Brief CvB Financieel verslag 2005 Stichting Financieel Beheer Federatie i.o. Technische Universiteiten (mei 2006)

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraad

 

 

 

 

telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/374.633/al

fax

053-489 4898

datum

1 juni 2006

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nl

 

 

 

 

onderwerp

Financieel verslag 2005 Stichting Financieel Beheer Federatie i.o. Technische Universiteiten

Hierbij stuur ik u ter informatie het financieel verslag 2005 van de Stichting financieel beheer Federatie in oprichting van de Technische Universiteiten. Het bestuur van de stichting heeft dit verslag vastgesteld in zijn vergadering van 12 mei jl.

De stichting heeft subsidies toegekend gekregen van de Ministeries van OC&W (M€ 6) en EZ (K€ 225) voor een aantal concrete samenwerkingsprojecten van de 3TU’s op onderwijs- en onderzoekgebied.

De subsidie van OC&W is verleend voor de periode van 1 september 2004 tot en met 31 december 2007.

Aangezien de feitelijke subsidieverlening pas eind 2004 plaatsvond is vanaf 1 januari 2005 volgens een set van verantwoordingafspraken gedeclareerd. Eind 2004 is al wel een start gemaakt met enkele projecten.

De in de periode 1 september 2004 tot 1 januari 2005 gemaakte kosten zullen nog separaat in beeld gebracht worden. In totaal is over 2005 M€ 1.7 gedeclareerd (TUD K€ 788, UT 437, TU/e 476). De uitvoering van de projecten ligt goed op schema. Verwacht wordt dat de toegekende subsidies voor 31 december 2007 volledig gedeclareerd zullen zijn. Afspraak is dat de gemaakte kosten ook na uitputting van de subsidies zullen worden gevolgd, om de eigen bijdrage van de 3TU’s aan de projecten zichtbaar te maken.

Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit