Update met betrekking tot de aanstaande reorganisatie

De FR-TNW is 11 april bij elkaar geweest om zich te buigen over de vraag of het reorganisatieplan, zoals opgesteld door het managementteam TNW, ter stemming zou kunnen worden gebracht. De raad heeft moeten concluderen dat er op dat moment nog geen sociaal plan beschikbaar was en heeft daarom het reorganisatieplan nog niet in stemming gebracht.

Achtergrondinformatie:

De FR-TNW heeft instemmingsrecht op het reorganisatieplan waarin de organisatorische wijzigingen in het kader van de reorganisatie binnen de faculteit beschreven staan. Na instemming door de faculteitsraad kan het plan worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het College van Bestuur aangegeven een sociaal plan met de bonden te willen opstellen, waarin de voorwaarden worden vastgelegd voor het personeel dat met ontslag bedreigd wordt. De faculteit, zowel het MT als de FR, is geen officiële gesprekspartner in het opstellen van dit sociaal plan.

De FR-TNW staat (net als de FR-EWI) op het standpunt dat er pas tot stemming kan worden overgegaan als er een sociaal plan ligt, vastgesteld door de bonden en het CvB, dat het kader van Sociaal Beleid vaststelt voor de betrokken personen. Immers, de Universiteit heeft als werkgever de morele verplichting deze mensen op correcte wijze te behandelen.