Alumniwebsite Universiteit Twente - Alumninetwerk UTwente

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Alumnivereniging-spotlight:


Ingenieurs voor Verduurzaming:

“Laten we als studenten en alumni elkaar versterken”

Door Arno Wentink, Voorzitter PRINCIPIA

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door de snelle veranderingen in de wijze waarop bedrijven en organisaties werken. De benodigde kennis en kunde bij medewerkers verandert daarom enorm. Binnen bedrijven is hierdoor bredere kennis beschikbaar en inzetbaar, waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Het uitwisselen van kennis van vroeger en van nu is daarom een belangrijke factor om op nieuwe activiteiten en kansen proactief in te kunnen spelen. Laten we daarom de communicatie tussen studenten alumnus versterken.

1. Kern van onze toekomst

We willen graag een perspectiefvolle en duurzame toekomst creëren, voor onszelf en onze kinderen. Dit is alleen te bereiken als een duurzaam evenwicht wordt bereikt tussen mens. dier en natuur. Daarbij komt de technicus in het spel, mensen die hebben geleerd een oplossing te vinden op basis van een objectieve analyse. Op dit moment worden beslissingen bij bedrijven en overheden vaak gebaseerd op kosten en opbrengsten op korte termijn. Snel geld verdienen lijkt op dit moment de hoofdzaak en niet het streven naar een duurzame toekomst. Alumni en studenten kunnen via samenwerking met elkaar een belangrijke en nuttige bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzamere maatschappij.

2. Duurzaamheid modelleren

De weg naar een duurzaam evenwicht vraagt om een model om duurzaamheid in beeld te brengen. Het model dat op dit moment veel gebruikt wordt is het evenwicht zoeken tussen PEOPLE. PLANET en PROFIT.

De "waarde- van de deelaspecten in bovenstaand model voor duurzaam zal beter en zo objectief mogeli.lk in beeld moeten worden gebracht. Technisch opgeleide mensen kunnen hier een cruciale rol bij spelen. omdat zij beter kunnen analyseren dan mensen voor wie financiën hoofdzaak zijn en zij over het algemeen het eigen belang niet tot hoofdzaak maken.

3. Versterking duurzaam beleid

De weg naar duurzaamheid heeft een cruciale processtap. Onze energievoorziening dient milieuvriendelijk te worden gemaakt (dus géén CO2 uitstoot). Dit is het beste mogelijk door de energie van de zon zo direct mogelijk te benutten. Via zonnecellen op daken van huizen en gebouwen kunnen we vrijwel volledig voorzien in onze energiebehoefte. Sterke verbetering van zonnecellen zal leiden tot een aanmerkelijke rendementsverbetering tot wel 35%, waardoor we circa 7% van het aardoppervlak nodig hebben om in al onze energiebehoefte te voorzien. We hebben als UT-studenten en alumni relatief veel kennis van nanotechnologie en hebben de mogelijkheden om deze kennis te vertalen naar goede zonnecellen.

Verschillende alumni zijn hier al actief mee bezig. We hebben zelfs een theorie ontwikkeld om onze totale energiebehoefte in Nederland beschik baar te maken via gebruik van het beschikbare zonlicht. Met de huidige technologie hebben we daarvoor ongeveer 14%van ons oppervlak nodig. dus via gebouwen en huizen is het voor het overgrote deel te realiseren. Het overschot van energie wordt opgeslagen als waterstof, waarmee ook auto's kunnen worden aangedreven. Hier is Isaac Newton al actief mee bezig door deelname aan de Shell EcoMarathon!

Profit Planet People Person

Zonne-energie en opslag zijn belangrijke aandachtspunten van de alumniwerkgroep Duurzaam Oost van Principia. Dit heeft geresulteerd in een model om de energiebehoefte in Nederland volledig zelf op te wekken en de extra opbrengsten op te slaan in een hanteerbare energievorm. te weten waterstof. Dit is geschematiseerd in onderstaande afbeelding.


4. Hoe verder met elkaar?

Het streven naar duurzaam vraagt om zeer veel inzet van kennis en kunde. Deze kennis en kunde proberen we als PRINCIPIA samen met Isaac Newton en de UT verder te ontwikkelen. De kernactiviteiten daarvoor zijn:

  • Via de UT ontwikkelen van betere zonnecellen, betere energieopslag en optimaal onderhoud.
  • Het inzichtelijk maken van de voordelen van duurzaamheid om ontwikkelingen op dit gebied aantrekkelijker te maken voor beleidsmakers.
  • Kennis en expertise uitwisselen met elkaar via gastcolleges door alumni masterclasses en meeloopdagen bij alumni.
  • Bijdragen van PRINCIPIA aan sponsor- en promotieacties.
  • Elkaar beter leren kennen door netwerkborrels.
  • Via deze acties willen we het contact van alumni met de UT versterken.

Met vriendelijke groeten van PRINCIPIA,

Arno Wentink, gepensioneerd, actief in werkgroepen en voorzitter.

 

MEER OVER PRINCIPIA:

Wie is Principia?

Alumnivereniging Principia is ontstaan vanuit de behoefte van werktuigbouwkundige ingenieurs om na hun studie aan de Universiteit Twente contact te houden met hun medeafgestudeerden  en met de faculteit Werktuigbouwkunde.

Wat wil Principia?

 Principia wil de belangen dienen van alle werktuigbouwkundige alumni, van pas afgestudeerden tot zij die kunnen  bogen op een zeer ruime ervaring. De vereniging wil een platform bieden voor onder meer het uitwisselen van ervaringen, voor het geven van en verzoeken tot advies, voor het bieden van stageplaatsen voor studenten werktuigbouwkunde en het onderhouden en stimuleren van bedrijfscontacten. Principia kent in dit kader de volgende activiteiten:

 “Senior Expert Support”

Het project “Senior Expert Support” is bedoeld voor alumni met ruime kennis en ervaring in het bedrijfsleven, de overheid en de semioverheid. Projectmatig worden ondernemingen en andere partijen in de gelegenheid gesteld van hun expertise gebruik te maken.

“Meeloopdagen”

In samenwerking met de studievereniging Isaac Newton biedt Principia met het project “Meeloopdagen” studenten werktuigbouwkunde in hun afstudeerfase de mogelijkheid  een dag mee te lopen in de werkomgeving van een alumnus.

Borrel

Voor het bevorderen van de onderlinge contacten en het uitwisselen van ervaringen wordt met enige regelmaat een borrel georganiseerd, meestal in combinatie met een themabijeenkomst.

Sponsoring en advisering

Principia ondersteunt  als sponsor of adviseur diverse projecten in de onderwijssfeer, waaronder dit nieuwe project van Isaac Newton voor deelname aan de Shell Eco-marathon. Naast financiële ondersteuning verleent Principia ondersteuning in de vorm van gastcolleges voor de deelnemende studenten door alumni.

Wilt u meer weten over Principia kijk dan op onze website http://www.principia.utwente.nl of neem contact op per email: principia@ctw.utwente.nl