Brief UR gemeenschappelijke regeling (november 2004)

Griffie

Spiegel – kamer 500

Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk

 

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 04-351

Fax

 

Datum

28 oktober 2004

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Gemeenschappelijke Regeling 3 TU’s

Geacht college,

Ter voorbereiding van het overleg van de drie medezeggenschapsraden over de gemeenschappelijke regeling op 17 november willen wij tijdens de overlegvergadering van 2 november graag nog eens het voorliggende concept met u bespreken. Hieronder geven wij puntsgewijs een aantal bespreekpunten weer.

1. Procesgang

Volgens de aanbiedingsbrief is de versie die wij op 13 september hebben ontvangen uitdrukkelijk een concept. In het informele overleg dat wij met u hadden op 11 oktober heeft u aangegeven dat dit concept nog nader zal worden uitgewerkt in het voorzittersoverleg. In uw brief van 14 oktober aan ons legt u de gemeenschappelijke regeling ter instemming aan ons voor. Wij nemen aan dat de instemmingsvraag pas aan de orde is als de definitieve versie beschikbaar is.

2. Projecten

Ons is duidelijk dat met het instellen van een gemeenschappelijke regeling een publieke rechtspersoon in het leven wordt geroepen maar dat hiermee nog geen sprake is van overdracht van bevoegdheden van de afzonderlijke instellingen aan deze rechtspersoon. U omschreef de gemeenschappelijke regeling als een ‘arena’ waarbinnen de verdere samenwerking tussen de drie TU’s verder gestalte kan krijgen. In het informele overleg van 11 oktober heeft u ons geïnformeerd over plannen om voor vijf masteropleidingen één gezamenlijke licentie aan te vragen en deze onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling. Wij hebben begrepen dat er meer projecten in voorbereiding zijn die in de gemeenschappelijke regeling kunnen worden ondergebracht. Graag zouden wij een totaal overzicht krijgen van projecten in voorbereiding met daarbij aangegeven op welke wijze deze een plaats zullen krijgen in de gemeenschappelijke regeling in termen van zeggenschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

3. Keuze voor deze juridische constructie

U geeft aan dat u voor de nadere uitwerking van het Sectorplan Wetenschap en Technologie heeft gekozen voor de juridische constructie van de gemeenschappelijke regeling. Om de instemmingsvraag te kunnen beantwoorden moeten wij nader inzicht hebben in de overwegingen die tot deze keuze hebben geleid en de vraag of er geen alternatieven denkbaar zijn, een ander soort rechtspersoon, dan wel een andere wijze om de samenwerkingsrelatie vorm te geven.

4. Nadere discussiepunten n.a.v. de concept-versie

a. Bevoegdheden van het voorzittersoverleg

In artikel 1c wordt expliciet vermeld dat bepaalde besluiten bekrachtiging behoeven van de afzonderlijke Colleges van Bestuur. Uit de huidige formulering blijkt dat dit niet van toepassing is op alle besluiten van het voorzittersoverleg, maar er wordt geen duidelijk onderscheidend criterium aangegeven. Duidelijkheid op dit punt is van belang, onder meer met het oog op de medezeggenschap.

b. Binding van de Colleges van Bestuur

In het zelfde artikel wordt gesteld dat de Colleges van Bestuur “alleen om zwaarwegende redenen gemotiveerd” kunnen afwijken van voorgenomen besluiten van het voorzittersoverleg. Volgens ons behoeft deze formulering heroverweging vanwege de mogelijk juridische implicaties waardoor de instelling de facto gebonden zou kunnen zijn aan besluiten van het voorzittersoverleg. Ook vragen wij ons af of het niet verwerven van instemming van de Universiteitsraad als een “zwaarwegende reden” wordt beschouwd.

c. Regeling financiën

Wij vragen ons af of het nodig is om voor het beheer van financiële middelen een stichting in het leven te roepen. De voorgestelde constructie is in onze ogen ook merkwaardig vanwege de driedubbele rol van de collegevoorzitters. De drie TU’s (i.c. de collegevoorzittters) richten een stichting op waarvan de collegevoorzitters het bestuur vormen en het bestuur wendt de middelen aan volgens voorstel van het voorzittersoverleg. Behalve dat het hierbij onduidelijk is of er nog sprake kan zijn van onafhankelijk toezicht, werpt dit op voorhand al een grote barrière op voor de medezeggenschap binnen de gemeenschappelijke regeling omdat hiermee formeel de zeggenschap over financiële aangelegenheden wordt weggehaald bij de bestuurder (de aangewezen overleg-partner).

De twijfels over het onderbrengen van de financiën in een stichting worden alleen maar groter als ook blijkt dat de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling niet hoe dan ook budgetneutraal uitgevoerd dienen te worden. De inzichtelijkheid van de financiën voor de medezeggenschap is op deze manier veel te beperkt.

d. Medezeggenschap

De formulering over de invulling van de medezeggenschap in artikel 6 schiet volgens ons tekort. Het is wenselijk om de medezeggenschapsprocedure in hoofdlijnen te schetsen. Hierbij zou onderscheid moeten worden gemaakt tussen besluiten die door het voorzittersoverleg kunnen worden genomen en besluiten die bekrachtiging behoeven van de afzonderlijke Colleges van Bestuur. Ook moet worden aangeven hoe wordt voldaan aan de bekende wettelijke eis dat overleg moet worden gevoerd “op een zodanig tijdstip dat het … van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.” De formulering over “afwijken van voorgenomen besluiten van het voorzittersoverleg om zwaarwegende redenen” lijkt weinig ruimte te bieden voor het aanpassen van voorstellen als uitkomst van het overleg tussen College van Bestuur en Universiteitsraad.

Ook wijzen wij op de formulering van artikel 6d. De Colleges van Bestuur kunnen door het ondertekenen van deze overeenkomst bepaalde verplichtingen aangaan, maar uit deze overeenkomst kunnen geen inspanningsverplichtingen voortvloeien voor de medezeggenschapsorganen, iets waar de gebezigde formulering wel op wijst.

In het informeel overleg op 11 oktober heeft u ons indringend geadviseerd om goed na te denken over de vormgeving van de medezeggenschap in de gemeenschappelijke regeling. Hoewel “medezeggenschap volgt zeggenschap” ons adagium is en er geen reden is om de medezeggenschap anders te organiseren zolang er geen sprake is van overdacht van substantiële bevoegdheden aan de gemeenschappelijke regeling, is ons wel duidelijk geworden dat er gerede aanleiding is om de verschillende modellen nader te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij zal zijn te streven naar efficiënte en slagvaardige medezeggenschapsprocedures met behoud van controle van de eigen Universiteitsraad over zaken van importantie voor de eigen universiteit. Een extra complicerende factor kan zich voordoen als er sprake zal zijn van studenten en medewerkers met een directe relatie met de gemeenschappelijke regeling die aanspraak kunnen maken op een eigen medezeggenschapsorgaan. Al met al overwegen wij om, eventueel in samenwerking met onze collega-raden, juridisch advies in te winnen over de mogelijke modellen.

e. Evaluatie

Wij onderschrijven het voornemen om bij het oprichten van de gemeenschappelijke regeling direct afspraken te maken over de evaluatie van deze in potentie grote stap in de samenwerking tussen de 3TUs. Wij willen de afzonderlijke projecten die de komende tijd in de gemeenschappelijke regeling worden ondergebracht ook bij deze evaluatie betrekken. Tevens stellen wij voor om nu al aan te geven hoe in geval van een negatieve evaluatie bepaalde stappen kunnen worden teruggedraaid, cq. bepaalde projecten weer uit de gemeenschappelijke regeling kunnen worden gehaald. Tenslotte willen wij nu al vastleggen dat de besluiten die voortvloeien uit de evaluatie aan de medezeggenschap zullen worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

dr.G.J.I.Schrama

voorzitter