Vergadering 260 (15-11-2012)

logo Universiteit Twente

Datum: 20 december 2012

Kenmerk: 399.327/HR

Kort verslag van de 260ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 15 november 2012 in Spiegel 440

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR)

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris)

ABVAKABO Dhr. dr. K. Poortema (lid)

Dhr. R.F. van ’t End (lid)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid)

Dhr. S. Harkema (waarnemend adviseur)

AC-FBZ Mw. D. van der Vegte-Morsink

Mw. M. Scholten, coördinator OPUT

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

Dhr. Van Ast (KvA) opent de vergadering om 14.30 uur.

Aan de agenda worden twee onderwerpen toegevoegd, te weten:

-

stand van zaken reorganisatie Route 14+ (extra agendapunt 10);

-

eigen bijdrage sport en cultuur (dit punt wordt bij agendapunt 4 behandeld).

Mededelingen CvB

KvA heeft de volgende mededelingen:

-

Onderwijsvernieuwing

De URaad heeft ingestemd met het voorstel tot clusterindeling.

-

Internationaliseringskolom

Het OPUT is schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot herinrichting van de Internationaliseringskolom.

-

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een nieuw lid, te weten Mw. Drs. C.I.J.M. Ross – van Dorp.

-

Operational Audit

Het CvB heeft de URaad bericht vast te houden aan zijn standpunt dat geen sprake is van een reorganisatie in de zin van artikel 9.1 CAO NU.

-

Extra Lokaal Overleg in januari 2013

De voorlopige datum is 22 januari 2013, maar dit staat nog niet vast.

Mededelingen OPUT

Dhr. Klapwijk (RK) heeft de volgende mededelingen:

-

Mevrouw B. Sprokholt en dhr. A. Chariffi hebben zich afgemeld;

-

Het OPUT heeft, namens het Lokaal Overleg, een attentie aan Martin van Gessel gezonden.

2.

Conceptverslag van de 258ste LO-vergadering van 27 september 2012, incl. actiepuntenlijst

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

De volgende actiepunten bij het verslag van het 258e Lokaal Overleg zijn nog niet afgehandeld en blijven staan als actiepunt:

Actiepunt 1 (voortgang employability; OPUT op de hoogte houden): komt op de eerstvolgende TO-agenda;

Actiepunt 6 (UT-brede plan van aanpak MO ter informatie naar OPUT): het plan van aanpak moet nog worden vastgesteld door het CvB, daarna zal het naar de URaad en het OPUT worden gezonden;

Actiepunt 7 (projectevaluaties op de HR-website plaatsen): komt op de eerstvolgende TO-agenda;

Actiepunt 8 (o.a. voorstel reserve AVWG): in een volgend LO zal dit worden behandeld.

3.

Conceptverslag van de 259e LO-vergadering van 6 november 2012, incl. actiepuntenlijst

Het verslag wordt vastgesteld, met de volgende wijzigingen:

·

Dhr. ir. J. de Goeijen is geen lid meer van het OPUT en was niet bij de LO-vergadering van 6 november

2012 aanwezig;

·

Pagina 3, agendapunt 5: “Tegemoetkoming financiële problemen FB/beveiliging” wordt, ter verduidelijking, gewijzigd in “Employability fysieke functies beveiliging: de afdeling Beveiliging”.

Naar aanleiding van agendapunt 3 vraagt het OPUT naar de gewijzigde Plaatsingsprocedure reorganisatie ICTS 2.0. Deze zal volgende week aan het OPUT worden toegezonden.

De volgende actiepunten bij het verslag van het 259e Lokaal Overleg zijn nog niet afgehandeld en blijven staan als actiepunt:

Actiepunt 1 (uitwerking Toetsingscommissie Plaatsingsprocedure ICT-S): wordt op korte termijn aan het OPUT gezonden;

Actiepunt 2 (werkgroep AVWG): de werkgroep moet nog gevormd worden.

4. Informatie ten behoeve van de begroting AVWG voor 2013

Mw. Spit (MS) geeft aan dat 2013 een overgangsjaar zal zijn. HR heeft de bestedingsdoelen benoemd, waarvan HR denkt dat die moeten doorlopen naar 2013, dan wel die doorlopende verplichtingen naar 2013 met zich meebrengen. Verder zijn een aantal posten benoemd waarvan gezamenlijk besloten moet worden of deze bestedingsdoelen blijven of niet.

RK: het OPUT heeft het overzicht nog niet inhoudelijk kunnen bespreken in een delegatieoverleg.

Afgesproken wordt dat het overzicht in de werkgroep AVWG te bespreken.

Eigen bijdrage sport en cultuur

Voorgesteld wordt om de eigen bijdrage voor sport en cultuur, die in 2012 uit de AVWG is gefinancierd, tot de zomer 2013 uit de AVWG te financieren. Het betreft een bedrag van circa k€ 40. Het OPUT wordt verzocht zich over dit voorstel bij voorrang uit te laten. Het OPUT koppelt zijn standpunt na het delegatieoverleg van eind november/begin december terug.

5. Sociaal Statuut

Het CvB heeft de wens een sociaal statuut (doorlopend sociaal plan) af te spreken. Per reorganisatie of organisatiewijziging kan dan worden bepaalt of het sociaal statuut van toepassing is of dat er nog aanvullende afspraken nodig zijn. Het is de wens om de nieuwe CAO daarbij zoveel mogelijk te betrekken.

Het OPUT reageert als volgt op de notitie Contouren Sociaal Statuut Universiteit Twente:

-

Uitgangspunten die voor het OPUT van belang zijn:

o

Werknemers moeten gelijk behandeld worden in overeenkomstige situaties;

o

Het Sociaal Statuut moet voor iedere werknemer van de UT gelden wiens functie wordt opgeheven dan wel die boventallig is;

o

Met ontslag bedreigde werknemers hebben recht op een herplaatsingsonderzoek, waarin serieuze inspanning wordt geleverd om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

-

Vragen naar aanleiding van de notitie:

o

OPUT: Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen reorganisatie en organisatiewijziging?

KvA: dit houdt verband met de ontslagbeschermingstermijn, die enkel in geval van een reorganisatie van toepassing is.

OPUT: in beide situaties moet gelijk gehandeld worden.

KvA: dat is een punt van discussie, dat gaat nadrukkelijk boven de CAO-verplichtingen.

OPUT: bij herplaatsing moet het onderscheid in ieder geval niet worden gemaakt. De herplaatsingsduur kan afhankelijk gesteld worden van dienstjaren en/of leeftijd. Het herplaatsingsonderzoek mag niet gefrustreerd worden door de korte ontslagbeschermingstermijn van 3 maanden.

o

KvA: heeft het OPUT aanvullingen op de lijst met faciliteiten als opgenomen in de notitie?

OPUT: nee, de lijst is redelijk compleet. Wel moet de herplaatsing stevig worden neergezet, de herplaatsingsprocedure moet onder het Sociaal Statuut vallen. Voorts moet er in worden opgenomen dat, indien er sprake is van een passende functie, er een plaatsing moet plaatsvinden (dat is nu te vrijblijvend geregeld volgens het OPUT). Voorts moet een bepaling worden opgenomen over herplaatsingsinspanningen voor werknemers met een aanstelling voor bepaalde tijd, o.a. dat de herplaatsingsinspanningen duren tot de het einde van de aanstelling.

KvA: de intentie is om het Sociaal Statuut van toepassing te verklaren op werknemers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. De verplichting tot herplaatsingsinspanningen voor werknemers met een aanstelling voor bepaalde tijd volgt uit de CAO.

OPUT: het OPUT vraagt zich af of dit in de praktijk wel gebeurt. Per reorganisatie zal moeten worden bekeken of er een Sociaal Plan in aanvulling op het Sociaal Statuut moet worden afgesproken. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een andersoortige organisatiewijziging, zoals bijvoorbeeld outsourcing.

Afgesproken wordt dat HR een uitgewerkt concept Sociaal Statuut aanlevert, waarbij, indien mogelijk, de nieuwe CAO wordt betrokken. Dit wordt de basis voor de vervolgdiscussie.

6. Heroverweging medezeggenschapsstructuur (n.a.v. conferentie 19 september 2012)

SoFoKles organiseert een landelijk overleg voor leden van het Lokaal Overleg op 27 november a.s.

Afgesproken wordt dat er een informele bijeenkomst wordt gepland voor CvB (KvA), HR en OPUT om de samenwerking te bespreken.

7. Advies Tripartite Commissie inzake prof. M. Junger

Het Lokaal Overleg besluit het advies van de tripartite commissie inzake prof. M. Junger goed te keuren (ter beschikking stelling van een eenmalig bedrag van 150.000 euro voor de volledige projectperiode ten behoeve van de herplaatsing van mw. Junger in de IEBES groep van prof. Van Hillegersberg), met dien verstande dat deze financiële bijdrage bedoeld is als ruimte (tijd) voorde verdere uitbouw van de projectportfolio van prof. Junger. Aanvullend op het advies van de tripartite commissie heeft het Lokaal Overleg besloten dat na twee jaar een evaluatie dient plaats te vinden, waarbij zal worden getoetst of het gebruik van de financiële bijdrage conform voormelde bedoeling plaatsvindt.

8. Vergoedingsregeling Dienstreizen

Mw. I. Miessen is aanwezig ten behoeve van dit agendapunt en heeft de brief van 16 oktober 2012 (kenmerk 398.717/HR) over dienstreizen besproken. De verwachting is dat de inkoop van dienstreizen via een externe reisagent tot kostenbesparing zal leiden. De Vergoedingsregeling dienstreizen zal naar verwachting op korte termijn ter instemming aan het OPUT worden voorgelegd.

9.

Jaarcirkel (werkzaamheden ingeroosterd in de zomervakantie) (door OPUT)

KvA: de URaad heeft de jaarcyclus goedgekeurd. Hoofdreden voor de jaarcyclus van 2013 is het bindend studieadvies. De Universiteit Twente wil studenten optimale mogelijkheden geven om targets te halen. In de CAO is niet opgenomen dat een werknemer recht heeft op aansluitend drie weken vakantie. In de praktijk is dit meestal wel mogelijk. De Universiteit Twente geeft 40 weken onderwijs van de 52. Voorts is doorgaans meer dan 1 docent betrokken, zodat de verwachting is dat problemen in goed onderling overleg kunnen worden opgelost binnen het team, in overleg met de decaan. Er is dus niet per definitie sprake van een probleem.

OPUT: de jaarcyclus had ook in het Lokaal Overleg besproken moeten worden.

KvA: dat is maar zeer de vraag. Het is niet in strijd met de CAO. In de UT-Verlofregeling is opgenomen dat een verlofverzoek wordt ingewilligd, tenzij het organisatiebelang zich hiertegen verzet.

KvA: ik stel voor dat we dit volgen en ervaring opdoen.

OPUT: er zal een meldpunt worden ingericht voor problemen dan wel oplossingen met betrekking tot dit onderwerp.

KvA: we onderkennen dat er een bezwaar is tegen deze jaarcirkel. Of er echt een probleem is, moet nog blijken.

10.

Stavaza reorganisatie Route 14+

Mw. Hooftman:

Herplaatsingscommissie: de herplaatsingscommissie is nog met 3 met ontslag bedreigde medewerkers uit de reorganisatie Route 14+ in gesprek over herplaatsing. Met de overige medewerkers is een oplossing gevonden (buiten of binnen de UT);

Tripartite commissie: 1 aanvraag behandeld;

Bezwaren: van de 11 bezwaarprocedures n.a.v. besluiten in het kader van Route 14+ zijn er op dit moment nog 2 aanhangig;

Voornemen tot ontslag en Toetsingscommissie ex art. 9.15 CAO: 2 werknemers hebben een voornemen tot ontslag ontvangen en voor deze 2 medewerkers is een verzoek aan de Toetsingscommissie gedaan ex artikel 9.15 CAO.

KvA: natuurlijk verloop loopt volgens schema.

11.

Rondvraag & sluiting

OPUT: de AOW-leeftijd schuift op vanaf 2013. Er is op dat moment wellicht nog geen nieuwe cao. Hoe gaat de UT om met de verschuiving van de AOW-leeftijd (ontslag op 65-jarige leeftijd, werknemers die met FPU zijn gegaan, reparatie van ontslagen per 65-jarige leeftijd, indien de CAO met terugwerkende kracht wijzigt), indien de CAO dan nog niet gewijzigd is? Het OPUT wijst er op dat er een afspraak is gemaakt tussen de VSNU en de bonden dat universiteiten daar flexibel mee omgaan (mensen mogen doorwerken tot AOW-leeftijd). De kosten daarvan zouden betaald kunnen worden uit de AVWG-reserves.

HR zal het OPUT informeren over de wijze waarop de Universiteit Twente hiermee omgaat.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Actiepunten van 260e LO

1.

Voortgang employability (OPUT op de hoogte houden) CvB (op agenda TO)

2.

UT-brede plan van aanpak MO aan OPUT zenden ter informatie, zodra dit plan aan de URaad kenbaar is gemaakt CvB

3.

In TO voorstel van OPUT bespreken om projectevaluaties, gefinancierd uit AVWG, op de HR-website te plaatsen CvB

4.

Reactie op voorstel van OPUT over reserve AVWG (bij overschot van max k€200 naar algemene reserve, bij overschot van meer dan k€200 totaal overschot als keuzebonus in keuzemodel) CvB

5.

HR doet een voorstel m.b.t. de uitwerking van samenstelling en taakstelling van de Toetsingscommissie als bedoeld in de Plaatsingsprocedure Medewerkers ICTS 2.0 CvB

6.

In een werkgroep bepalen welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. Nieuwe CAO (indien mogelijk) daarbij betrekken. In januari 2013 op de LO-agenda HR en OPUT gezamenlijk

7.

Terugkoppeling door OPUT aan CvB omtrent voorstel financiering eigen bijdrage sport en cultuur tot zomer 2013 uit de AVWG OPUT

8.

Informele bijeenkomst CvB/HR/OPUT organiseren HR + Marianne Scholten

9.

Inrichten meldpunt problemen/oplossingen jaarcirkel OPUT

10.

OPUT informeren over omgaan met verschuiving AOW-leeftijd (ontslag op 65-jarige leeftijd, FPU-ontslag, reparatie bij nieuwe CAO-bepaling) HR