UR 12-122 Advies FR GW m.b.t. invoering NOM 19-06-2012

19 juni, 2012

Geachte decaan,

Maandag 18 juni heeft de faculteitsraad GW met u en dr. H. Boer (clustertrekker GW, OLD Psychologie) overlegd over de invoering van het Nieuwe OnderwijsModel. Hoewel ons op dit moment niet formeel om een advies is gevraagd, willen wij u toch laten weten dat wij ons zorgen maken over de invoering van het NOM binnen de faculteit.

De faculteitsraad is niet tegen modulair onderwijs. Wij zien de voordelen van thematisch samenhangend onderwijs, en we kunnen ons voorstellen dat dit voor studenten motiverender is dan het volgen van een aantal losse onderwijseenheden naast elkaar. Wij hebben echter wel moeite met de manier waarop het NOM wordt ingericht en de randvoorwaarden die eraan gesteld worden. Onze drie grootste zorgen hebben te maken met de kosten die verbonden zijn aan de invoering en de uitvoering van het NOM, de inflexibiliteit van het systeem en de precieze invulling van de modules binnen de bacheloropleidingen Psychologie en Communicatiewetenschap. Op het laatste willen we graag in een later stadium ingaan, nadat ook alle opleidingscommissies hierover gesproken hebben.

Kosten

Het CvB stelt dat het NOM moet leiden tot 10% goedkoper onderwijs. Volgens dhr. Boer is dit niet onmogelijk. De faculteitsraad begrijpt niet hoe er kosten bespaard kunnen worden, maar vreest juist dat het NOM zal leiden tot duurder onderwijs. Door keuzemodules aan te bieden wordt er, geteld in ECs, aanzienlijk meer onderwijs aangeboden. Dhr. Boer heeft uitgelegd dat het NOM de docenten en ondersteuning tijd zal besparen omdat er minder onderwijseenheden zijn en studenten gestructureerder zullen gaan studeren. Studenten volgen allemaal een module en die ronden ze allemaal op hetzelfde moment af, daardoor zijn docenten en ondersteuning minder tijd kwijt aan die studenten die een (onderdeel van een) vak moeten herkansen of later willen afronden. De faculteitsraad hoopt dat dit zo is, maar we denken dat deze tijdswinst verloren zal gaan door de tijd die er gestoken moet worden in een goede afstemming van de verschillende onderdelen binnen een module, door intensievere onderwijsvormen en doordat er meer onderwijs aangeboden moet worden (in ECs).

Inflexibel systeem

De faculteitsraad heeft geen grote bezwaren tegen ondeelbare modules die studenten alleen kunnen afronden als ze alle onderdelen gehaald hebben, maar wij vinden wel dat er een goede herkansingsregeling moet komen voor de verschillende toetsen binnen iedere module. In de beschrijving van het NOM (versie 3.1, 14 mei 2012) staat nu op p. 24 dat herkansing een uitzondering is, maar wel geboden kan worden. En op diezelfde bladzijde dat herkansing niet de norm moet worden, maar soms wel gegund kan worden. Wij vinden deze ideeën over herkansingsmogelijkheden erg onduidelijk; we vrezen voor een ingewikkeld systeem waarin willekeur een rol kan gaan spelen. De faculteitsraad vindt dat alle onderdelen van een module één keer herkanst moeten kunnen worden. Er moet voorkomen worden dat studenten vertraging oplopen en gedemotiveerd raken omdat ze een klein onderdeel van een module niet gehaald hebben en hierdoor een (half) jaar later deze module opnieuw moeten volgen. Ze kunnen dan de module die ze eigenlijk hadden moeten volgen niet volgen en kunnen eenmaal opgelopen achterstand bijna niet meer inhalen.

De faculteitsraad is enigszins gerustgesteld door de toezegging van dhr. Boer tijdens de vergadering dat er herkansingsmogelijkheden en/of compensatieregelingen zullen komen voor de verschillende onderdelen waaruit een module bestaat. Wij vinden het van groot belang dat er een goede, eerlijke herkansingsregeling komt die voorkomt dat studenten onnodig vertraging oplopen.

Tegelijkertijd vrezen wij dat zo’n systeem zorgt voor een grotere administratieve rompslomp en dat zo’n systeem een grotere tijdsinvestering van docenten vraagt, waarmee de belangrijkste mogelijkheden om het onderwijs goedkoper te maken (zie hierboven) weer tenietgedaan worden. Vanwege de cruciale rol van de toetsing ten aanzien van het behalen van de eindtermen van de opleiding, de sturing van het studiegedrag, en de werklast en kosten vraagt de raad om in een volgende versie van de plannen een toetsplan toe te voegen waarin wordt aangegeven hoe het systeem van diagnostische en summatieve toetsing inclusief eerste en tweede kansen in elkaar zit.

Kortom, wij maken ons zorgen over de gevolgen van de eventuele invoering van het NOM. We hopen dat, mocht de Uraad woensdag 20 juni instemmen met de invoering van het NOM, er een oplossing wordt gevonden voor de problemen die wij zien.

Vriendelijke groet,

Joyce Karreman

(voorzitter FR-GW)