vergadering 244 (17-12-2009)

UT-logo

OPUT nr. 09/5

CONCEPTVERSLAG

van de 244e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

Donderdag 17 december 2009 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. S.P. Boekholt (notulen)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ’t End

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Dhr. F. Houweling

Mw. A. Scholz

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

Afwezig

ABVAKABO Dhr. M. Schuurman

CNV-PZ Dhr. H. Strootman

AC/FBZ Mw. B. Sprokholt

VAWO Mw. B. Waayenberg

1. Opening & Mededelingen

De heer Flierman opent de vergadering en heet eenieder welkom.

Mededelingen OPUT: de heer Klapwijk introduceert Andrea Scholz, nieuw plv. OPUT lid. De adviseurs zijn niet aanwezig.

2. Conceptverslag 243ste vergadering

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

Actiepunt 3: ‘Voorstel verlofregeling’ actie door het OPUT: kan van de actiepuntenlijst worden afgevoerd.

3. Regeling Disciplinaire Maatregelen

De regeling ligt ter vaststelling voor.

In de huidige regeling is de bevoegdheid tot het opleggen van een disciplinaire maatregel bij de beheerder neergelegd. Wat betreft het opleggen van de disciplinaire maatregel ontslag is het College bevoegd. Het College is van mening dat in het belang van de rechtsgelijkheid de bevoegdheid tot het opleggen van een disciplinaire maatregel in alle gevallen bij het College wordt neergelegd.

Over de interpretatie van ‘een disciplinaire maatregel’ is men het niet eens geworden in het technisch overleg. Het OPUT stelt voor de invulling van ‘een disciplinaire maatregel’ over te laten aan het College. Ook is eerder al afgesproken het 1e gedeelte van art. 4.6 weg te laten.

Het OPUT stelt voor de huidige tekst van art. 3.2 te vervangen door de tekst van lid 1 van art. 6.12 van de CAO, waarin ‘werkgever’ wordt vervangen door ‘College van Bestuur’.

Artikel 3.2 luidt dan als volgt: Het College van Bestuur kan aan de werknemer die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt een disciplinaire maatregel opleggen welke in verhouding staat tot het plichtsverzuim.

Met deze wijzingen stemt het OPUT in met de regeling.

4. Bespreking arbeidsvoorwaardengelden 2010 & Beleid inzake reserve arbeidsvoorwaardengelden

In 2008 is in het lokaal overleg de meerjarenbegroting van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden vastgesteld. Afgesproken is dat overschrijdingen van het jaarlijks budget ten laste worden gebracht van de reserve arbeidsvoorwaardengelden. Flierman wil opnieuw overleg voeren over deze gemaakte afspraken en de besteding van de reguliere arbeidsvoorwaardengelden nu de UT op een negatief resultaat afstevent. Er ligt inmiddels

een nieuw begrotingsvoorstel arbeidsvoorwaarden.

Het OPUT is zich ook bewust van de zware tijden en zal haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het OPUT is dan ook bereid middelen om te buigen mits ze ten goede komen aan behoud van werkgelegenheid.

Flierman merkt op dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de reserves en de vaste jaarlijkse budgetten. Het is niet meer mogelijk de reserves in te zetten. Bovendien wordt voorgesteld de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden in 2010 terug te brengen van K€ 2210 naar K€ 2000. Dat kan ook omdat de gelden door OC&W niet (langer) geoormerkt zijn.

De teruggang is te realiseren door o.m. het stopzetten van de keuzebonus en de internetvergoeding. Hierop wordt de vergadering op verzoek van de bonden geschorst.

Na schorsing melden de bonden dat zij het standpunt innemen dat de arbeidsvoorwaarden- gelden geoormerkt zijn. Het OPUT is dan ook van mening dat nu geen overhaaste standpunten kunnen worden ingenomen rond de besteding van de reserves noch rond het jaarlijks budget. Dat budget van K€ 2210 willen de bonden voorshands handhaven.

Aansluitend wordt de vergadering opnieuw geschorst.

Na de tweede schorsing wordt besloten dat het CvB de bonden schriftelijk onderbouwd informeert over het niet (langer) geoormerkt zijn van de arbeidsvoorwaardengelden. In de loop van januari wordt tevens een extra technisch overleg en een bestuurlijk overleg gepland om de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden en de bestemming van de reserves definitief te bespreken. Hierdoor het keuzemodel arbeidsvoorwaarden 2010 in januari nog niet kan worden opengesteld.

Er ligt ook nog een verzoek aan het OPUT om 3 personen die momenteel bij het FB werkzaam zijn op basis van de WIW subsidie bij de universiteit aan het werk te houden. Dit punt wordt in een technisch overleg nader besproken.

5.

W.v.t.t.k. + rondvraag

* Het OPUT heeft nog geen informatie over de vacaturestop per 16 november jl. ontvangen. Toegelicht wordt dat de financiële problematiek en de groei bij met name het OBP de reden is van de vacaturestop. De informatie zal worden toegestuurd.

* Het OPUT stelt voor dat de gedragscode email- en internetregeling voor studenten in de UR wordt afgehandeld mits er een evaluatie over 2 jaar plaatsvindt. Het medewerkersdeel is aan het OPUT ter vaststelling. Flierman gaat hiermee akkoord.

* De 30% regeling wordt in het keuzemodel ingepast. Het College heeft hiermee ingestemd. Als een medewerker kiest voor de 30% regeling dan ziet hij tevens af van alle andere faciliteiten. De criteria liggen vast bij de belastingdienst. De regeling zal ter informatie naar het OPUT worden gezonden.

* Het OPUT vraagt naar de uitkomst + het plan van aanpak van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Begin januari wordt de uitkomst in het College besproken daarna zal deze aan het OPUT beschikbaar worden gesteld.

Om 12.30 uur wordt de vergadering gesloten.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

30% regeling

PA&O

z.s.m.

2.

Uitkomst + plan van aanpak MTWO

PA&O

januari