geschrapt.

·

3TU.M wil graag inzage in de brief van het ministerie van OCW waarin de subsidievoorwaarden inzake de M€ 50 voor de Centers of Excellence staan toegelicht.

Wat zouden bij het inrichten van de stichting mogelijke consequenties van de subsidievoorwaarden kunnen zijn?

Inzage is uiteraard mogelijk, er zijn geen consequenties voor het inrichten van de Stichting 3TU.Federatie.

·

Is het behouden van eigen identiteit van de afzonderlijke TU’s niet strijdig met verregaande samenwerking? Wat gebeurt er als er tegenstrijdigheden in de Instellingsplannen staan, hoe gaan de CvB’s hiermee om?

Hieruit voortvloeiend ziet 3TU.M graag een precisering van de gebieden waarop men wil samenwerken tegemoet.

3TU.M stelt het op prijs om dit inhoudelijk met de CvB’s te bespreken.

Zoals reeds eerder gesteld door het CvB van de UT is de kracht van de 3TU samenwerking dat de eigen identiteit van de drie instellingen een meerwaarde biedt in de samenwerking. Iedere instelling draagt bij aan de samenwerking vanuit zijn eigen sterktes. Dat geldt m.n. bij de Centres of Excellence waarmee de samenwerking op onderzoekgebied dankzij middelen van de Rijksoverheid nu versneld van start kan gaan. Een precisering van de gebieden waarop al wordt samengewerkt resp. zal worden samengewerkt, is te ontlenen aan de Bestuurlijke Agenda’s. Uiteraard is het mogelijk dit inhoudelijk te bespreken.

Voorstel bij de statuten Federatie 3 TU’s.

·

Artikel 2.1: 3TU.M vraagt de voorzitters van de CvB’s een keuze te maken t.a.v. de verkorting van de naam van de stichting. Het lijkt 3TU.M niet raadzaam twee verkortingen te hanteren.

Gekozen is voor 3TU.Federatie.

·

Artikel 6.1 en 6.2 zijn onduidelijk en lijken samengevoegd te kunnen worden tot één artikel. Daarnaast lijkt het 3TU.M raadzaam over te gaan tot een andere woordkeuze, omdat de hier gehanteerde formulering verwarrend is.

De tekst is op dit punt aangepast.

·

Artikelen 7.2 en 16: Is een koppeling van jaarplan (van de federatie) en de jaarlijkse begroting (van de stichting financieel beheer) niet wenselijk? Idem voor de jaarverslagen. 3TU.M ziet deze documenten graag gekoppeld aan haar gepresenteerd.

Het jaarplan van de federatie kan meer activiteiten omvatten dan die gefinancierd door de Stichting financieel beheer. De genoemde documenten zult u t.z.t. ter kennisneming ontvangen.

·

Artikel 7.4: aan “ bestuurders’ dient te worden toegevoegd “Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (AB & DB)”.

De tekst is op dit punt aangepast.

·

Artikel 8.2: 3TU.M acht vertegenwoordiging door één persoon onwenselijk en stelt voor deze mogelijkheid in dit artikel te schrappen.

Wij willen dit punt niet overnemen. Ook de instellingen zelf kunnen door één persoon, de voorzitter van het College van Bestuur, worden gebonden. Ook de Voorzitter van de 3TU.Federatie moet zo kunnen acteren.

·

De algemene indruk bij de statuten was dat de nadruk sterk lag op onderzoek. Zo is artikel 14 geheel gewijd aan het uitweiden over de bestuurscommissie onderzoek. 3TU.M zou graag zien dat de overige bestuurscommissies genoemd onder artikel 12.1, in de statuten ook meer vorm krijgen.

Het is logisch dat hier m.n. aandacht wordt besteed aan de organisatorische kant van de Centres of Excellence en de Centres of Competence waar de 3TU-samenwerking op onderzoekgebied nu versneld gestart wordt. Dat is nu niet nodig op de andere terreinen.

·

Bij artikel 14.10, 2e en 3e streepje staat ‘ vaststelling van de CoC-domeinen’ en

‘vaststelling van de leerstoelenstrategie’. ‘Vaststelling’ is onjuist en dient naar de

mening van 3TU.M ‘afstemming’ te zijn.

De tekst is op dit punt aangepast.

Voorstel bij het bestuursreglement Federatie 3 TU’s.

·

Het lijkt 3TU.M zinnig om de artikelen 1.5 en 1.6 van het bestuursreglement om te draaien.

De tekst is aangepast. De volgorde is echter gehandhaafd omdat het gesprek betrekking heeft op een eventuele kwestie in combinatie met het advies van de bemiddelaar.

·

Bij artikel 6.3, laatste bullit staat vermeld: “ bij een onderzoeksvisitatie zullen de scores van de gevisiteerde groepen een belangrijke rol spelen bij besluiten over een macrodoelmatige verdeling van het zwaartepuntenonderzoek over de 3 TU’s”.

Wat wordt hier precies mee bedoeld en wat mag 3TU.M hierbij verwachten?

Een aantal artikelen in het bestuursreglement is ontleend aan de eerdere Gemeenschappelijke Regeling, waaronder artikel 6.3, gewijd aan visitatie van onderzoek. Inmiddels is ook het 3TU-onderzoek-visitatieprotocol tot stand gekomen. Afgesproken is bij afstemming op onderzoekgebied het onafhankelijke oordeel te betrekken van de visitatiecommissies ten aanzien van zowel kwaliteit als maatschappelijke relevantie. Waar nodig zal 3TU.M terzake geïnformeerd worden.

·

Als scores van de gevisiteerde onderzoeksgroepen een belangrijke rol spelen zoals hierboven aangegeven, dan lijkt het logisch dat hetzelfde geldt voor de uitkomsten van de onderwijsvisitatie. Het lijkt 3TU.M daarom logisch om de tekst van artikel 6.3, laatste bullit, eveneens toe te voegen aan artikel 6.2.

De werkwijze bij de visitatie van onderwijs is een andere dan die bij onderzoek.

Bij 6.3 is al aangegeven dat de visitatiecommissie onderzoek wordt gevraagd naar de macrodoelmatige verdeling van zowel onderzoek als onderwijs.

·

Omdat de CvB’s overeenkomen aan te dringen bij de centrale medezeggenschapsorganen om tot eenduidige standpunten te komen, lijkt het niet meer dan logisch om 3TU.M hiertoe een aantal middelen ter beschikking te stellen.

·

3TU.M verzoekt de CvB’s maximale openheid te betrachten en vraagt agenda’s en besluiten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te mogen ontvangen.

Zoals reeds eerder gesteld door het CvB van de UT zijn de vergadering van AB en DB vergelijkbaar met CvB-vergaderingen. De stukken worden derhalve niet toegezonden.

·

Ook verwacht zij de voortgangsnota’s van de Graduate School, bestuurscommissies, etc., zoals bijv. genoemd in artikel 12.3 van de statuten, te mogen ontvangen.

Deze stukken zullen u t.z.t ter kennisneming worden toegezonden.

·

Daarnaast gaat zij ervan uit dat de stukken, die bij de vergadering van het DB met 3TU.M zullen worden besproken, tijdig worden aangeleverd, zodat 3TU.M de mogelijkheid heeft hierover te overleggen en er een eenduidige (voorlopig) standpunt geformuleerd kan worden ten behoeve van de besluitvorming in de afzonderlijke universiteiten.

Uiteraard zullen de stukken tijdig worden aangeleverd. Het meest praktisch is het hiervoor een termijn af te spreken.