extra vergadering over Sociaal Plan UT-catering (26-06-2008)

CONCEPT VERSLAG

Overleg tussen CvB en OPUT op donderdag 26 juni 2008, 10.00 uur, BV 100.

Aanwezig:

CvB: Anne Flierman

PA&O: Rinus van Doorn

OPUT: Rob Klapwijk (voorzitter), Jörgen Svensson (lid)

OPUT-Adviseurs: Hans Strootman (CNV-Publieke Zaak); Brigitte Sprokholt (AC-HOP); Lex Veldhuizen (AbvakaboFNV)

Notulist: Marianne Scholten (coördinator OPUT)

Doel van de bijeenkomst: komen tot een onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan UT-Catering.

Anne heeft 2 opmerkingen bij de Nieuwe Uitgangspunten:

1. Ad 2.: “voor de contractsperiode” betekent: voor onbepaalde tijd. In de praktijk komt het er op neer dat

als het contract met Sodexo afloopt (duur 8 jaar, met een optie voor verlenging van 2 jaar) en niet wordt verlengd de mensen in dienst van de UT blijven.

Ook als aansluitend een nieuwe contractant de catering gaat verzorgen (of de catering wordt door de UT weer in eigen beheer genomen) , blijven deze mensen in dienst van de UT.

2. Ad 2: De middengroep die in dienst blijft van de UT en gedetacheerd wordt blijft in dienst onder dezelfde voorwaarden als nu. D.w.z. dat de functie en het aantal uren bevroren is. Als een medewerker nog niet aan het maximum van zijn / haar schaal is doorloopt deze medewerker verder zijn / haar schaal tot het maximum.

Als een medewerker meer uren zou willen werken, dan is dat alleen mogelijk als de medewerker geheel overgaat naar Sodexo. De medewerker ontvangt dan naar rato de bedragen uit het Sociaal Plan.

Vraag OPUT:

Sociaal Plan Ad 1.1.: Moeten medewerkers die FPU gerechtigd zijn, gebruik maken van de FPU / FPU-suppletieregeling?

Antwoord Anne: De groep die gebruik kàn maken, doet dat. De afspraken met deze medewerkers zijn al gemaakt en wel per 1 juli 2008.

Vraag OPUT:

Sommige medewerkers hebben al een concept-contract met Sodexo getekend. OPUT gaat ervan uit dat ook deze medewerkers recht hebben op de vergoedingen in het nieuwe Sociaal Plan.

Antwoord Anne: De nieuwe regels gelden inderdaad ook voor die mensen die al getekend hebben. Als deze medewerkers tot de middengroep behoren en toch liever in dienst van de UT blijven en gedetacheerd worden, dan kan dat ook. Zij moeten dit zelf aangeven.

Overigens geldt voor deze medewerkers dat PA&O-Centraal aanspreekpunt is, waar ze met vragen terecht kunnen. PA&O heeft contact met decentrale P-adviseur.

Vraag OPUT:

Er is een overgangsperiode van 1 juli tot 1 oktober 2008. Hoe zal worden omgegaan met al gemaakte afspraken, zoals bijvoorbeeld vakantie-verlof?

Antwoord Anne: Gemaakte afspraken blijven gelden.

Vraag OPUT:

Er is een groep die overgaat naar de cateraar. OPUT wil graag dat deze medewerkers gezien worden als interne kandidaat bij vacatures op de UT, gedurende de 8 jaar contractperiode.

Antwoord Anne: akkoord. Dit zal worden opgenomen in het sociaal plan.

Vraag OPUT:

Worden de bedragen die onder paragraaf 3 Overname Personeel genoemd worden naar rato uitgekeerd aan spijtoptanten?

Antwoord Anne: Deze bedragen worden naar rato uitgekeerd.

Vraag OPUT:

Wat betekent de zinsnede “in samenspraak met de contractpartij” onder punt 3.4?

Antwoord Anne: Het bepalen van de afkoopsom hangt samen met het salaris dat de medewerker in dienst van Sodexo gaat verdienen. Er is dus overleg met Sodexo noodzakelijk.

Onderhandelaarsakkoord.

Anne en OPUT constateren dat er een onderhandelaarsakkoord is.

Anne moet op 30 juni nog met andere leden van CvB overleggen. Dit gebeurt maandag a.s.

De vakbonden in het OPUT zullen het akkoord met positief advies voorleggen aan de leden.

Het College heeft er belang bij om bij voorkeur vrijdagmiddag van de vakbonden bericht te ontvangen, eventueel uiterlijk maandag 09.00 uur zodat zij die per 1 juli gebruik maken van FPU nog tijdig kunnen worden geïnformeerd.

Het OPUT meldt dat vrijdagmiddag 14.30 uur er een informatiebijeenkomst voor alle medewerkers van de UT-Catering is gepland. De vakbonden kunnen zich echter voorstellen dat de leden gedurende het weekend willen nadenken over de consequenties van het onderhandelaarsakkoord en willen de leden niet onder druk zetten. Men kan zich echter ook voorstellen dat het College i.v.m. de verdere uitvoering van de plannen nu zo spoedig mogelijk uitsluitsel wil hebben.

N.B. aan de nieuwe uitgangspunten wordt punt 5 toegevoegd. Het gaat om medewerkers die overgaan naar de cateraar en gedurende de contractperiode interne kandidaat zijn voor vacatures.

Evaluatie:

Anne wil op termijn met het OPUT het proces van totstandkoming van het akkoord evalueren. OPUT en Anne zijn het met elkaar eens dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient.