1. Introductie

Diagnostiek is het in beeld brengen van een probleem zodat het juiste advies of de juiste oplossing gegeven kan worden. Van Yperen en van Geffen (1997) beschrijven het als het verkrijgen van een uniek, gedetailleerd en voldoende competent klinisch beeld, teneinde de problematiek van de individuele hulpvrager en zijn situatie te begrijpen met het oog op advisering en probleemoplossing. Diagnostiek is van belang in vele beoordelings-, advies- en besluitprocedures, zoals het selecteren van werknemers of het herkennen van stoornissen en/of aandoeningen in een cliënt. Besluiten of uitspraken op basis van diagnostiek kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de cliënt en zijn of haar omgeving.

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ingestelde registratie die studenten tijdens hun opleiding, maar ook nog daarna, kunnen verwerven. De registratie houdt in dat een afgestudeerd psycholoog beschikt over voldoende basiskennis en ervaring in de psychodiagnostiek. De BAPD is geen garantie voor toelating tot een postdoctorale opleiding voor bijvoorbeeld GZ-psycholoog. Het is alleen een versteviging van de kennis en ervaring in de psychodiagnostiek.

De opleiding Psychologie (PSY) heeft een programma samengesteld om de BAPD te kunnen verwerven. Studenten die dit programma binnen hun studie met succes weten af te ronden ontvangen de BAPD registratie in de vorm van een zogenaamd dossierdiploma, ondertekend door de opleiding en het NIP. De opleiding doet mededeling aan het NIP van degenen die de BAPD hebben behaald, het NIP neemt deze personen op in het BAPD register. Je kunt de BAPD krijgen via de Universiteit Twente tot op het moment van afstuderen in de master (masters examen). Indien het diagnostiekprogramma pas na het masters examen kan worden afgerond dienen afgestudeerden zich rechtstreeks tot het NIP te wenden. Het is dan wel mogelijk van de BAPD coördinator een bewijs te krijgen van het afronden van de geëiste theoretische vakken, mits de vereiste vakken zijn afgerond.

2. Contactpersoon

De BAPD coördinator voor V&G en A&O binnen de faculteit gedragswetenschappen is Laura Holsbeeke, onderwijscoördinator Psychologie (l.holsbeeke@utwente.nl).