Aanbiedingsnota statuten 3TU en Bestuursreglement concept (september 2006)

3 TU.

Aan: 3TU-M

Van: Voorzittersoverleg

Betreft: Statuten en Bestuursreglement Stichting TU Federatie

DD: 13 september

Bijgaand gelieve u met het oog op ons overleg op 21 september a.s. te Delft concepten aan te treffen van de Statuten en het bijbehorende Bestuursreglement van de per 31 maart 2007 of zo mogelijk eerder op te richten Stichting 3TU Federatie. Het voornemen was de Stichting/federatie per 31 maart 2007 op te richten, rekening houdend met de planning rondom de verkiezingen. Nu de verkiezingen vervroegd zijn is het wellicht zinvol de federatievorming te vervroegen, bijvoorbeeld tot het moment dat het nieuwe kabinet is gevormd.

Met de totstandkoming van de Stichting wordt de periode afgesloten van de Federatie van Technische Universiteiten i.o. die nader geregeld is in de Gemeenschappelijke Regeling.

Aangezien alle elementen uit de Gemeenschappelijke Regeling, met een aantal wijzigingen en uitbreidingen, worden opgenomen in de Statuten en het Bestuursreglement, zal de Gemeenschappelijke Regeling met ingang van 31 maart 2007 of eerder (zie hierboven)worden beëindigd.

Aan de Stichting worden geen wettelijke taken of bevoegdheden overgedragen. Nieuwe elementen in de Statuten en het Bestuursreglement zijn m.n. het overleg op het terrein van bedrijfsvoering en de nadere invulling van de samenwerking op onderzoeksterrein in Centres of Competence en Centres of Excellence.

De concept statuten en het bestuursreglement zijn voorgelegd aan externe juristen voor een laatste check. Een reactie wordt in de week van 18 september verwacht.

Wij stellen u voor Statuten en Bestuursreglement allereerst opiniërend in de instellingen te bespreken. Op basis van deze ronde en indien nodig afstemming tussen u en ons zullen definitieve concepten worden opgesteld. De definitieve concepten zullen ter advisering worden voorgelegd binnen de instellingen.