De opleiding TN

Bachelor Technische Natuurkunde

Ik verzorg ieder jaar de update van het curriculum TN per generatie.
In het curriculum staat hoe een student van die generatie op vakniveau moet voldoen aan de eindtermen van de opleiding. Dit in tegenstelling tot het curriculum uit het OER, wat een weergave is van het deel van het curriculum van de B1, B2 en B3 dat in dat jaar loopt. In het curriculum staat sinds 2012 ook aangegeven indien de uitvoering anders verloopt dan aangegeven in het OER.

Naast het curriculum is een omzettabel te zien van de oude naar de nieuwe vakcodes voor de overgang van FASIT naar OSIRIS.

Vanaf komend jaar zal ook een aparte overgangsregeling gemaakt worden.

Ieder jaar wordt het definitieve studieprogramma samengesteld. In 2012 heeft er programmaverschuiving plaatsgevonden en een kleine curriculumwijziging. Voor het overzicht is dit in het programma opgenomen. Ook is aangegeven wat mogelijke alternatieven zijn.
Als gevolg van een knelpuntvak in de B1 van vorig jaar is ook expliciet aangegeven (en ook afspraken voor gemaakt) voor een verweven traject in het tweede jaar.
Verder is voor standaard veel voorkomende vakken die niet behaald worden aangegeven wat het beste doorgeschoven kan worden naar het jaar daarna (hier is ook in de verroostering rekening mee gehouden).