Formulier voor opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie Formulier SLT

Experimentgegevens:

Naam Experiment

 

Datum:

 

Soort

 

 

 

Opleiding

 

 

 

Fase

 

 

 

Docent(en)

 

 

 

Classificatie overzicht:

Overzicht van de classificaties van de RI&E. Geef alle items aan die van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

Kankerverwekkend

 

 

Toxisch

 

 

Oxiderend

 

 

Bio-Hazard

 

 

Verdacht kankerverwekkend

 

 

Zeer Toxisch

 

 

Milieugevaarlijk

 

 

GGO

 

 

Reprotoxisch

 

 

Schadelijk

 

 

brandbaar

 

 

corrosief

 

 

 

 

 

Irriterend

 

 

explosief

 

 

 

 

Onderdelen:

Nr

 

 

1

Identiteit van de stoffen, monsters en apparatuur

 

Hier wordt een overzicht gegeven van de stoffen, monsters en apparatuur die een mogelijk risico in het gebruik met zich meebrengen. Gerelateerd aan de handelingen, opslag en afvoer van deze onderdelen wordt de risico-inventarisatie opgesteld.

 

a

Stoffen:

 

Chemische naam/structuurformule

 

CAS-nummer

 

Mac waarde (grenswaarde)

 

Relevante H-codes:

 

Relevante P-codes:

 

b

Mengsels:

 

Identiteit van het mengsel

 

Meest risicovolle componenten

 

Extra risico’s door mengsel

 

Relevante H-codes

 

Relevante P-codes

 

c

Apparatuur:

 

Identiteit

 

 

Meest risicovolle component

 

Risico’s

 

2

Aard en de gevaren van de stoffen, monsters en apparatuur

 

De aard van de gevaren wordt hier per categorie benoemd, ongeacht de maatregelen en beschermingsmiddelen die worden toegepast. De verschillende gebruiksvormen kunnen wel van invloed zijn op de aard van de gevaren. Voor stoffen en monsters moet de vorm van mogelijke verspreiding meegenomen worden: spatten, damp, zuurstofverdringing en vorming van nevels. Bij gebruik van apparatuur de aard van de gevaren bij mogelijk verkeerd inzetten van de apparatuur.

 

 

a

Vast

 

 

b

Vloeibaar

 

 

c

Gasvormig

 

 

d

Ioniserende straling

 

 

e

Niet ioniserende

Straling

 

(Hoog-)Spanning

 

Vacuüm

 

Cryogeen

 

Thermisch

 

Mechanisch

 

Anders. nl.

 

3

ALARA principe

 

ALARA = “As Low As Reasonably Achievable” Hier zal verder uitgewerkt moeten worden hoe het gebruik van risicovolle componenten en het uitvoeren van risicovolle processen zich verhouden tot de onderwijsdoelstellingen. Expliciet moet aan de orde komen waarom vervanging niet mogelijk is en wat eraan gedaan is om de de hoeveelheden en blootstelling zo klein mogelijk te maken.

 

ALARA: As low as reasonable achievable.

 

 

a

Motivatie voor noodzakelijk gebruik van de stoffen of processen in relatie tot de onderwijs doelstellingen.

 

Aanduiding waarom vervanging niet mogelijk is.

 

b

Kankerverwekkend

 

 

Verdacht kankerverwekkend

 

reprotoxisch

 

4

Locatie en standaard infra-structuuur

 

Uit de voorschriften van gebruik kunnen condities voortkomen waar en onder welke omstandigheden de stoffen, mengsels en apparatuur gebruikt moet worden. Hier wordt zoveel mogelijk verwezen naar de bestaande infrastructuur (Laboratoria met standaard uitrusting) en voor zover noodzakelijk naar extra faciliteiten die beschikbaar moeten zijn.

 

a

Verwijzing naar een standaard infrastructuur of beschrijving van aangepaste infra structuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kwalificatie van betrokkenen

 

Het spreekt voor zich dat de menselijke factor een grote rol speelt in de risico’s . Hier moet het vaardigheidsniveau van alle betrokkenen benoemd worden. Daar waar mogelijk wordt verwezen naar aantoonbare kwalificatie. Een punt van aandacht is het vaardigheden niveau van de student, omdat deze geacht wordt zich in een groeiproces te bevinden. Het is daarom van belang de vaardigheden die van de student verwacht worden goed in te passen.

 

Per categorie betrokkenen aangeven wat het vaardigheden niveau is:

 

 

Docent

 

 

 

 

Medewerker

 

 

 

 

SLT-medewerker

 

 

 

 

Student assistent

 

 

 

 

Student

 

 

 

Overig

 

 

Bij elke categorie onderscheid maken tussen verschillende bevolkingscategorieën: jeugdigen, vrouwen (bijv. i.c.m. reprotoxische stoffen.

 

6

Hoeveelheid

 

Risico’s van gebruik wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid van de risico volle onderdelen. Bij stoffen en mengsels is ook de concentratie van belang.

 

a

hoeveelheid van de stoffen die gebruikt worden

 

 

Gebruikte concentraties; Stock- en werk-oplossing

 

7

Aard van de werkzaamheden/protocol

 

De aard van de werkzaamheden heeft ook grote invloed op de risico’s en de benodigde maatregelen. In bijna alle gevallen moet het protocol van de werkzaamheden bijgevoegd worden. Opnemen bij de opsomming of het gaat om open of gesloten systemen en de benodigde infrastructuur.

 

a

Referentie naar protocol

 

 

Opsomming van de relevante handelingen uit het protocol:

·

·

·

 

8

Mogelijk vormen van blootstelling

 

Beschrijf de manier waarop blootstelling kan plaatsvinden. Dit omvat niet alleen de uitgangsstoffen, maar ook reactieproducten of een combinatie van giftige stoffen met oplosmiddelen die door de huid dringen. Bij dit onderdeel worden ook de protocollen van hoe te handelen bij blootstelling opgenomen.

 

a

 

Manier van blootstelling

Mate van blootstelling

Risico groep

 

Inademing damp, aerosol of nevel

 

 

 

Via de huid

 

 

 

Opname door de mond

 

 

 

b

Indirecte blootstelling

 

 

 

 

c

mogelijke versterkende effecten

 

 

 

 

d

Stappen in het werkproces waar zich calamiteiten kunnen voordoen

 

 

 

 

Maatregelen hoe te voorkomen

 

 

 

Hoe te handelen bij calamiteiten

 

 

 

9

Aanvoer, vervoer, opslag en afvoer

 

De verschillende aspecten van aanvoer, vervoer opslag en afvoer moeten goed beschreven zijn. Aspecten als uitdampen, menging, inclusief onderlinge reacties, verdunning en ophoping moeten hierbij benoemd worden. Ook het mogelijk in handen van derden komen kan een relevant onderdeel zijn.

 

 

Aanvoer

 

 

Vervoer

 

 

 

Opslag

 

 

 

Afvoer (met categorie)

 

 

 

anders

 

 

10

Plan van aanpak – restricties gebruik en uitvoering

 

Pas als alle bovenstaande aspecten van de risico’s bekend zijn, mogen de maatregelen ter minimalisering van de risico’s aan de orde komen. Extra aandacht moet besteed worden aan omstandigheden van verhoogde impact en verhoogd risico.

 

Maatregelen ter voorkoming

 

 

Bronbestrijding

 

 

 

Scheiding mens/bron

 

 

 

 

 

 

Voorkoming van calamiteiten

 

 

Preventieve maatregelen

 

 

 

Hoe te handelen als

 

 

Toepassing van speciale regelgeving voor risico-groepen

 

 

Vruchtbaar (m/v)

 

 

 

Zwanger

 

 

 

Lactatie