Master

Om te mogen beginnen met de masterthese moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

-

een afgeronde WO bachelor Psychologie

-

een afgeronde Bachelor of een afgerond pre-masterprogramma

Als je een eerste afspraak maakt met een docent/begeleider moet je kunnen aantonen dat je aan deze eisen voldoet. Dit kun je doen door het aanmeldformulier om te mogen beginnen met de masterthese in te vullen en te laten ondertekenen door BOZ (Aanmeldformulier Start Masterthese).

Zonder dit ondertekende formulier kun je niet beginnen met de masterthese en

mag je begeleider je niet begeleiden.

Je kunt dit formulier vinden op de psychologie website onder formulieren.

Beroepsethiek

Een onderdeel van de masterthese is de module beroepsethiek. In de praktijk werkzame NIP-psychologen zijn in hun beroepsuitoefening gehouden te werken volgens de regels van de door het NIP opgestelde Beroepsethische Code en volgens de Algemene Standaard Testgebruik. Binnen de module worden de studenten praktijkcasussen voorgelegd, waarbij psychologen de bestaande regels hebben geschonden. Hiertoe zal geput worden uit de jurisprudentie van het College van Toezicht van het NIP. Na verwerving van basale kennis over beroepsethiek, zullen studenten op basis van die kennis moeten beoordelen in welk opzicht de betreffende psycholoog gefaald heeft en aangeven hoe zij zelf meer ethisch verantwoord te werk zouden gaan.

Deze module beroepsethiek wordt twee maal per jaar aangeboden. We raden je aan dit verplichte onderdeel van de master af te ronden aan de beginfase van je masterthese. De module beroepsethiek staat vermeld op het collegerooster. Mocht je dit onderdeel al hebben afgerond in je bachelor psychologie aan de UT, dan hoef je dit onderdeel niet meer te volgen in je master.