onderwijs

Het cluster Onderwijs binnen de concerndirectie Strategie & Beleid on­dersteunt, adviseert en ontwikkelt beleid en strategie rondom het on­derwijs aan de UT. Tevens ondersteunt S&B Onderwijs ver­nieu­wen­de projecten aan de UT en onderhoudt zij contacten met de op­leidingen, VSNU, NVAO en OCW.

De werkzaamheden vanuit S&B Onderwijs omvatten o.a. visita­tie/ac­cre­­dita­tie, kwaliteitszorg, wet- en regelgeving (bijv. OER & BSA), 3TU.Onderwijs, Excellentie, bachelor-master aansluiting, joint de­grees, nieuwe opleidingen, TOM, Master, Positionering en Kwa­liteits­ver­betering Masteronderwijs (PKM), PDEng. Deze lijst is niet uitput­tend.

Academische vorming/ reflectie

 

ATLAS

Op de UT is er naast aandacht voor het re­guliere onderwijs, specifiek aandacht voor de re­flectie en de aca­demische vorming van stu­denten. Hiertoe worden tal van ini­tiatieven ontplooid. S&B vervult hier een coördinerende functie.

 

In 2013 is de UT gestart met het Atlas Uni­versity College, een Engelstalige inter­disci­pli­naire op­leiding die sociale en tech­ni­sche per­spec­tieven integreert tot een nieuwe kijk op technologie.

Contact:

Ineke Wagenaar-Bos

i.wagenaar-bos@utwente.nl

 

Contact:

Susanne Wichman (projectmanager)

s.c.p.a.wichman@utwente.nl

 

 

 

Excellentie

 

Masteronderwijs

De Excellentieprogramma’s die de UT heeft ingericht bieden extra uit­daging voor excellen­te stu­den­ten. Zowel in de bachelor als in de ma­ster zijn diverse ex­cellentie­pro­gram­ma’s.

 

Om invulling te geven aan de ambities ten aanzien van profil­e­ring en instroom wordt het mas­ter­portfolio herijkt. S&B is nauw be­trokken bij de onder­steu­nings­­agenda hiervoor.

Contact:

Ineke Wagenaar-Bos

i.wagenaar-bos@utwente.nl

Marc-Jan Zeeman

m.j.zeeman@utwente.nl

 

Contact:

Susanne Wichman

(projectmanager)

s.c.p.a.wichman@utwente.nl

Ineke Wagenaar-Bos

i.wagenaar-bos@utwente.nl

 

 

 

TOM

 

Nieuwe opleidingen

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) is een onderwijs­ver­nieu­wing in de bachelorop­leidingen van de Universiteit Twente, in­ge­voerd per 1 september 2013. Alle bachelor­opleidingen zijn in­gericht volgens het TOM.

 

Om een nieuwe opleiding met NVAO accreditatie te starten die­nen binnen en buiten de uni­ver­siteit enkele trajecten ter goed­keu­ring (toets doel­matig­heid; toets nieu­we opleiding) te worden door­lopen. S&B advi­seert en helpt de faculteiten bij de voorbereiding van de aan­vraag­dossiers en onder­houdt voor het College van Be­stuur de contacten met de CDHO, NVAO en DUO.

 

 

 

Contact:

 

Contact:

 

 

 

Bachelor-master aan­sluitingen

 

Visitatie / Accreditatie

 

Informatie over aansluitingen tussen Bachelor- en Masterop­leidingen en de daarbij horende schakelprogramma's en toe­la­tings­eisen. Er zijn afspraken ge­maakt tussen de HBO in­stel­lingen en de UT over toe­lating. S&B monitort deze afspraken.

 

De kwaliteit van universitaire opleidingen wordt regelmatig be­oordeeld door middel van een visi­tatie. Indien de visitatie suc­cesvol verloopt, volgt ac­cre­di­tatie. S&B ondersteunt oplei­dingen bij het voorbereiden hier­van.

 

 

 

Contact:

Marc-Jan Zeeman

m.j.zeeman@utwente.nl

 

Contact:

 

 

 

Wet- en regelgeving

 

Kwaliteitszorg

Wijzigingen en/of nieuwe be­lang­rijkste wet- en regel­geving op het ge­bied van onderwijs wordt ge­coör­dineerd vanuit S&B.

 

Om de kwaliteit van het on­der­wijs en de studenten­voor­zie­ningen te be­waken en voort­du­rend te ver­beteren, heeft de UT een aantal instrumenten. Bewa­king van de kwaliteit is op de UT geor­ga­niseerd in diverse gre­mia. S&B vervult een moni­to­rende rol.

 

 

 

Contact:

 

Contact:

Susanne Wichman (projectmanager)

s.c.p.a.wichman@utwente.nl

 

 

 

Wisselstroom

 

3TU.Onderwijs

Een generiek doorstroommodel, dat aandacht schenkt aan zowel de doorstroom van HBO naar WO als de (tijdige) terugstroom van WO naar HBO.

 

De 3TU.Federatie werkt op het ge­bied van het onderwijs samen in de bestuurscommissie 3TU.On­­der­wijs. Onderdelen van de sa­men­wer­king zijn de ge­za­men­lijke 3TU master­opleidingen en de door­stroom­matrix

 

 

 

Contact:

Marc-Jan Zeeman

m.j.zeeman@utwente.nl

 

Contact:

 

 

 

Joint programmes

 

Landelijke afstemmings­overleggen

Een joint programme is een pro­­gramma dat wordt verzorgd door verschillende instel­lingen. Er zijn twee belangrijke cate­gorieën te onder­scheiden: een joint degree en een double degree. De UT heeft diverse joint degrees. S&B is betrokken bij het opzetten en on­derhouden van joint program­mes.

 

Vanuit de VSNU en op eigen initiatief van de universiteiten in Nederland is er structureel over­­leg over onderwijsgere­lateer­de onder­wer­pen. S&B heeft zitting in diverse gremia.

 

 

 

Contact:

 

Contact:

Ineke Wagenaar-Bos

i.wagenaar-bos@utwente.nl

 

 

 

Overig

 

 

Overige onderwerpen

 

 

 

 

 

Contact:

Petra Doek

petra.doek@utwente.nl