Registration form mastercertificate

Aanmeldingsformulier D-uitreiking

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY

Naam en voornaam

Studentnummer

Adres

Postcode - Woonplaats

   

geeft zich hierbij op voor de diploma-uitreiking Sustainable Energy Technology dat aansluitend (mits voldaan is aan de daarvoor geldende regels) aan mijn colloquium op plaats zal vinden.

Ik zorg er voor dat dit ingevulde en ondertekende formulier en de colloquiumaankondiging vier weken (20 werkdagen) voor de colloquiumdatum bij BOZ is ingeleverd, het afstudeerverslag mail ik een week van tevoren in pdf-format naar:

BOZ-SET of lever het d.m.v. een USB-stick aan bij BOZ.

   

 

Toegankelijkheid afstudeerverslagen opleiding SET:

Het door mij bij BOZ ingeleverde afstudeerverslag voor de opleiding Sustainable Energy Technology aan de Universiteit Twente is een archiefexemplaar. Afstudeerverslagen worden tenminste 6 jaar bewaard.
De status van het afstudeerverslag wordt door de beoordelingscommissie op de Examenkaart aangegeven als 'Openbaar' of 'Vertrouwelijk', in het laatste geval met de duur van vertrouwelijkheid (in principe drie jaar).
       
     'Vertrouwelijk' wordt als zodanig behandeld  en is in principe voor niemand toegankelijk voor de duur van drie jaar. Op de voorpagina en in de 'kop- of voettekst' van het verslag is duidelijk "CONFIDENTIAL" vermeld. Derden die geinteresseerd zijn in het afstudeerverslag worden door BOZ slechts verwezen naar de voorzitter van de afstudeercommissie of afstudeerdocent die de aanvraag verder zal afhandelen, eventueel conform gemaakte afspraken. Alleen de voorzitter van de afstudeercommissie of afstudeerdocent (of diens gemachtigde) kan aan BOZ opdracht geven een digitale kopie van het verslag te laten maken.

    'Openbaar' is toestemming om het eventueel in een vrij toegankelijke UT-database op te laten nemen.
    
Het bovenstaande gezien en akkoord,____________________________
Handtekening student

 

 

IN TE VULLEN DOOR BUREAU ONDERWIJSZAKEN SET

Persoonsgegevens

 

Tentamencijfers

 

Geslaagd d.d.:

 

Vakkenpakket

 

Colloquimaankondiging

 

Minimaal 120 EC

 

Afstudeercommissie

 

 

 

Examencijfers

 

 

 

Handtekeningen

 

M-versl.:  ontvangen       vertr.    openb. 

Aanmelding CSA:  mail   definitief

  Ontvangen d.d.: