Verslag 3TU.M overleg 2005-09-15

Kort verslag 3TU-overleg 050915

Overleg medezeggenschapsafvaardigingen van de 3 TU’s met CvB-voorzitters van Luijk (TUD), Lundqvist (TUE) en Flierman (UT)

Procedureel en organisatorisch:

·

Voorzitterschap 3TU-overleg: de CvB-voorzitter van Delft is in principe 2 jaar lang voorzitter.

·

De heer van Veldhoven (TUD) beheert het secretariaat van het 3TU-overleg.

·

De heer J. Vrolijks (voormalig topambtenaar OC&W) is door de colleges aangesteld als “procesbegeleider” voor de federatievorming. Hij was ook aanwezig.

·

De drie medezeggenschapsorganen hebben afgesproken dat ook zij voor het 3TU-overleg één secretariaat voeren, die het voorzitterschap bij de CvB’s volgt (i.c. het secretariaat van de studentenraad TUD). Zie “Protocol 3TUM”.

Voortgang 3TU-proces en federatievorming

Van Luijk schetst de ambitieuze doelstellingen (zie Gemeenschappelijke regeling TU’s en de bestuurlijke agenda 2005/2006) en het beperkte aantal bereikte resultaten tot nu toe:

·

Onderwijs: 1 gezamenlijke master Technische Wiskunde

·

Onderzoek: gezamenlijke visitaties Civiel en EL

·

Valorisatie: raamcontract met Philips (naar verluidt 67.5 k € per promovendus per jaar, indexering 5% per jaar), uniforme TOP-regeling en gezamenlijke TTI-aanvragen (waaronder bestaande Technologische Top Instituten).

De minister staat positief tegenover de samenwerking, maar vindt een “versnelling van het proces van federatievorming” noodzakelijk. Daarom zal aan de eenmalige subsidie (volgens de colleges maximaal 50 M€), die op “de derde dinsdag” bekend wordt, de voorwaarde worden verbonden dat de federatie in 2007 (i.p.v. 2010) moet zijn gevormd en dat de continuïteit van de federatie moet blijken uit “onomkeerbare” samenwerkingsstappen.

Reactie van colleges op vragen van de 3 medezeggenschapsorganen (3TUM):

1.

Smartmix: Zijn er concrete ontwikkelingen op dit punt te verwachten?
De colleges gaan er vanuit dat de “dynamiseren” van onderzoeksmiddelen (verdeling meer op basis van prestaties, zoals 2de geldstroomplaatsen dan op historische budgetten) zal doorgaan. In de rijksbegroting 2006 zal “de kleine dynamisering” zijn opgenomen: maximaal 50 M€ van OCW en 50 M€ van EZ extra middelen verdelen over de universiteiten. De “grote dynamisering” (herverdelen historische budgetten op basis van prestaties) zou dan in 2007 moeten ingaan. Dit zou wel eens nadelig kunnen uitpakken voor de 3 TU’s (m.n. Delft) daar 1/3de van het budget nu naar de 3 TU’s gaat. Daarnaast verwachten de colleges extra middelen uit de aardgasbaten.

2.

Raamovereenkomsten met bedrijven:
Zouden er geen integrale tarieven afgesproken moeten worden?
Volgens de colleges kunnen grote marktpartijen als Philips ook elders hun onderzoek uitzetten en zullen de TU’s dus niet volledig kostendekkende tarieven moeten berekenen als deze geldstroom willen behouden.

3.

Bestuurlijke agenda en bijbehorend begroting
Kunt u nadere informatie bij de bestuurlijke agenda geven, namelijk een meerjarenbegroting per project en een verdeling van de middelen over de 3 universiteiten?
Volgens de colleges wordt nu alleen op “declaratiebasis” gewerkt: als de bedragen hoger worden (als de 50 M€ komt), zou een meerjarenplanning en een verdeling misschien wenselijk zijn.

4.

Tuition fees, beurzen en rijksbekostiging niet-EER-studenten:
Waarom zijn de hoge tuition fees niet verlaagd nu de rijksbekostiging doorloopt tot 2008? En waarom zijn wel tuition fees afgestemd maar niet het aanbieden van beurzen (Delft biedt wel beurzen, maar Twente niet en het aantal internationale studenten loopt daar dramatisch terug)?
De 8100 k€ en de rijksbekostiging zijn elk afzonderlijk niet kostendekkend (kosten circa 12000 k€ per student per jaar): daarom willen de colleges vasthouden aan beide. Als in 2008 de rijksbekostiging vervalt, willen de colleges de fees echter niet substantieel verhogen uit “concurrentieoverwegingen”.