Stappenplan Nieuwe Experimenten

Ontwikkelen van experimenten

Bij de ontwikkeling van nieuwe practica komt heel wat kijken. Omdat de practica organisatorisch, logistiek, financieel en ARBO-technisch ingepast moeten worden, is het van belang een aantal zaken goed en tijdig te regelen. Hiervoor hebben we een

stappenplan

gemaakt. Het stappenplan moet worden gezien als een discussiedocument tussen de verschillende partijen om de alle aspecten van de practica te benoemen en af te stemmen. De onderstaande punten komen daarin aan de orde.

a.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling moet zijn het realiseren van de onderwijsdoelstellingen op en enthousiasmerende en veilige manier, waarbij het ALARA principe voor risico’s wordt gehanteerd.

b.

De SLT-staf moet in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwikkelen van practica betrokken worden.

c.

Voor alle practica moet een fact-sheet opgesteld worden met alle gegevens over aantallen studenten, groepen, experimenten, tijdinspanning enz.

d.

Bij alle experimenten zal een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moeten worden opgesteld. Speciale aandacht moet worden besteed aan:.

a.

Werken met biologische agentia en GGO’s.

b.

Werken met gevaarlijke stoffen.

c.

Werken met kankerverwekkende stoffen.

d.

Werken met straling waaronder werken met lasers.

e.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

f.

Gebruik van arbeidsmiddelen.

e.

Het opstellen van de risico-inventarisatie is in eerste instantie de taak van de docent dit het practicum ontwikkeld, omdat deze de rechtvaardiging van de blootstelling aan mogelijke risico’s moet onderbouwen.

f.

De SLT-staf heeft ook een taak in de realisatie van de risico-inventarisatie, omdat zij op de hoogte is van de randcondities waaronder de experimenten kunnen of moeten plaatsvinden.

g.

Testexperimenten mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met de verantwoordelijk medewerkers van de SLT-staf.

h.

Testexperimenten gebeuren in regel op tijden dat er geen andere studenten aanwezig zijn in het betreffende laboratorium dan degenen die direct bij het experiment betrokken zijn.

i.

“Vrije experimenten” worden beschouwd als Testexperimenten, met dien verstande dat wanneer ze uitgevoerd worden door een student ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

a.

Schriftelijk is vastgelegd wat de grenzen zijn van het experiment.

b.

Er moet een risico inventarisatie gemaakt moet zijn, die dekkend is voor het betreffende experiment.

c.

Er moet deskundige begeleiding aanwezig zijn.

Het resultaat van het stappenplan is een setje van documenten waarin de besproken punten vastgelegd worden. Dit setje bestaat uit:

a.

Beschrijving idee in relatie tot onderwijsdoelstellingen en ALARA principe.

b.

planning van proces

c.

Fact-sheet met gegevens over inventaris, gebruiksgoederen, aantal studenten, groepsgrootte, experiment duur enz.

d.

Student protocollen en/of opdrachten

e.

Risico inventarisatie en –evaluatie + bijlagen

“Vrij experimenteren”

Voor experimenten met verschillende mate van vrijheid, en waarvoor bovenstaande zaken niet tot in detail uitgewerkt zijn, is het nodig dat dit alsnog gedaan wordt als de details verder uitgewerkt worden. Onderwijskundig is het nuttig om dit traject op te nemen in het onderwijs en door de student(en) te laten doen, natuurlijk onder begeleiding.