Reorganisatie-revitaliseringsplan faculteit TNW in stemming gebracht

De faculteitsraad-TNW heeft in haar vergadering met de personeelsgeleding op 15 mei 2006 het reorganisatie-revitaliseringsplan voor de faculteit TNW in stemming gebracht. De raad heeft na ampel overleg met meerderheid van stemmen ingestemd met de organisatorische veranderingen zoals die beschreven staan in het plan. De volledige beschrijving van de instemming is hier te vinden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de decaan van TNW deze week het reorganisatieplan zal vaststellen en openbaar maken.

Het College van Bestuur heeft toegezegd om bovenop de CAO in individuele gevallen hetgeen in het laatste “concept-sociaal plan TNW en EWI”, aangeboden door het College van Bestuur dd. 2 mei 2006, is vastgelegd, aan de getroffen medewerkers aan te bieden. Medewerkers kunnen hier geen rechten aan ontlenen, maar er geldt wel het principe van “gelijke monniken, gelijke kappen”.