Infrastructuur

Inleiding

UIM houdt zich bezig met de ICT infrastructuur van de UT en de samenwerking met de drie Technische Universiteiten (3TU) omtrent ICT en een landelijk ICT beleid.

Doelstelling

Doelstelling van UIM is het opzetten van een goede samenwerking tussen de 3TU wat betreft ICT. De besluiten die genomen zijn houden voornamelijk in dat er eenheid gecreëerd wordt wat betreft ICT services en applicaties. Daarnaast wordt er gezocht naar draagvlak voor het gezamenlijk inzetten van ICT op alle universiteiten en hogescholen in Nederland.

Infrastructuur

pdf

3TU Samenwerking

De 3TU Bestuurcommissie Bedrijfsvoering en het 3TU.Dagelijks Bestuur (3TU Voorzitters-overleg) hebben onderstaand bestuurlijk kader vastgelegd waarbinnen in 3TU-verband de 3TU Federatieve ICT Infrastructuur wordt gerealiseerd. Hierbij worden de overwegingen gegeven waarop het kader gebaseerd is, om vervolgens met voorgelegde besluiten het kader bestuurlijk vast te leggen. ... lees verder

pdf

ICT beleid onderwijsruimten

De standaard presentatieapparatuur in onderwijsruimten zijn: een vaste computer, een beamer, luidsprekers, een whiteboard en een bedieningspaneel. ... lees verder

pdf

Beleid afdrukfaciliteiten

Het College van Bestuur besluit tot het vaststellen van de volgende richtlijnen voor het invoeren van een gewijzigd beleid voor afdrukfaciliteiten UT. ... lees verder

pdf

Dataopslagbeleid

Het onderhavige document legt de basis voor een expliciet opslagbeleid van de UT. Het behandelt beleidskeuzes uit mogelijke functionaliteiten van opslag, beveiligingsniveaus en wijzen van bekostiging. De consultatieversie van het document is tot stand gebracht in een intensieve samenwerking tussen het Universitair Informatie Management en het ICT Servicecentrum. Daarin is de balans gezocht tussen de technische mogelijkheden van aanbod voor opslag en de vraag naar opslag in het licht van noodzaak voor de bedrijfsprocessen en kostenbesparing. De keuzes passen in de ICTS-trajecten naar uitrol UT werkplek en virtualisatie van server- en opslagcapaciteit voor werkplekken en instellingssystemen. Het Dataopslagbeleid Universiteit Twente is op 30 augustus 2010 door het CvB vastgesteld. ... lees verder

pdf

Netwerkinfrastructuur

De Universiteit Twente streeft naar een excellente campusinfrastructuur om onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering te faciliteren. In de strategienota RoUTe'14 wordt expliciet gesproken over de campus als field lab, een ideale test- en demonstratiefaciliteit, waarbij de voorzieningen op de campus voor alle doelgroepen goed ontsloten en beschikbaar zijn. De UT laat zien dat de excellente campusinfrastructuur continu verbeterd wordt en kiest daarbij voor de positie van "early adopter".
Deze langetermijnvisie is vastgelegd in het Detailed Proposal voor de GigaPort3 Campus Challenge. ... lees verder