Brief CvB Statuten en Bestuursreglement Stichting 3TU (december 2006)

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraad

 

 

uw kenmerk

 

telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/377.034/al

fax

053-489 4898

datum

21 november 2006

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nl

 

 

bijlagen

6

onderwerp

Statuten en Bestuursreglement Stichting 3TU.Federatie

Hierbij treft u aan de definitieve concepten van de Statuten en het Bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie. Deze concepten zijn bijgesteld naar aanleiding van het overleg met 3TU-M en de voorzitters van de Colleges van Bestuur d.d. 10 november j.l. Het concept-verslag van dit overleg is bijgevoegd.

Aanvullend is eveneens een concept Gemeenschappelijke Regeling drie Technische Universiteiten-fase 2 toegevoegd, alsmede voor de volledigheid de statuten van de Stichting financieel beheer.

De concept Gemeenschappelijke Regeling is opgesteld op advies van onze externe juristen (Bird&Bird). Zij achten een Gemeenschappelijke Regeling nodig omdat de statuten en reglementen van de stichtingen 3TU.Federatie en de Stichting financieel beheer alleen de interne gang van zaken binnen de stichtingen regelen maar niet de verplichtingen van de drie TU’s ten opzichte van elkaar. Daarvoor is aanvullend deze korte overeenkomst tussen de 3TU’s opgesteld. Aan deze overeenkomst worden vervolgens de statuten en het bestuursreglement als bijlagen gehecht.

Ik verzoek u nu formeel advies uit te brengen op de concept-Gemeenschappelijke Regeling, de concept-statuten van de Stichting 3TU.Federatie en het concept-bestuursreglement. Inzake de statuten van de Stichting financieel beheer wordt advies gevraagd inzake de naamswijziging.

Voor verdere toelichting verwijs ik u naar de eveneens bijgevoegde aanbiedingsnotitie aan

3TU-M van 8 november j.l.

Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit