Beoordeling van je these

De afstudeerthese wordt beoordeeld op inhoud, proces, vorm en presentatie. Wetenschappelijke degelijkheid en praktische relevantie vormen de inhoudelijke toetsstenen. Dit betekent dat de afstudeerthese wordt beoordeeld op de kwaliteit van een probleemaanpak: heldere probleemstelling, doelgerichte werkwijze, verantwoording van werkwijze, wijze van dataverzameling, -verwerking en -analyse, gebruik van literatuur, controleerbaarheid van bevindingen staan centraal. Puntsgewijs vindt de beoordeling plaats op basis van de volgende punten (deze zijn vergelijkbaar met de punten uit de Gids voor de Onderwijsvisitaties van de VSNU (Utrecht, 1995)):

Algemeen

De uitgevoerde opdracht

·

Probleemstelling (Is de probleemstelling van de afstudeerthese duidelijk weergegeven?)

·

De definiëring en consequente toepassing van concepten en kernbegrippen

·

Het gebruik van beschikbare relevante literatuur en theorie voor het onderzoek

·

De gehanteerde procedures

·

Reflectie en conclusies

Verslaglegging

De verslaglegging in het afstudeerverslag

·

De logische en consistente structuur van het verslag

·

Het taalgebruik / de leesbaarheid

·

De vormgeving volgens de afgesproken normen

Het onderzoek

·

De keuze, constructie en verantwoording van de instrumenten

·

De onderzoekstechnische aspecten zoals betrouwbaarheid, validiteit, steekproef, non-respons, generaliseerbaarheid

·

De keuze en uitvoering van de analysemethoden

·

De conclusies van het onderzoek (Volgen de conclusies logisch uit het gepresenteerde materiaal?)

Het functioneren van de student

·

Zelfstandigheid

·

Management van het werk

·

Creativiteit

·

Sociale vaardigheden en samenwerking

De presentatie

·

De inhoud van het betoog

·

De presentatie

·

De beantwoording van de vragen