Vragen-problemen-klachten procedure

Vragen- problemen - klachtenprocedure Psychologie:

Stel, je loopt tegen een serieus probleem aan binnen het onderwijs, of je hebt een klacht. Hierbij kun je denken aan:

·

problemen ten aanzien van het rooster

·

klachten over (-de kwaliteit van-) doceervaardigheden van een docent

·

je voelt je onheus bejegend door een docent

·

klachten over de beoordeling van tentamens

·

de tentamens zijn veel te laat nagekeken

·

Etc etc.

Waar ga je dan naartoe? Wie kan je verder helpen? Er zijn vele personen en organen waar je terecht kan, zowel op opleidingsniveau als op UT-niveau. Om je wat beter wegwijs te maken in de vele mogelijkheden, hebben we een overzicht gemaakt.

We willen benadrukken dat je met je klacht eerst de mogelijkheden binnen de opleiding met de daarvoor aangewezen commissies of personen onderzoekt. Zij zijn vaak het beste op de hoogte van problemen die spelen en kunnen je het snelst helpen of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Studentmentor PSY eerstejaars

Binnen PSY worden eerstejaars gekoppeld aan een studentmentor. Deze is er om eerstejaars studenten bij aanvang van de studie op weg te helpen. Je kunt de studentmentor benaderen met praktische vragen (waar vind ik … hoe regel ik…). Ook zal de studentmentor enkele thema’s behandelen op het gebied van studievaardigheden. Mocht je een klacht of probleem hebben over het onderwijs of de organisatie, dan kun je evt. bij je studentmentor terecht en je laten adviseren waar je het beste terecht kunt met het probleem of de klacht.

Studievereniging Dimensie - Onderwijscommissarissen

Voor klachten over bv. een vak, docent, rooster, etc. kun je als student PSY of OWK terecht bij de onderwijscommissarissen van Dimensie. Zij zullen je klacht in behandeling nemen en ervoor zorgen dat deze bij het juiste orgaan of persoon terecht komt. Je klacht of suggestie kun je via het webformulier indienen:

http://www.dimensie.utwente.nl/nl/complaints/ Ook kun je een papieren versie indienen via de brievenbus die hangt in de kamer van Dimensie.

Jaarvertegenwoordiging PSY, B1 en B2

De jaarvertegenwoordiging (JV) is een samenwerking tussen de opleiding Psychologie en studievereniging Dimensie. Twee keer per kwartiel komen ongeveer 6 studenten bij elkaar om de gang van zaken binnen de opleiding te bespreken. Het gaat onder andere over problemen waar studenten in het onderwijs tegenaan lopen. Bij deze bijeenkomsten is ook de onderwijscoördinator van Psychologie aanwezig.

De JV is een aanvulling op de vakevaluaties. Beiden zorgen ervoor dat de student zijn genuanceerde stem kan laten horen over het onderwijs en zodat het voor de opleiding duidelijk is hoe studenten het onderwijs ervaren. Aan het eind van het kwartiel worden alle vakken tijdens de JV vergadering geëvalueerd, waaruit positieve-, verbeterpunten en vooral ook tips komen. Deze punten worden verwerkt in een verslag welke samen met de uitslagen van de vakevaluaties naar de docenten gestuurd wordt.

Er is een JV voor het eerste jaar van de bachelor en voor het tweede jaar van de bachelor. Wanneer je als eerstejaars graag wat kwijt wil over het onderwijs aan de leden van de JV B1, dan kun je mailen naar jvb1@dimensie.utwente.nl Tweedejaars studenten kunnen terecht bij JV B2, via jvb2@dimensie.utwente.nl

Onderwijscoördinator

Deze persoon ondersteunt de opleidingsdirecteur en draagt zorg voor de organisatorische, procedurele en inhoudelijke coördinatie en afstemming van het onderwijs. Wanneer je een klacht hebt over de opleiding, over bepaalde vakken, tentaminering, docenten, het rooster of als je je onheus bejegend voelt, kan je bij de onderwijscoördinator terecht.

Studieadviseur

Met je studieadviseur kun je gesprekken voeren over ervaringen met de studie, klachten of twijfel over de studiekeuze, studieplanning, studieproblemen en vertraging, het verkrijgen van afstudeersteun, vrijstellingen en over onderwijs- en examenregelingen. De studieadviseur kan advies geven of doorverwijzen naar andere ondersteunende instanties binnen of buiten de universiteit.

Examencommissie

De examencommissie houdt zich bezig met (de goede gang van zaken tijdens) tentamens en stelt dienaangaande regels vast en kan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven. De examencommissie gaat ook over het afwijken van het vaste onderwijsprogramma en/of door de opleiding vastgestelde regels. Voorbeelden van dergelijke verzoeken zijn: goedkeuring voor vrijstellingen, vrije minor/programma, etc.

Een Examencommissie bestaat uit een aantal docenten en een aantal adviseurs (veelal opleidingsdirecteur, onderwijscoördinator en de studieadviseurs)

Wanneer je wilt afwijken van het reguliere programma dan moet je een officieel verzoek indienen bij deze commissie. Als je een verzoek wilt indienen bij de examencommissie, neem dan altijd eerst contact op met je studieadviseur. Deze kan je adviseren over de haalbaarheid van je verzoek, en de inhoud van je brief aan de examencommissie. Kijk voor meer informatie en de procedure op:

Voor PSY: http://www.utwente.nl/psy/onderwijsorganisatie/ex.doc/

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding, de inhoud van het onderwijsprogramma, de ontwikkeling van nieuwe vakken, de kwaliteitszorg, de externe contacten en dergelijke. Hij wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het Onderwijs Service Centrum Gedragswetenschappen, zoals de onderwijscoördinator. Bij ernstige klachten over het onderwijs of de organisatie daarvan of bij wensen voor aanpassing kun je naar de opleidingsdirecteur gaan, maar het is raadzaam om eerst met je klacht naar de studievereniging of de onderwijscoördinator van je opleiding te gaan.

Vertrouwenspersoon

Tijdens je verblijf aan de UT kun je te maken krijgen met een probleemsituatie, waarover je liever niet praat met iemand van de eigen opleiding of faculteit, of een medestudent, maar wel met een onafhankelijk iemand van buiten de faculteit of eigen kring. Dan kun je terecht bij een studentendecaan. Meestal gaat het om situaties in de relatie student-docent of student-opleiding.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedragingen van een docent/functionaris of een medestudent, het wonen/leven op de campus, persoonlijke of financiële problemen, het niet meer happy voelen in de studie, onenigheid over een tentamencijfer, de interpretatie van het onderwijs- en examenreglement, (vermeende) onrechtvaardige behandeling enz.

De studentendecaan is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover anderen, zoals docenten en universitaire instanties.

De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag is onafhankelijk en geniet daarin bescherming van de zijde van de werkgever en fungeert als klankbord en tussenpersoon. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag treedt nadrukkelijk niet op als scheidsrechter en neemt zelf geen beslissingen. Wel kan, al dan niet met behulp van derden, deze persoon adviezen uitbrengen of bemiddelen tussen partijen. De anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

Zie voor meer informatie en de vertrouwenspersonen:

http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/begeleiding/vertrouwenspersoon/

Klachtenloket UT

Per 1 april 2011 heeft de UT een zgn. Klachtenloket ingericht voor studenten. Hier kun je terecht met een formele klacht, beroep of bezwaar.

Het gaat hier om kwesties in de relatie onderwijs – student (dus niet om defecte koffiemachines of toegangspasjes, etc.), denk aan:

·

klachten over de manier waarop de UT of een medewerker of (bestuurs)orgaan zich bij een bepaalde gelegenheid heeft gedragen (zie de Klachtenregeling UT);

·

bezwaren tegen beschikkingen van bestuursorganen van de UT (bijv. een beschikking van een besluit van het College van Bestuur waarin een bedrag voor afstudeersteun wordt toegekend waar de student het niet mee eens is);

·

bezwaren tegen besluiten door of namens het College van Bestuur genomen in het kader van de Inschrijvingsregeling UT;

·

beslissingen van de Examencommissie en examinatoren, waarmee de student het niet eens is.

Zie voor meer informatie en de procedure: http://www.utwente.nl/so/studentservices/klachtenloket/klachtenloket.doc/