Algemeen deel Master OER TNW

Algemeen gedeelte

van het opleidingsdeel van het studentenstatuut

inclusief de

onderwijs- en examenregeling

(OER) voor de

masteropleidingen

Applied Physics,
Biomedical Engineering,
Chemical Engineering,
Nanotechnology,

Technical Medicine

(art. 7.59 en 7.13 W.H.W.)

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Universiteit Twente

Kenmerk: TNW070259/VDH
Datum: 13 september 2007

Inhoudsopgave

Paragraaf 1 Algemeen 2

Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2

Artikel 2 Begripsbepalingen 2

Artikel 3 Doel van de opleiding 4

Artikel 4 Eindtermen van de opleiding 4

Artikel 5 Voltijdse dan wel deeltijdse inrichting van de opleiding 4

Artikel 6 Toelating tot de opleiding 4

Artikel 7 Taal 4

Artikel 8 Indeling studenten 4

Artikel 9 Archivering 5

Artikel 10 Het collectief recht van beklag van studenten 5

Paragraaf 2 Samenstelling onderwijsprogramma master-opleiding 6

Artikel 11 Samenstelling van het onderwijsprogramma 6

Artikel 12 Volgorde onderwijseenheden 6

Artikel 13 Samenstelling vrij programma 6

Paragraaf 3 Tentamens 7

Artikel 14 Aantal, tijdvakken en frequentie tentamens 7

Artikel 15 Aanmelding voor tentamens 7

Artikel 16 Verplichte deelname aan praktische oefeningen 8

Artikel 17 Orde tijdens tentamens 8

Artikel 18 Geldigheidsduur tentamens 8

Artikel 19 Vorm van de tentamens en de wijze van toetsing 9

Artikel 20 Schriftelijke en mondelinge tentamens 9

Artikel 21 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 10

Artikel 22 Errata in overzichten 10

Artikel 23 Het inzagerecht 10

Artikel 24 Beroepsrecht 11

Artikel 25 Vrijstelling van tentamens en/of praktische oefeningen 11

Paragraaf 4 Examens 12

Artikel 26 De examencommissie 12

Artikel 27 Afstudeercommissie 12

Artikel 28 Aanmelding voor het examen 13

Artikel 29 Graad 13

Artikel 30 Uitslag van het masterexamen 13

Artikel 31 Uitzonderlijke bekwaamheid 13

Artikel 32 Getuigschriften en registratie 14

Paragraaf 5 Kwaliteitszorg 15

Artikel 33 Interne kwaliteitszorg 15

Artikel 34 Didactische professionalisering 15

Artikel 35 Studiebegeleiding 15

Paragraaf 6 Faciliteiten 16

Artikel 36 Faciliteiten 16

Paragraaf 7 Calamiteiten 16

Artikel 37 Regelingen betreffende calamiteiten 16

Paragraaf 8 Invoeringsbepalingen 17

Artikel 38 Wijziging regeling 17

Artikel 39 Overgangsregeling 17

Artikel 40 Bekendmaking 17

Artikel 41 Inwerkingtreding en wijziging 17