Extra Vergadering 254 (15-11-2011)

logo Universiteit Twente

Datum: 4 april 2012

Kenmerk: mvd/hr/v2.0

Kort verslag

van de 254ste (extra) vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 15 november 2011 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR)

Mw. drs. V.J.M. Veenhof (HR)

Dhr. mr. M. van Doorn (HR, Secretaris)

ABVAKABO Dhr. R.F. van ’t End (lid)

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid)

Dhr. M. van Gessel (adviseur)

VAWO Dhr.mr. D.O. Pechler (adviseur)

Mw. M. Scholten (secr. bonden)

1. Opening & Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze extra vergadering van het Lokaal Overleg met als agendapunt het Sociaal Plan RoUTe 14+.

2.

Concept Sociaal Plan RoUTe 14+

De voorzitter geeft aan dat de planning nu is dat naar verwachting 14 december de Universiteitsraad zal instemmen met het reorganisatieplan. Dan is het van belang dat vooraf duidelijkheid is over het Sociaal Plan.

Dhr. Klapwijk meldt dat er technisch overleg is geweest over de laatste aanpassingen in het Sociaal Plan. De bonden zijn van mening dat het plan zoals het nu voorligt juridisch niet houdbaar is. Er is nl. sprake van (positieve) leeftijdsdiscriminatie en dat geldt m.n. voor de groep personeelsleden geboren voor 1 januari 1953. Deze groep wordt naar de mening van de bonden ten onrechte gevrijwaard van gedwongen ontslag. Het is overigens zo dat de bonden die vrijwaring wel willen maar het zal naar verwachting in bezwaar en beroep niet in stand kunnen blijven en dat plaatst de bonden voor een probleem als er leden van een andere categorie vertegenwoordigd moeten worden in een procedure.

Het college heeft eerder kennis genomen van dit standpunt van de bonden en heeft besloten dat het sociaal Plan dan alleen zal gaan over de categorie ‘gedwongen ontslagen’. Inventarisatie wijst uit dat het zal gaan om ongeveer 37 personen. De andere personeelsleden die in het reorganisatieplan worden genoemd zullen derhalve via natuurlijk verloop afvloeien. Morgen wordt een aangepast reorganisatieplan naar der UR gezonden. Dit zal ook in afschrift naar het OPUT gaan. De redactie van het Sociaal Plan zal ook z.s.m. worden aangepast aan de gewijzigde situatie.

Aansluitend aan deze mededeling van de voorzitter wordt de tekst die nu voorligt van het Sociaal Plan op hoofdlijnen doorgelopen op de nieuwe situatie. Daarbij wordt onder meer besloten enige begrippen anders (passende functie) of nieuw te definiëren (geschikte functie) en de term overtollig te vervangen door boventallig. Voorts wordt besloten een passage op te nemen over de CAO-NU ingeval er per 1 januari 2012 geen CAO is (dan nieuw overleg) en een hardheidsclausule. Nu de categorie ‘geboren voor 1 januari 1953’ is vervallen wordt Bijlage 2 (vertrekpremies) geschrapt.

Na een korte schorsing van de kant van de bonden worden de volgende afspraken gemaakt:

·

De bonden komen z.s.m. met een gewijzigde (premie)vertrekregeling voor de categorie gedwongen ontslagen (ander model);

·

HR verstrekt z.s.m. een overzicht van de categorie gedwongen ontslagen met geboortedatum;

·

Partijen mikken op een onderhandelaarsakkoord in het LO van 24 november en zullen vervolgens dit akkoord voorleggen aan de leden.

De voorzitter dankt een ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12:20 uur.

-0-0-0-