Voor eindgebruikers

Inleiding

UIM schrijft beleid omtrent ICT gebruik op de Universiteit Twente. Tevens controleert zij de uitvoer hiervan. Dit heeft directe invloed op naamgeving van bijvoorbeeld websites en e-mailadressen en het gebruik van gedragscodes en standaarden.

Doelstelling

UIM heeft gedragscodes opgesteld met het doel een ICT omgeving te creëren met verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik enerzijds en het handhaven van voldoende privacy van de gebruiker anderzijds.

UIM heeft een namenbeleid opgesteld om eenheid te scheppen in domeinnamen op servers, websites, e-mailadressen en utwente.nl. Daarnaast zorgt een eenduidig namenbeleid ook voor eenvoudiger beheer van ICT.

UIM houdt zich tevens bezig met opstellen van standaarden op gebied van ICT wat betreft protocol en format. Een van de belangrijkste redenen voor het opzetten van standaarden is de gebruiksvriendelijkheid; het biedt de mogelijkheid om eenvoudig bestanden op andere apparaten of applicaties af te spelen.

Links

Een website aanvragen binnen utwente.nl.

Aanvragen functioneel e-mailadres (niet persoonsgebonden).

Voor eindgebruikers

pdf

Gedragscode ICT- en internetgebruik voor medewerkers

De gedragscode geeft de wijze aan waarop bij de Universiteit Twente wordt omgegaan met ICT- en internetgebruik. De code regelt het verantwoord gebruik van ICT-voorzieningen en internet en de wijze waarop controle op het gebruik plaatsvindt. Het streven is een goede balans aan te brengen tussen verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik en de privacy van de gebruiker. De gedragscode voor medewerkers is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 door het College van Bestuur en met instemming van de Universiteitsraad vastgesteld. ... lees verder

pdf

Gedragscode ICT- en internetgebruik voor studenten

De gedragscode geeft de wijze aan waarop bij de Universiteit Twente wordt omgegaan met ICT- en internetgebruik. De code regelt het verantwoord gebruik van ICT-voorzieningen en internet en de wijze waarop controle op het gebruik plaatsvindt. Het streven is een goede balans aan te brengen tussen verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik en de privacy van de gebruiker. Deze gedragscode voor studenten is op 30 mei 2011 door het College van Bestuur en met instemming van de Universiteitsraad op 6 april 2011 vastgesteld. ... lees verder

Code of Conduct on ICT and Internet Use for Employees

This Code of Conduct sets out the way in which the University of Twente handles ICT and use of the internet. The Code provides for the sensible use of ICT facilities and the internet and the way in which the use is monitored. The ambition is to achieve a satisfactory balance between a sensible and safe use of ICT and the internet and the privacy of the user. ... lees verder

Code of Conduct on ICT and Internet Use for Students

This Code of Conduct shows the way in which the University of Twente deals with ICT and internet use. The code arranges the responsible use of ICT facilities and the internet and the way in which the use is monitored. The ambition is to create the right balance between a responsible and safe ICT and internet use and the privacy of the student-user. ... lees verder

PDF

Gebruik van “eigen” apparatuur en applicaties: Consequenties voor de UT-werkplek

De laatste jaren is er een trend op de UT waar te nemen waarbij medewerkers en studenten meer en meer eigen keuzes maken ten aanzien van apparatuur, applicaties en clouddiensten. Daarbij komen vragen op rondom de gewenste ondersteuning en de noodzakelijke beveiliging.
Deze notitie is op 9 december 2013 door het CvB vastgesteld.
Dit beleidsdocument is onder meer kaderstellend voor een in 2014 door ICTS te starten project BYOD. In dat project zal de technische en praktische uitvoerbaarheid worden meegenomen in de nog te maken keuzes voor de inrichting van de dienstverlening rond BYOD. Een deel van de dienstverlening door ICTS zoals beschreven in de notitie kan pas geleverd worden nadat dat project zijn resultaat heeft opgeleverd. Hierover zal in de loop van 2014 door ICTS nader worden gecommuniceerd. ... lees verder

PDF

Use of own equipment and applications: Consequences for the UT workstation

The past few years have seen a trend at the University of Twente, which has staff members and students increasingly make their own choices as regards their use of devices, applications and cloud services. This raises questions regarding the desired level of support and the necessary security.
This document is a translation of the memorandum "Gebruik van eigen apparatuur en applicaties: Consequenties voor de UT-werkplek" which was decreed by CvB on 9 December 2013.
This policy document among other things provides frameworks for a BYOD project to be started by the ICT Service Centre (ICTS) in 2014. Technical and practical feasibility will impact all project decisions on the structure of the BYOD services yet to be made. Part of the ICTS services as described in the memorandum can only be provided after the project has produced its results. ICTS will publish further information on this aspect over the course of 2014. ... lees verder

pdf

Namenbeleid

Het namenbeleid voor websites en e-mailadressen UT heeft als doel om de herkenbaarheid en vindbaarheid van de websites en e-mailadressen te bevorderen. De belangen van het primair proces staan daarbij voorop, waarbij eenvoud in beheer belangrijk is vanuit het oogpunt van kostenbeheersing. De herkenbaarheid van de UT-websites wordt onder andere bereikt door het gebruik van eenzelfde huisstijl.
Het namenbeleid geeft duidelijkheid bij de uitvoerders van het beleid en bij de aanvragers van websites en e-mailadressen. Het legt taken en verantwoordelijkheden eenduidig vast. Het namenbeleid beschrijft de doelsituatie, er is een overgangsregeling geformuleerd welke beschrijft hoe we in goed overleg van de bestaande naar de nieuwe situatie overschakelen. Het namenbeleid voor websites en e-mailadressen UT is op 26 november 2012 door het CvB vastgesteld.
Op 26 mei 2014 heeft het CvB besloten om §7.4 over e-mailadressen voor derden te laten vervallen. ... lees verder

pdf

Regeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers

Deze regeling heeft betrekking op personen die een dienstverband met de UT beëindigen (ex-medewerkers) of uitgeschreven zijn bij een opleiding die al-dan-niet tot een promotie leidt (ex-studenten). Deze personen zijn als zodanig in de instellingssystemen van de UT geregistreerd. In deze regeling worden deze personen aangeduid als ex-UT-ers. De regeling ICT-faciliteiten ex-UT-ers is op 12 september 2011 door het CvB vastgesteld. ... lees verder

pdf

Softwarelicenties en de UT

Deze beleidsnotitie stelt UT-brede kaders hoe met de aanschaf en het beheer van software wordt omgegaan. Deze notitie is op 12 maart 2013 door de UCB aanvaard. ... lees verder

pdf

UT-standaardenbeleid voor ICT-faciliteiten

Standaarden zijn steeds belangrijker voor de UT. Uitgangspunten als
- platform-onafhankelijke toegang tot informatievoorziening en ICT-faciliteiten,
- toegang onafhankelijk van tijd en plaats,
- gebruikersvriendelijke ICT-ondersteuning van bestaande en verder toenemende samenwerking op nationaal en internationaal niveau,
- onafhankelijkheid van devices waarmee toegang gezocht wordt,
- vermindering van de afhankelijkheid van leveranciers van software en hardware maken, dat de UT zal moeten kiezen voor vooral open standaarden.
Deze notitie werkt het UT-beleid uit over te hanteren standaarden voor de ICT-faciliteiten van medewerkers en studenten.
Het UT-standaardenbeleid is op 6 september 2011 door het CvB vastgesteld. ... lees verder