HomeOrganisatieOver de UTHouse of Integrity

House of Integrity

In het afgelopen jaar is gewerkt aan een integraal integriteitsprogramma, het House of Integrity, voor de UT. Naast wetenschappelijke integriteit gaat dit óók over sociale en zakelijke integriteit. Met dit bericht starten we met de activiteiten in House of Integrity, waarmee we willen bijdragen aan de doelstelling van Shaping2030 om 100% compliance te zijn met de standaarden op het gebied van integriteit en veiligheid.

Eén platform met álle informatie over House of Integrity
Onder de noemer House of Integrity willen we vanaf nu regelmatig berichten, tips, belangrijke wetenswaardigheden et cetera communiceren, om zowel wetenschappelijke - als ondersteunende staf te laten zien wat er binnen de UT aan regelingen zijn op dit gebied. We vinden het belangrijk dat een ieder ervaart dat het op de campus veilig wonen, studeren en werken is. Daar waar dit niet zo wordt ervaren is het van belang dat dit bespreekbaar is en dat de mogelijkheden hiervoor helder, duidelijk en goed vindbaar zijn. Naast dat leidinggevenden hier uiteraard een belangrijke rol in spelen en we via hen een open klimaat voor het bespreken van dilemma’s willen stimuleren, is er één platform beschikbaar waar álle informatie over het House of Integrity te vinden is, variërend van allerlei regelingen tot informatie over vertrouwenspersonen en de ombudspersoon: www.utwente.nl/integriteit.

Wetenschappelijke integriteit: onderzoekscommissies voor toetsing wetenschappelijk onderzoek
Als onderzoeker moet je kunnen werken in een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur. We nemen als UT diverse initiatieven om een werkomgeving te creëren waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en geborgd. Hierbij sluiten we aan bij de sinds oktober 2018 geldende Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Zo vinden we het belangrijk dat er in de opleidingen voor studenten en onderzoekers systematisch aandacht wordt besteed aan de correcte manier van onderzoek doen.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een ethiekbeleid vastgesteld en zijn er vier onderzoekscommissies ingesteld die de ethische beoordeling van onderzoek in de volgende domeinen voor rekening nemen: Natural Sciences & Engineering Sciences, Computer & Information Sciences, Humanities & Social Sciences, Geo-Information Sciences.
Voor complexe zaken en voor kwaliteitsborging is er een universiteit brede commissie.

Eén van de stappen in deze ethische beoordeling is de verantwoordelijkheid van de wetenschapper zelf om via een vragenlijst na te gaan of en bij welke commissie zijn of haar onderzoeksopzet moet worden getoetst. Op termijn willen we deze vragenlijst digitaal toegankelijk maken.

Maatregelen en initiatieven sociale veiligheid bij de Universiteit Twente
In de afgelopen twee jaar zijn er veel regelingen bij de UT geïntroduceerd of geactualiseerd, die moeten bijdragen aan het creëren van een veilige woon-, studeer- en werkomgeving. Denk aan een ‘Gedragscode (on)gewenst gedrag,’ een agressieprotocol  en een meldingssysteem agressie en geweld op het werk. Er zijn richtlijnen opgesteld ter ondersteuning en nazorg van slachtoffers en getuigen van agressie en geweld op het werk, de klokkenluidersregeling wordt op korte termijn weer herzien, er is een code over persoonlijke relaties op de werkvloer opgesteld en het afgelopen jaar is de pilot met de ombudsfunctionaris voor studenten en medewerkers gestart.

Natuurlijk is het opstellen van regelingen alleen niet voldoende voor een veilige woon-, studeer- en werkomgeving. Het bespreekbaar maken van dilemma’s hoort daarbij. Daartoe ondernemen we binnen de UT ook verschillende acties. Zo hebben er sinds 2019 al 600 medewerkers deelgenomen aan de ‘Active bystander training’ en 90 medewerkers aan de Mental Health First Aid (MHFA).  Deze trainingen zijn te vinden via de website van het Centre for training and development.

MindLab
Faculteit BMS heeft een initiatief genomen om een theaterstuk ‘Mindlab’ voor UT’ers te organiseren. Deze gaat in februari dit jaar in première en is onder andere met een subsidie van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) tot stand gekomen. Mindlab is een unieke theatervoorstelling die gaat over leven en werken bij een universiteit. Het is bedoeld ter inspiratie en uitdaging voor alle medewerkers om na te denken en met elkaar te praten over hun worstelingen, verwachtingen en ambities. Meer informatie over de voorstelling is te vinden via utwente.nl/mindlab.

Vervolg activiteiten
Binnen de faculteiten lopen al uiteenlopende initiatieven op het gebied van (wetenschappelijke) integriteit. Daar sluiten we met het House of Integrity op aan. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat er allemaal al beschikbaar is en of er best practices zijn die extra aandacht mogen hebben en eventueel interessant zijn voor andere eenheden binnen de UT.  Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie
Is te vinden via de website: www.utwente.nl/integriteit. Bij vragen of opmerkingen stuur een mail naar integrity@utwente.nl.