Huishoudelijk Reglement

Studenten Laboratoria Twente (SLT)

Inleiding

Om de werkzaamheden op de Laboratoria in goede banen te leiden is een huishoudelijk reglement opgesteld.

Organisatie

De docenten zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de practica.

De organisatie, realisatie, beschikbaarstelling van infrastructuur en de technische ondersteuning is de verantwoording van de Studenten Laboratoria Twente Groep.

Positionering en reikwijdte van dit reglement

Het spreekt voor zich dat aan de Nederlandse en Europese wetgeving moet worden voldaan. Een goed overzicht hiervan is te vinden op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Arbo- en Milieureglement faculteit TNW is onverkort van kracht op alle aspecten van het werk en de aanwezigheid in de laboratoria. Het is goed om kennis genomen te hebben van dit reglement en er naar te handelen.

Dit reglement bevat onderdelen voor verschillende doelgroepen. Deze staan expliciet aangegeven. Indien dit niet is aangegeven zijn de regels van toepassing op iedereen.

Algemeen

Op de zalen zijn een aantal algemene regels van kracht deze luiden:

a.

Op de zalen mag alleen gewerkt worden onder toezicht van een medewerker of assistent die betrokken is bij de begeleiding van het practicum.

b.

Van bovenstaande regel kan worden afgeweken na toestemming van iemand van de SLT-staf.

c.

Er wordt zo weinig mogelijk meegenomen op de zaal, alleen die zaken die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. Jassen horen dus niet op de zaal.

d.

Het is niet toegestaan om te eten en/of te drinken op de zalen.

e.

Breng de SLT-staf direct op de hoogte van onregelmatigheden die in de laboratoria worden geconstateerd.

f.

Zet kapotte apparatuur niet terug in de kast maar meldt dit bij de begeleider of bij iemand van de SLT-staf.

g.

Bij grote calamiteiten bel direct het alarmnummer 2222.

Voor studenten

a.

Volg altijd de instructies op van de begeleiders en de SLT-staf.

b.

Persoonlijke audio is verboden om te gebruiken op de zalen.

c.

Oriënteer je op de aard van het practicum, de handelingen die op het practicum moeten worden verricht en de materialen waarmee wordt gewerkt. De handleidingen en de opdracht omschrijvingen geven hiervoor voldoende aanknopingspunten.

d.

Bereid het experiment dat op het programma staat degelijk voor.

e.

Ruim de werkplek, na afloop, netjes op en laat deze achter zoals je deze hebt aangetroffen.

f.

Bedien niet zelf de hoofdschakelaar van het laboratorium.

g.

Zet geen apparatuur aan zonder dat men zich eigen heeft gemaakt van de werking van de apparatuur. Dit kan door lezen van de manuals, of door instructie van de begeleiding.

Voor docenten en assistenten

a.

Laat je voorlichten over de procedures die voor het betreffende laboratorium van kracht zijn.

b.

Verken de apparatuur, voorwerpen en verbruiksartikelen die de studenten gaan gebruiken.

c.

Werk je in, in de proeven of experimenten die de studenten moeten gaan doen, en doe dit in overleg met de SLT-staf.

d.

Zorg dat het onderwijsmateriaal voor de studenten op orde is, en stel dit ook ter beschikking aan de SLT-staf.

e.

Wees je ervan bewust dat de studenten werken onder jouw verantwoordelijkheid als begeleider, en niet onder die van de SLT-staf.

f.

Verken het laboratorium en meldt onvolkomenheden direct aan de SLT-staf.

g.

Verricht de noodzakelijke handelingen om het practicum voor de studenten op te starten.

h.

Indien noodzakelijk of gewenst zal er kort overleg plaatsvinden tussen de begeleiding en SLT-staf over de werkzaamheden die tijdens de sessie zullen worden verricht.

i.

Controleer het laboratorium op de opgeruimde staat.

j.

Deel mee aan de SLT-staf dat de zaal opgeruimd is, en er geen studenten meer aanwezig zijn.

k.

De begeleider van de practica verlaat dus als laatste het laboratorium.

Specifieke aspecten Chemische Laboratoria

a.

Op de chemische laboratoria wordt te allen tijde een (veiligheids)bril gedragen.

b.

Op de chemische laboratoria wordt een schone witte jas gedragen indien werkzaamheden worden verricht, wordt geassisteerd of van nabij wordt meegekeken.

c.

Er wordt alleen dat werk verricht, dat valt binnen de omvang van het practicum. Eigen initiatief wordt niet gewaardeerd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt aangegeven in de opdrachten en is besproken met de begeleider.

d.

Werk ordelijk en netjes en houdt alles schoon.

e.

Ruim instrumenten, glaswerk en chemicaliën direct op indien deze niet meer nodig zijn.

f.

Voer de chemicaliën op de juiste manier af. Er staan hiervoor verschillende afvalvaten op het practicum.

g.

Maak de werkplek, apparatuur, glaswerk en gebruikt materiaal goed schoon.

Specifieke aspecten Optische Laboratoria

a.

Verken de ruimte met de verlichting aan, om in het duister je weg te kunnen vinden.

b.

Zet geen obstakels in de gangpaden, dus ook geen tassen, ook niet tijdelijk.

c.

Verstoor niet de experimenten van anderen door onnodig licht te maken. Vraag desnoods of het licht aan kan. Zet ook de verlichting van de laptop indien aanwezig op een lage intensiteit.

d.

Gebruik alleen het oriëntatielicht op de zaal en eventueel lage intensiteit lokale verlichting.

e.

Indien je gebruik maakt van een laser, plaats deze dan zo dat deze naar de wand schijnt en maak gebruik van een laserbril.

Specifieke aspecten Biologisch Laboratoria

(Voor de biologische laboratoria volgen nadere regels.)

Ontwikkelen van experimenten en “vrij experimenteren”

(Dit onderdeel is in een ondergebracht in Stappenplan Nieuwe Experimenten)

Tot slot

a.

Maak suggesties tot verbetering kenbaar aan de SLT-staf

b.

Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

De Studenten Laboratoria Twente Groep wenst u een prettig verblijf in de laboratoria.