Onderzoek en Valorisatie

Het cluster onderzoek en valorisatie adviseert en ont­wik­kelt beleid en strategie, begeleidt en implementeert pro­jec­ten, en onderhoudt contacten en netwerken op het ge­bied van onderzoek, valorisatie en innovatie.

De activiteiten van het cluster hangen samen met stra­te­gi­sche positionering en profilering (publiek/private sa­men­wer­king met andere kennisinstellingen, bedrijven en over­he­den, thematische prioriteiten koppelen aan maat­schap­pe­lijke uitdagingen, fondsen en programma’s, innovatie en ken­niseconomie) en met excellentie van onderzoek (prij­zen en voordrachten, onderzoekbeoor­de­ling, fondsen en sub­sidies, KPI).

 

 

Strategie, samenwerking en profilering

 

Prijzen en voordrachten

·

(Inter)nationaal HO beleid (o.m. topsec­to­ren, wetenschapsvisie/agenda)

·

Valorisatie, innovatie en kenniseconomie

·

Thematische prioriteiten/ coördinatie aan UT

·

Strategische profilering en positionering UT

·

Netwerken/ samenwerking met universi­tei­ten, overheid, en bedrijven

·

3TU, m.n. op het gebied van onderzoek en valorisatie

Externe accounts, o.m. VSNU, KNAW, NWO, EZ, OCW

 

·

Prijzen en voordrachten (na­tionaal en in­ter­nationaal)

·

Secretariaat PAC (Prizes and Awards Com­mittee)

 

 

 

Contact:

Maurice Bouwens

f.b.j.m.bouwens@utwente.nl

 

Contact:

Susanne de Gooijer

s.e.degooijer@utwente.nl

 

 

 

Fondsen en subsidies

 

Kwaliteitzorg Onderzoek

·

Europees beleid op onderzoek en inno­vatie

·

Ondersteunen van Europese en interna­tio­na­le subsidie­aanvragen

·

Horizon 2020, Erasmus Mundus Plus, Smart Specialization

·

Subsidie-informatietool: Research Profes­sio­nal zie EU-Office

 

·

Kwaliteitsbeleid onderzoek faculteiten, in­stituten en onderzoekscholen

·

Onderzoeksbeoordeling (Visitaties, SEP)

Contact:

Rolf Vermeij

r.j.vermeij@utwente.nl

 

Contact:

Susanne de Gooijer

s.e.degooijer@utwente.nl

 

 

 

Kengetallen Onderzoek

 

Wetenschappelijke integriteit

·

Informatiebeleid (KUOZ, Open access, bibl.)

·

Financieel onderzoeksbeleid

·

Ranking en benchmarking zie S&B beleidsmonitoring

 

·

Wetenschappelijke integriteit en gedrags­code

 

 

 

Contact:

Patrick Hoetink

p.p.hoetink@utwente.nl

 

Contact:

Susanne de Gooijer

s.e.degooijer@utwente.nl

 

 

 

Valorisatie

 

Veiligheidsbeleid

·

Valorisatiebeleid i.a.m. Kennispark

·

Contacten van Universiteit Twente met de Regio Twente en de Provincie Overijssel

·

3TU, bestuurlijke ondersteuning en valo­risatie (secretaris 3TU.Innovation Lab)

 

·

Veiligheidsbeleid

Contact:

Roelyn van der Hoek

w.r.vanderhoek@utwente.nl

 

Contact:

Roelyn van der Hoek

w.r.vanderhoek@utwente.nl