Vergadering 241 (30-10-2008)

UT-Logo

OPUT nr. 08/07

CONCEPT-VERSLAG

van de 241e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 30 oktober 2008 in Vleugel 100

Aanwezig

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel-de Boer (notulen)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ‘t End

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Dhr. Ir. F. Houweling

AC/FBZ ---

VAWO ---

Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)(afwezig m.k.)

Dhr. R. van Baalen (afwezig m.k.)

Dhr. H. Strootman (afwezig m.k.)

Mw. B. Sprokholt (afwezig m.k.)

Mw. B. Waayenberg (afwezig m.k.)

Mw. M. Scholten (secr. bonden) (afwezig m.k.)

Mw. B. Sprokholt (AC/FBZ) (afwezig m.k.)

1. Opening & Mededelingen

Het herstel van Marianne Scholten verloopt voorspoedig.

Het OPUT wil graag meer informatie over het keuzemodel m.b.t. de bonus van € 500,--. Mw. Miessen zal later in de vergadering nader ingaan op dit onderwerp.

2. Conceptverslag 239ste vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

·

Punt 1

Nieuwe opzet bezwarenprocedure: Streefdatum is 1 januari 2009.

·

Punt 2

Vakantieverlof concerndirecties: Betreffende mededeling is met de heer Binsbergen en in het Codi – overleg besproken. Terugkoppeling naar het personeel heeft plaatsgevonden.

·

Punt 3

Combi spaarloon en levensloop:Is schriftelijk afgehandeld d.m.v. een email aan dhr. Svensson op 10 september jl.

·

Punt 4

Nota Personeelsbeleid: Staat op huidige agenda.

·

Punt 5

Begroting Sport & Gezondheid: Staat op huidige agenda.

3. Verlenging Seniorenregeling UT 2005

Het OPUT stemt met het voorstel in. De Seniorenregeling wordt verlengd tot 1 maart 2010 gelijk met het aflopen van de CAO-NU. Dit levert geen problemen op met het ITC omdat naar verwachting in het sociaal plan voor het ITC het gebruik van de Seniorenregeling UT 2005 wordt uitgesloten voor ITC’ ers. Na indiensttreding loopt de regeling nl. nog maar twee maanden door.

4. Levensloopregeling

In de regeling die voorligt, houdt het College van Bestuur vast aan de landelijke richtlijn rond samenloop van arbeidsongeschiktheid en levensloopverlof zoals neergelegd in de CAO-NU. Ook wordt nogmaals verwezen naar de uitspraak inzake een geschil dat ter toetsing is voorgelegd door Nijmegen. Daarbij is door CAO-partijen op 22 januari 2007 vastgesteld dat zij rondom levensloop een standaard afspraak hebben gemaakt. Dit betekent dat een dergelijke afspraak onverkort in de lokale uitvoeringsregeling opgenomen dient te worden.

Het OPUT wenst echter onverkort een uitzondering te maken voor personeelsleden die arbeidsongeschikt zijn (langer dan 6 weken) gedurende het levensloopverlof.

Na een korte schorsing op verzoek van de bonden wordt afgesproken dat het OPUT de regeling op dit punt op landelijk niveau laat bezien door de bonden. De regeling komt opnieuw op de agenda van het Bestuurlijk Overleg van 18 december 2008.

7. Financiering begrotingspost Sport & Gezondheid 2008 en 2009

Het OPUT stemt in met voorstel voor 2008 en 2009. Vanaf 2010 wordt door het OPUT een bedrag van € 250.000,-- gereserveerd, zoals afgesproken tijdens het overleg over de vijfjaarsbegroting inzake de arbeidsvoorwaardengelden. Het OPUT vraagt aandacht voor de verslaglegging van de projecten. Hieraan moet meer aandacht besteed worden. Ook verwacht het OPUT dat het gebruik cq. het aantal personen, van de verschillende regelingen duidelijk in beeld wordt gebracht.

5. Informatie Arbeidsvoorwaardenvergelijk UT - ITC

Mw. Miessen licht dit onderwerp toe. Op 1 januari 2010 wordt het ITC personeel ondergebracht bij de UT. Daartoe zijn verschillende werkgroepen met ITC- en UT medewerkers in het leven geroepen. Door de werkgroepen zijn de verschillen tussen de twee organisaties in kaart gebracht. Daaruit is o.a. naar voren gekomen dat het ITC een aantal zaken heeft geregeld die de UT niet heeft geregeld. Daarbij kun je denken aan bijv. een centrale regeling voor het gebruik van mobiele telefoon, werknemers die 1 tot 2 maanden in het buitenland verblijven t.a.v. daggelden en gezinsbezoek.

Op 1 januari 2009 gaat de UT al het salarissysteem verzorgen voor het ITC. In november en december a.s. worden door de UT de planningen gemaakt voor het in dienst nemen van het ITC personeel. Dat betreft o.a. 250 akten van aanstellingen enz. een grote klus. De UFO regeling is hetzelfde en het ITC maakt ook gebruik van het Menzis contract.

Het ITC moet nu het Sociaal Plan gaan maken en met de Ondernemingsraad van het ITC overeenstemming bereiken. Tot 2010 is met het ITC afgesproken dat zij geen nieuwe regelingen meer maken, de insteek is de verschillen steeds kleiner te maken. Er is op ambtelijk niveau veel contact tussen UT en ITC.

6. Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012

T.a.v. de procedure. De nota is door de Universiteitsraad akkoord bevonden en wordt op 7 november a.s. in de Commissie PSI besproken, dan is de officiële goedkeuring een feit. Alle aanpassingen zijn verwerkt. Reactie OPUT. Het OPUT is het niet eens met de algemene strekking van het beleid, bijv. dat een vaste aanstelling niet meer de norm is, de graduate school, promovendi, Route 14. Ook ontbreekt een passage over werkdruk. Het OPUT zal aan het College van Bestuur een brief sturen met daarin zijn mening.

Voorts verzoekt het OPUT:om toezending van de notitie functieroulatie en de evaluatie rond het mentorennetwerk voor vrouwen.

8. Rondvraag

Universiteiten zijn verplicht een aantal werkervaringsplaatsen voor hoger opgeleide vluchtelingen te realiseren. Gebleken is dat de UT die niet kan aantrekken wegens het niet voorhanden zijn van het vereiste niveau. Inmiddels is een alternatief gevonden via de UAF (vervolgde wetenschappers). In het e.v. technisch overleg wordt dit nader besproken.

Om 15.00 uur wordt de vergadering gesloten.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Nieuwe opzet bezwarenprocedure en samenstelling Awb-commissie

PA&O

e.v. BO

2.

Agenderen Levensloopregeling

PA&O

e.v. BO

3.

Nota Personeelsbeleid; OPUT stuurt schriftelijke reactie naar CvB

OPUT

z.s.m.

4.

Toezending Notitie Functieroulatieen evaluatie mentorennetwerk vrouwen

PA&O

z.s.m.

5.

Agenderen in TO-OPUT onderwerp ‘vervolgde wetenschappers’

PA&O

e.v. TO