Advies 3MZS raden inzake SWT (juni 2004)

De medezeggenschapsraden van de universiteiten Delft, Eindhoven en Twente hebben begin juni 2004 gezamenlijk onderstaand 'advies' uitgebracht over het in maart van dit jaar aan staatssecretaris Nijs aangeboden Sectorplan Wetenschap en Technologie. Dit advies zal binnenkort eveneens aan de (nieuwe) staatssecretaris worden aangeboden.

Onderstaand de tekst van het advies.

Aanbevelingen ten behoeve van het Sectorplan Wetenschap en Technologie, Slagkracht in innovatie,

d.d. 14 juni 2004

Geachte heer van Luijk,

 

Naar aanleiding van uw brief van 31 maart 2004 (VzO-0304.2), waarin u ons verzoekt om een gezamenlijk advies over uw beleidsvoornemens zoals vervat in het Sectorplan Wetenschap & Technologie, het daarbij behorende document “Motivering van de Projecten” en het vertrouwelijke document “Raamwerk Projectkosten” hebben wij, op grond van het overleg dat wij in de diverse betrokken medezeggenschapsorganen daarover met u voerden en het overleg van onze gezamenlijke werkgroepen met de Stuurgroep c.q. het Voorzittersoverleg, laatstelijk op 13 mei 2004, de volgende conclusies bereikt.

1.

De hoofddoelstelling van het Sectorplan, geformuleerd in de “ambitie” op pagina 7 van het Sectorplan, onderschrijven wij van harte. Ook wij zijn van oordeel dat de analyse van de positie van de Nederlandse Technische Universiteiten in een nationale en internationale context vérgaande maatregelen, gericht op samen­werking, afstemming en concentratie, rechtvaardigt. De door u aangegeven planhorizon in het jaar 2010 is volstrekt in overeenstemming met het relevante overheidsbeleid; ook die keuze achten wij dan ook juist.

2.

Ook de gekozen samenwerkingsvorm — vooralsnog op basis van consensus en vrijwilligheid (hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan vrijblijvendheid) — achten wij de juiste. Maar al te vaak zijn dergelijke samenwerkings­processen feitelijk mislukt doordat de energie werd besteed aan het proces zelf, in plaats van aan de aandachtsgebieden waar het uiteindelijk om gaat: onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Het nu gekozen model stimuleert juist die organisatieniveaus, waar de samenwerking concreet gestalte moet krijgen; verdere ontwikkeling van bestuursvormen wordt daardoor niet uitgesloten, maar kan geschieden op natuurlijke wijze en met bij voorbaat voldoende draagvlak.

Wij betreuren het dat de discussie over de wijze waarop vorm gegeven kan worden aan de leiding van de “virtuele TU” is vertroebeld door een juridisch onhoudbaar begrip als “doorzettingsmacht”; wij hechten eraan om nogmaals met nadruk vast te stellen dat consensus en vrijwilligheid — uiteraard binnen de overeengekomen beleidskaders — wat ons betreft de leidende principes dienen te zijn. Het is onze stellige overtuiging dat er ruimschoots voldoende motieven voor samenwerking en afstemming zijn, en dat er vooralsnog geen noodzaak bestaat om die op enigerlei wijze af te dwingen. Mocht deze noodzaak wel gaan ontstaan, dan zal eerst een medezeggenschapsstructuur, gebaseerd op een wettelijk kader, gerealiseerd dienen te zijn.

Noch de WHW, noch de WOR voorzien adequaat in medezeggenschap binnen een constructie zoals die in het Sectorplan wordt voorgesteld. Desondanks is zowel vanuit de Colleges als vanuit de Raden duidelijk aangegeven dat er behoefte bestaat aan regulier overleg tussen het Voorzittersoverleg en de besturen van Graduate School, Institute of Science and Technology en InnovationLab enerzijds, en “de medezeggenschap” anderzijds. Ondanks de herhaalde beloften dat dit probleem zou worden geadresseerd, biedt het Sectorplan daarvoor geen enkel aanknopingspunt. Wij beschouwen dit als een ernstig gemis.
Overigens achten wij het vanzelfsprekend dat wij loyaal zullen meewerken aan iedere oplossing die recht doet aan zowel de inhoudelijke noodzaak om centraal overleg te voeren als de juridische noodzaak om de overlegpositie van de individuele raden te respecteren.

3.

In elk geval zal onder de huidige wetgeving het laatste woord moeten zijn aan de Universiteitsraden van de TU/Eindhoven en de Universiteit Twente en de Gezamenlijke Vergadering van de TU Delft, op grond van het instemmingsrecht op het instellingsplan dat de wet hen verleent; regelingen die deze raden op voorhand zouden binden aan enig gezamenlijk standpunt missen rechtsgrond. Anderzijds zijn de betrokken raden gaarne bereid toe te zeggen, dat instemming aan de betreffende onderdelen van het instellings­plan niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

4.

De verankering van het onderwijs van de drie TU’s in de Nederlandse samen­leving, met name de mogelijkheden voor Nederlandse jongeren om via het doorlopen van een technisch-wetenschappelijke Bachelor- en Masteropleiding een voor samenleving en individu waardevolle maatschappelijke bijdrage te leveren, blijft een punt van grote zorg.
Wij waarderen de wijze waarop in het Sectorplan wordt gepoogd om van de zijde van de universiteiten een zo aantrekkelijk mogelijk pakket aan te bieden; tegelijk zijn wij ervan overtuigd dat dergelijke maatregelen alleen kans van slagen hebben als ook in VWO en HBO uitdrukkelijk wordt gestreefd naar verbetering van het imago van de technisch-wetenschappelijke opleidingen en optimalisering van de aansluiting daarop.

5.

Wij ondersteunen de ontwikkeling van Bachelor-opleidingen, die regionaal worden aangeboden en directe toegang bieden tot een zo groot mogelijk palet aan aansluitende Master-opleidingen van alle drie technische universiteiten. De in het plan aangegeven aansluitings­mogelijkheden — bij voorkeur via ingebouwde minors, vervolgens eventueel ook via binnen de Master-opleidingen te volgen deficiëntiepakketten — zijn naar onze mening toereikend. Bij de ontwikkeling van minors dient bijzondere zorg te worden besteed aan een verantwoord evenwicht tussen voldoende inhoud en goede studeerbaarheid. Het voorgaande vraagt om een intensieve onderlinge afstemming, zowel op inhoud als op regelgeving.

6.

Wij delen de verwachting dat uitvoering van de voornemens inzake de Graduate School en haar aandachtsgebieden zal bijdragen aan een hogere wervingskracht voor het Nederlandse technisch wetenschappelijk onderwijs, met name in MSc-, PDEng- en PhD-trajecten.
Het door u uitgesproken voornemen om, waar dat resulteert in internationale promotionele activiteiten, gebruik te maken van eerder door de individuele instellingen verworven posities, ondersteunen wij.

Ook wij zijn overtuigd van de noodzaak tot afstemming en concentratie van wetenschappelijk onderzoek, zodat versnippering van schaarse middelen kan worden vermeden. De in het Sectorplan aangeduide wegen daartoe achten wij op zich adequaat.
Er moet echter voor gewaakt worden dat de omvang en het tempo van de re-allocatie niet tot ernstige discontinuïteit leidt, hetgeen gevolgen voor de onderzoeksprestaties in de deelnemende universiteiten kan hebben.
Verder dient vermeden te worden dat het proces van afstemming en concentratie zodanig beslag legt op de voor onderzoek beschikbare middelen, dat er te weinig ruimte overblijft voor onderzoek buiten de vast te stellen prioriteitsgebieden. Dit zou fnuikend zijn voor een omgeving die zich nu juist wil richten op innovatie. Voldoende ruimte voor een onderzoeks-“kweekvijver” is essentieel voor een succesvol onderzoeksbeleid op langere termijn.

7.

Het is verheugend dat de problemen rond de kennisvalorisatie gecoördineerd worden aangepakt. Het geschetste Innovation Lab zien wij als een uitstekende aanzet daartoe. De aandacht die hierbij expliciet aan het MKB wordt besteed ondersteunen wij van harte.
Dat de ervaring die de individuele instellingen eerder hebben opgedaan in soortgelijke activiteiten nadrukkelijk in de opzet van dit Lab moeten worden meegenomen, achten wij vanzelfsprekend.

8.

De in de “Motivering” voorgestelde projecten, beschreven in de Werkpakketten Valorisatie en de Projecten Onderwijs, beschouwen wij als een passende concretisering van het plan. De doelstellingen van deze projecten kunnen in het algemeen worden gekarakteriseerd als zeer ambitieus, maar wel haalbaar — mits alle betrokken partijen, ook buiten de universiteiten, bereid zijn tot een buitengewone inspanning. Zonder extra financiële bronnen achten wij het voorgestelde tijdpad niet realistisch.
Wij gaan ervan uit dat vrijgekomen middelen in de eerste plaats ingezet gaan worden ten behoeve van ombuigingskosten, in casu interne mobiliteitskosten en her- en bijscholingskosten. Daarna komen eventuele afvloeiingskosten pas in beeld.
Ten overvloede merken wij daarbij op, dat ons nog geen concrete realisatie­voorstellen voor de herprioritering van het wetenschappelijk onderzoek zijn voorgelegd. Vanzelfsprekend zullen wij dergelijke voorstellen elk voor zich op hun merites beoordelen, waarbij de zorg voor de betrokken medewerkers een voornaam punt van overweging zal zijn. Wij nemen aan dat transities ook alleen zullen geschieden op grond van concrete besluiten, die de reguliere medezeggenschapstrajecten hebben doorlopen.

Wij vertrouwen dat bovenstaande opmerkingen u van dienst kunnen zijn bij het verder ontwikkelen van uw plannen tot samenwerking. Een advies in de zin van een wel­gemeende goede raad zijn zij zeker; een advies in de zin van WOR en/of WHW kunnen zij niet zijn, juist vanwege het ontbreken van een passende medezeggen­schaps­­structuur (zie punt 3 hierboven).

Wel geven zij inhoudelijk het gemeen­schappelijk standpunt weer van de betrokken Raden ten opzichte van het Sectorplan en de daaraan gelieerde documenten; in de overlegvergaderingen in de individuele instellingen kan de status van dit document voor de instelling nader worden besproken, en kan ook worden gepreciseerd onder welke voorwaarden binnen elk van de universiteiten instemming kan worden verleend aan de betreffende onderdelen van het instellings­plan.

Met vriendelijke groet,

Ondernemingsraad TUD,

Studentenraad TUD,

Universiteitsraad TU/e,

Universiteitsraad UT,

 

Cc. College van Bestuur Technische Universiteit Delft

College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven

College van Bestuur Universiteit Twente