Vergadering 258 (27-09-2012)

logo Universiteit Twente

Datum: 7 november 2012

Kenmerk: 398.553/LO

Kort verslag

van de 258ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 27 september 2012 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg) (KvA)

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR) (MS)

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (Secretaris) (EH)

ABVAKABO Dhr. dr. K. Poortema (lid) (KP)

Dhr. ing. H.R.L. Bolscher (plv. lid) (HB)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid) (RK)

Dhr. ir. J. de Goeijen (lid) (JG)

Mw. M. Scholten, coördinator OPUT (MaS)

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

KvA opent de vergadering om 13:34 uur.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen OPUT (RK)

·

Martin van Gessel is langdurig afwezig wegens ziekte. Namens het Lokaal Overleg zorgt Marianne Scholten voor een attentie richting Martin.

·

Het OPUT heeft 2 nieuwe leden:

o

Jan de Goeijen (CNV-Publieke Zaak)

o

Deanne van der Vegte-Morsink (FBZ-NU)

Mededelingen CvB (KvA)

·

Onderwijsvernieuwing

Met de URaad is overeenstemming bereikt over de plannen rond onderwijsvernieuwing. Op 26 september 2012 is dit onderwerp uitvoerig besproken in nieuwe URaad (i.v.m. nieuwe studentengeleding). Onderdeel van de plannen is het instellen van de functie van Onderwijsdirecteur met budgetverantwoordelijkheid en heropstelling van een aantal functies, bijv. die van de opleidingsdirecteuren. We beginnen niet met een reorganisatie, maar op enig moment kan wel sprake zijn van een reorganisatie. We willen in september 2013 van start gaan met de nieuwe bacheloropzet, maar de oude stijl loopt nog een aantal jaren door. Wanneer de rechtspositie van medewerkers aan de orde is, zal dit aan de orde worden gesteld.

·

ICTS

Ad interim directeur ICTS, dhr. Van der Drift, heeft in overleg met het CvB gekozen voor heropstelling/herschikking van ICTS, o.a. meer klantgericht en passend op de behoefte. Inmiddels is een vooraanmelding van reorganisatie bij de Dienstraad ICT-S gedaan. De Dienstraad heeft positief geadviseerd. Er komt een voorstel tot reorganisatie.

·

Medewerkersonderzoek (MO)

MS: OPUT en URaad worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van het MO en de vervolgplanning. Op dit moment bevinden we ons in de fase van informeren, t.w. CvB, decanenoverleg, in faculteit en eenheden. In oktober 2012 worden de resultaten van het MO per eenheid besproken. Per eenheid/faculteit worden 2 of 3 actiepunten/aandachtspunten geformuleerd, uiterlijk begin november 2012. Dit vormt de basis voor het UT-brede plan van aanpak naar aanleiding van het MO. Het CvB zal ook een aantal aandachtspunten formuleren. Waarschijnlijk zal het UT-brede plan van aanpak in december 2012 aan de URaad worden verzonden. Op dat moment zal ook het OPUT worden geïnformeerd.

·

CAO-onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de landelijke bonden en de VSNU over de nieuwe CAO NU zijn hervat.

·

Arbeidsvoorwaardengelden (AVWG)

Achtergrond:

Bij brief van 19 juli 2012 (kenmerk 398.005/HR) heeft het CvB besloten om voor 2012 het beschikbare budget van OPUT (AVWG) met k€ 600 naar beneden bij te stellen. Mocht er op grond van deze bijstelling een klein tekort ontstaan dan kan dit afgeboekt worden van de OPUT reserves. Het lopende programma kan doorgang vinden.

Bij brief van 18 september 2012 (kenmerk OPUT/2012/006/MS-RK) heeft het OPUT gereageerd op de brief van 19 juli 2012 van het CvB. Het OPUT gaat niet akkoord met de aangekondigde bezuiniging van k€600 en verwacht dat afspraken die in het verleden zijn gemaakt, worden nagekomen. De AVWG-bedragen zijn nooit geïndexeerd. In de begroting voor 2012 was een budget van k€750 opgenomen voor nieuw beleid. Aangezien die ruimte niet ten volle benut zal worden, kunnen uit dat bedrag diverse voorstellen van het OPUT gefinancierd worden. Het OPUT verwijst naar haar brief van 5 juli 2012 (kenmerk OPUT/2012/005/RK).

Namens het CvB is de Notitie Hernieuwde Afspraken Decentrale Arbeidsvoorwaardengelden 2012 (kenmerk 398.357/LO) opgesteld. Alinea 5 van deze notitie bevat voorstellen voor hernieuwde afspraken over de AVWG.

KvA: voordat de extra korting door OCW bekend was, hebben we de discussie gevoerd over de besteding van de reserve AVWG. Wij zijn echter ingehaald door de realiteit. Zoals bekend is het lopende budget door OCW naar beneden bijgesteld met €2,1 miljoen met onmiddellijke ingang. Het CvB heeft besloten om deze korting niet door te voeren in het primair proces. De korting wordt doorgevoerd in de centrale budgetten en opgevangen door het blokkeren van zaken die nog niet zijn uitgegeven. Het CvB heeft besloten het budget van OPUT (AVWG) voor 2012 met k€600 te korten. Dit bedrag is nog niet belegd in activiteiten. We moeten naar een structurele afspraak over een lager bedrag aan reguliere AVWG. We hebben de laatste jaren moeite om het geld te besteden, de jaarlijkse besteding bedraagt circa 1,7 – 1,9 miljoen euro per jaar. Het is geen vereiste dat de AVWG enkel besteed worden aan onderwerpen buiten de CAO-NU.

RK: De generieke korting van k€600 op de reguliere AVWG is niet akkoord, over dit bedrag wil het OPUT zeggenschap behouden. Het OPUT is wel bereid om te kijken naar oplossingen. Bij brief van 5 juli 2012 (kenmerk OPUT/2012/005/RK) is een voorstel gedaan voor extra besteding van de reserve AVWG. Dit vond inderdaad plaats voordat de extra korting van OCW bekend was. Het OPUT heeft zich nogmaals beraden. Voorstel voor 2012 is om de CAO-Seniorenregeling ten laste van de reguliere AVWG te brengen. Hierbij is voor het OPUT van belang dat de CAO-Seniorenregeling in de toekomst zal aflopen. Wat vrijkomt als de CAO-/en UT-seniorenregelingen zijn afgelopen, kan dan besteed worden aan levensfasegericht personeelsbeleid. Het OPUT wil dat er meer middelen besteed worden aan onderwerpen als vitaliteit/ van werk naar werk/employability/levensfasebeleid.

KvA: verzoek aan MS om (in overleg met Joyce Berger) een voorstel te doen voor besteding van k€600 voor 2012 aan CAO-seniorenregeling en andere CAO-onderwerpen In het extra Lokaal Overleg zal dit worden besproken. Ook wil het CvB in gesprek over een meerjarenplan voor de besteding van AVWG.

RK: met betrekking tot de reserve AVWG is het OPUT ook van mening dat het geen wenselijke zaak is om reserves op te bouwen. Voorstel van het OPUT is om niet bestede AVWG uit het reguliere jaarlijkse budget tot maximaal k€200 in de algemene reserves op te nemen. Verder stelt het OPUT voor dat als er een bedrag van meer dan k€200 overblijft, het gehele overblijvende bedrag als keuzebonus in het Keuzemodel op te nemen. Voorts kunnen afspraken worden gemaakt over de besteding van de huidige reserve AVWG, waarbij deze ook kunnen worden besteed aan CAO-zaken.

KvA: 1st zal het voorstel met betrekking tot de besteding van k€600 nader worden uitgewerkt; dat heeft nu prioriteit boven de discussie over de besteding van de huidige reserve AVWG.

RK: het OPUT onderschrijft het belang van een nieuwe meerjarenafspraak met betrekking tot de reguliere AVWG. Ook wil het OPUT afspraken maken over de jaarlijkse procedure voor projectaanvragen en evaluaties.

MS: wij willen toe naar een nieuwe vijfjarenbegroting, waarbij de bedragen in “grote brokken” verdeeld worden en waarbij verantwoording achteraf wordt afgedragen.

Deze discussie zal worden voortgezet in de extra Lokaal Overleg-vergadering.

2.

Conceptverslag 257e vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst bij het verslag van de 257e Lokaal Overleg-vergadering wordt vastgesteld dat alle actiepunten zijn afgehandeld.

3.

Hernieuwde afspraken Arbeidsvoorwaardengelden

-

Systematiek;

-

Hoogte bedrag

-

Financiering waaruit;

-

Bestedingsdoelen (binnen en/of buiten CAO)

Agendapunt 3 is bij de mededelingen besproken.

4.

Knelpunten in rooster Beveiliging – reden afwijzing & mail OPUT

RK: in aanvulling op de brief van 24 september 2012 van OPUT aan CvB (kenmerk OPUT/2012/007/MS-RK) het volgende. Het OPUT heeft geen inhoudelijke bezwaren met betrekking tot het plan, het OPUT heeft begrip voor het urgente probleem rond de beveiliging. Het OPUT stelt voor het bedrag voor dit project uit de reserve AVWG te financieren. Het voorstel wordt evenwel afgekeurd, indien de financiering zou plaatsvinden uit de reguliere AVWG.

KvA: ik heb toestemming gegeven aan David Korringa om maatregelen te treffen, aangezien dat niet kan wachten. Wellicht kan dit punt in de nieuwe afspraken over de AVWG worden betrokken. Het CvB gaat niet akkoord met financiering van dit project uit de reserves.

5.

Evaluaties projecten AVWG

-

GSW

-

Diversiteit

-

Werkdruk etc.

RK: de cijfers in de evaluatie GSW en Werkdruk etc. wijken af van de jaarcijfers.

MS: tijdige melding van vragen/opmerkingen was de afspraak. Dit is een typische technisch overlegvraag. De cijfers in de evaluaties zijn de correcte cijfers. Een deel van deze misinterpretatie komt door een wisseling van de wacht. Een correctieboeking is niet nodig, aangezien de totaalbedragen juist zijn.

MaS: EH en ik maken afspraken over de toekomstige werkwijze.

RK: inhoudelijk naar aanleiding van de evaluaties:

-

GSW: geen op- of aanmerkingen. Prettig beschreven, herkenbaar, resultaten duidelijk beschreven. Verslag is vastgesteld.

-

Diversiteit: stemt het OPUT positief dat de streefcijfers gehaald gaan worden. Verslag vastgesteld.

-

Werkdruk: de resultaten zijn niet uitgesplitst naar producten/diensten/activiteiten. Ondanks dat het verslag erg summier is, wordt deze wel vastgesteld.

Afgesproken wordt dat deze evaluaties zullen worden gebruikt voor de opzet voor een nieuw format voor evaluatie van AVWG-projecten.

RK: voorstel om evaluaties besteding AVWG openbaar te maken via de website HR?

KvA: geen bezwaar tegen openbaarmaking. MS zal dit in het volgende TO bespreken.

6.

Stand van zaken opzet nieuwe medezeggenschapsstructuur n.a.v. conferentie 19 september 2012

Zowel CvB als OPUT zijn positief over de conferentie. OPUT heeft zich voorgenomen om meer met andere medezeggenschapsorganen samen te werken, het convenant UR/OPUT opnieuw onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren (bijv. voor wat betreft het onderwerp personeelsbeleid). KvA stelt voor om op regelmatigere basis overleg te voeren met RK als voorzitter OPUT (om op informelere basis (vooraf) te informeren/discussiëren). Dit wordt positief door RK ontvangen. Voorts stelt RK voor om 1 of 2 keer per jaar informeel overleg te voeren tussen CvB/OPUT om elkaars “gevoelstemperatuur” te meten (vertrouwensbasis te bespreken).

MS: er wordt een verslag van de medezeggenschapsconferentie opgesteld. Dat zal ter informatie aan het OPUT worden verzonden en komt in het volgende LO op de agenda ter bespreking.

7.

Stavaza Route 14+, Herplaatsingscommissie en Tripartite commissie à schriftelijk!

Wegens gebrek aan tijd is afgesproken dat het OPUT hierover schriftelijk zal worden geïnformeerd.

8.

Stavaza OA

De focus van OA zal komen te liggen op financial audit. Drie functies komen te vervallen. De betreffende functies zullen naar verwachting niet extern worden uitbesteed (wellicht bepaalde werkzaamheden, indien de extern accountant dat nodig acht). Het CvB is van mening dat geen sprake is van een reorganisatie ex artikel 9.1 cao jo. 25 WOR. Dit is besproken met de URaad en de URaad heeft geadviseerd dat wel sprake is van een reorganisatie. Op 26 september 2012 is dit besproken met de URaad; er is geen conclusie getrokken. De URaad dringt aan om de plannen als reorganisatie te kwalificeren. Bij een reorganisatie moet op grond van de CAO met het OPUT worden besproken of er een aanvullend Sociaal Plan moet komen. Dat was de hoofdreden van de URaad om te adviseren tot de kwalificatie reorganisatie. Het CvB voorziet meerdere kleinere reorganisaties/herschikkingen, daaraan wordt de voorkeur gegeven boven een grote reorganisatie. Het CvB heeft daarom de wens om spoedig tot een Sociaal Statuut te komen.

Het OPUT spreekt zich positief uit met betrekking tot een Sociaal Statuut. Een Sociaal Statuut kan meer rechtsgelijkheid scheppen, bijvoorbeeld voor wat betreft opzegtermijnen.

KvA: CvB doet een voorstel voor een Sociaal Statuut.

9.

Rondvraag & sluiting

OPUT: acht het onwenselijk dat het project employability zolang stil ligt. MS zal dit in het volgende Technisch Overleg nader bespreken.

De voorzitter sluit de vergadering om 15:02 uur.

Actiepunten van 258e LO

1

Voortgang employability (OPUT op de hoogte houden) CvB (op agenda TO)

2

Verslag Medezeggenschapsconferentie bespreken (allen – op agenda LO)

3

Attentie aan Martin van Gessel (door Marianne Scholten)

4

OPUT schriftelijk informeren n.a.v. agendapunt 7 (Stavaza Route 14+, Herplaatsingscommissie en Tripartite commissie) CvB

5

Voorstel Sociaal Statuut opstellen CvB

6.

UT-brede plan van aanpak MO aan OPUT zenden ter informatie, zodra dit plan aan de URaad kenbaar is gemaakt CvB

7.

In TO voorstel van OPUT bespreken om projectevaluaties, gefinancierd uit AVWG, op de HR-website te plaatsen CvB

8.

Voorstel doen mbt besteding k€600 voor 2012 aan CAO-zaken (waaronder CAO-Seniorenregeling) en voorstel van OPUT over reserve AVWG (bij overschot van max k€200 naar algemene reserve, bij overschot van meer dan k€200 totaal overschot als keuzebonus in keuzemodel) CvB