HomeOrganisatieOver de UTUniversiteit Twente start met pilot ombudsfunctionaris

Universiteit Twente start met pilot ombudsfunctionaris

Universiteit Twente (UT) start komende maanden met een pilot ombudsfunctionaris voor personeel en studenten. De pilot maakt deel uit van een breder palet aan maatregelen en nog in te voeren of aan te passen regelingen gericht op een veilig werk- en studieklimaat op de universiteit.  De benoeming van een ombudsfunctionaris is ook één van de afspraken die gemaakt is tussen vakbonden en werkgevers, waarbij is overeengekomen dat bij minimaal drie universiteiten een pilot ombudsman plaatsvindt.

De ombudsfunctionaris is een aanvullende rol op de al bestaande vertrouwenspersonen, klachtencommissie en studentpsychologen, studieadviseurs en de studentendecaan. Het gaat hier om een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner voor zowel medewerkers als studenten. De ombudsfunctionaris kan naast het geven van gevraagd en ongevraagd advies ook zorgen voor bemiddeling bij conflictsituaties en het behandelen van klachten. Hij of zij heeft tevens de bevoegdheid tot het doen van onderzoek. Daarmee is het echt een aanvulling op het bestaande palet aan mogelijkheden waar medewerkers of studenten naartoe kunnen met meldingen of vragen en regelingen die we binnen de UT kennen. Men kan terecht bij de ombudsfunctionaris met een diversiteit aan vragen of meldingen die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenst gedrag, klachtbehandeling, aanstelling, functioneren/beoordelen, werkdruk, ontslag, re-integratie en herplaatsing.

De pilot duurt twee jaar. De werving voor een functionaris is inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat de ombudsfunctionaris vanaf 1 juli dit jaar met de functie begint. In december 2019 volgt een tussentijdse evaluatie en in oktober 2020 vindt een eindevaluatie van de pilot plaats.

Andere universiteiten die ook een dergelijke pilot starten zijn TUDelft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Maastricht University.

Meer informatie over de profiel en regeling omtrent de ombudsfunctionaris zijn op de integriteitswebsite te vinden: utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/pilot-ombudsfunctionaris

Overige ontwikkelingen gericht op een veilig werk- en studieklimaat


Naast de inzet van de ombudsfunctionaris, zijn er de afgelopen periode diverse nieuwe regelingen binnen de UT ontwikkeld, gericht op een veilig werk- en studieklimaat. Deze zijn gebundeld op één website terug te vinden: www.utwente.nl/integriteit 

Nieuw op deze site zijn onder andere het studentenstatuut dat afgelopen jaar is ondertekend, het ‘protocol ondersteuning en nazorg voor medewerkers en studenten,’ het ‘agressie protocol voor medewerkers’ en de ‘regeling relaties op de werkvloer.’

Welzijnsonderzoek

De afgelopen maanden is een welzijnsonderzoek verricht onder UT medewerkers. De resultaten laten zien dat medewerkers betrokken zijn bij hun werk en toegewijd aan de organisatie. Tegelijkertijd blijkt dat de werkdruk de afgelopen vier jaar is toegenomen en dat steeds meer UT werknemers een te hoge werkbelasting ervaren. De balans tussen werkbetrokkenheid en werkdruk blijkt fragiel en vraagt serieus aandacht van bestuur en management van de UT. Onder andere om die reden besluit het College dan ook om mee te doen met de pilot voor een ombudsfunctionaris, aandacht te schenken aan het onlangs gepubliceerde rapport over een gezonde praktijk in het Nederlandse promotiestelsel en krijgt de uitvoering van het plan van aanpak werkdruk gestalte.