Vergadering 255 (24-11-2011)

Logo Universiteit Twente

Datum: 4 april 2012

Kenmerk: mvd/HR/v2.0

Kort verslag

van de 255ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 24 november 2011 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR)

Mw. mr. A.H. Smit (HR t.b.v. agendapunt 3)

Mw. drs. R.E.M. de Sousa (HR t.b.v. agendapunt 7)

Dhr. mr. M. van Doorn (HR, Secretaris)

ABVAKABO Dhr. dr. K. Poortema (lid)

Dhr. R.F. van ’t End (lid)

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid)

Mw. M. Scholten (secr. bonden)

1. Opening & Mededelingen

·

De voorzitter meldt dat het CvB er in is geslaagd een nieuwe decaan voor GW aan te trekken. Betrokkene start 1 februari 2012.

·

Zoals bekend zal de reorganisatie Campus plaatsvinden zonder rechtspositionele gevolgen voor het personeel. Er is dus geen sociaal plan nodig. Het CvB zal dit schriftelijk aan de UR melden.

2.

Conceptverslag 253ste vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Concept Sociaal Plan RoUTe 14+

Thans ligt een nieuw concept voor met daarin verwerkt alle opmerkingen van de bonden die in en na de vergadering van 15 november zijn gemaakt.

Dhr. Klapwijk meldt namens de bonden daarnaast nog de volgende extra punten:

·

in de begrippenlijst: ‘passende functie’ dient te worden uitgebreid met de tekst zoals die ook in art. 8.7 is opgenomen;

·

er ontbreekt een ‘remplacantenregeling’;

·

met ontslag bedreigden dienen ten minste één passend aanbod te ontvangen;

·

er dient een onafhankelijke klachtencommissie te worden ingesteld.

Na een korte schorsing wordt besloten bovenstaande punten over te nemen met uitzondering van het aanbieden van tenminste één passende betrekking. Dit zou de facto betekenen dat er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden en die garantie kan het CvB niet afgegeven.

Voorts wordt stilgestaan bij de vertrekpremies. Nu de categorie personeelsleden geboren voor 1 januari 1953 is weggevallen vervalt automatisch bijlage 2. Aldus resteert alleen bijlage 1 waarin de vertrekpremie wordt geregeld voor de categorie met ontslag bedreigden.

De bonden geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar een systeem waarbij “de kantongerechtsformule” wordt gehanteerd. Partijen constateren voorts dat naar verwachting weinig gebruik zal worden gemaakt van de vertrekpremie omdat deze te laag is.

Een ophoging zou wellicht enige soelaas kunnen bieden. De voorzitter doet het voorstel de huidige tabel aan te passen waarbij de maanden met ca. de helft worden verhoogd. Daarnaast wordt een onderscheid voorgesteld tussen een vertrekpremie die geldt voor de eerste 6 maanden vanaf het schriftelijke voornemen van ontslagdreiging (volledige premie) en een periode van 6 maanden tot 12 maanden (de helft van de premie). Na schorsing wordt aldus besloten. Alsmede wordt besloten een artikel in te lassen die de werknemer recht geeft op een ambtsjubileum gratificatie naar rato indien binnen een periode van vijf jaar na ontslag sprake zou zijn geweest van een 25- of 40- jarig ambtsjubileum.

M.b.t. de kosten die voortvloeien uit dit sociaal plan wordt afgesproken dat alle kosten die gerelateerd kunnen worden aan ‘werk naar werk’ ten laste kunnen worden gebracht van de reserve AVWG met uitzondering van de vertrekpremies. De schatting is dat het gaat over een bedrag van tussen de vijf en zes ton. Indien het meer wordt vindt hierover opnieuw overleg plaats.

4.

Concept Begroting Decentrale Arbeidsvoorwaardengelden 2011-2012

De begroting wordt door de bonden geaccordeerd onder protest omdat zij het oneens blijven over het niet vergoeden van rente over de reserves AVWG. Bovendien worden twee 2 voorwaarden verbonden aan deze de begroting te weten:

a.

Elk arbeidsvoorwaardenproject vermeld onder B (Sport & Gezondheid), C (Diversiteit) of D (Werkdruk & Loopbaanbeleid & Scholing) eindigt in 2012, tenzij het nut van prolongatie voor 2013 van het project duidelijk is op grond van een projectvoorstel en/of evaluatie.

b.

Voor nieuwe posten op de begroting voor Sport & Gezondheid, en Diversiteit worden alvast de gewenste bedragen gereserveerd maar deze bedragen mogen pas uitgegeven worden als projectvoorstellen zijn ingediend. Voor de post (uitbesteding) werk organisatie activiteiten dient een projectvoorstel geformuleerd te worden. In geval van een (goed) projectvoorstel is uitbesteding niet nodig.

Desgevraagd wordt aangegeven dat bij de post ‘vervolgde wetenschappers’ het gaat over één persoon. Nadere info daarover wordt aan het OPUT gezonden.

5.

Kosten Catering en AVWG

Als uitvloeisel van het Sociaal Plan Catering worden veel personeelsleden gedetacheerd naar Sodexo. Dit brengt relatief hoge kosten met zich mee. In het licht van de hoge reserves van de arbeidsvoorwaardengelden (die naar verwachting in 2012 zullen oplopen tot zes miljoen euro) heeft het CvB de bonden verzocht om een bijdrage uit die reserves ter dekking van die kosten. De bonden wijzen het verzoek af. Wel zijn zij bereid voorstellen te doen om opnieuw meerjarenafpraken te maken om een afbouw van de reserves te realiseren. Daartoe zullen zij concrete voorstellen doen en deze bespreken in het e.v. technisch overleg en vervolgens in het LO.

6.

Nevenwerkzaamheden

De bonden hebben met twee punten een probleem in de voorliggende concept-regeling nevenwerkzaamheden. Het betreft de werkzaamheden van werknemers buiten werktijd en het gegeven dat in dit concept de leden van het CvB niet zijn opgenomen. Besloten wordt over beide punten technisch overleg te voeren. Daarbij wordt ook de (huidige) communicatie van de regeling nevenwerkzaamheden op de UT-site meegenomen. Daarna wordt het onderwerp schriftelijk afgehandeld.

7.

Employability

Met het voorstel dat nu voorligt wordt een eerste aanzet gegeven voor het inrichten van een employabilitypoint. De bonden melden dat dit is besproken in het delegatieoverleg en dat het OPUT achter het idee en de uitwerking staat. De doelstellingen en definities moeten wel nader worden uitgewerkt. Besloten wordt dat HR samen met de Secretaris van de bonden hier nog nader naar kijken.

De voorzitter sluit de vergadering om 15:35 uur.

-0-0-0-